Menu

Uitdagingen en kansen voor bedrijven door transitie naar duurzame energie

Zo aan het begin van 2019 is het goed om stil te staan bij de uitdagingen en kansen voor 2019. De omslag naar een duurzame energievoorziening biedt kansen voor grondeigenaren, ondernemers en inwoners. Denk hierbij aan het opzetten van een bedrijf of project in duurzame energieproductiesystemen. De uitkomsten van de klimaattafels liegen er namelijk niet om: Nederland moet vol in de transitie.

 

Regionale Energie Strategie 

Nederland is opgedeeld in zogenaamde RES-regio’s. Elke RES-regio stelt een plan op. Hierin staat welke maatregelen in de specifieke regio nodig zijn om tot de afspraken uit het nationale Klimaatakkoord te komen.

De RES-plannen moeten dit najaar opgesteld zijn door gemeenten, provincies, netwerkbedrijven, waterschappen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven uit de specifieke regio’s. Het is een visie waarin vraag en aanbod van energie worden afgestemd. En dat is meer dan het identificeren en combineren van de bron, de transportinfrastructuur en de afnemer. Het heeft namelijk ook invloed op het landelijk en stedelijk gebied. Zo is bijvoorbeeld een zonneveld of windturbine zichtbaar in het landschap.

 

Mogelijkheden duurzame energieproductiesystemen

Verwacht wordt dat er in het najaar van 2019 per regio een uitvoeringsplan gepresenteerd wordt met mogelijkheden voor de ruimtelijke inpassingen van duurzame energieproductiesystemen. Denk hierbij aaneen zonneweide, windmolens en andere vormen van duurzame energie. De politiek kan de ambitie alleen behalen als er sprake is van een zeer verfijnd samenspel tussen bedrijfsleven, bewoners en bestuurders.

 

Samen kijken naar kansrijke gebieden

Vandaar dat in het Klimaatakkoord wordt aangegeven om zoveel mogelijk samen te kijken naar kansrijke gebieden voor energieopwekking en -aanbod. Dit om de ruimte die nodig is voor energieopwekking te koppelen aan lokale functies, opgaven en kwaliteiten van een gebied. En om planmatig de energie-infrastructuur mee te nemen.

De RES is dus voornamelijk een energie- en ruimtelijk vraagstuk. Maar het effect van energieoplossingen op de regionale economie met haar bedrijfsleven, mobiliteit, industrie en recreatie, wordt meegenomen in de energiestrategie. Zo wordt het uitvoeringsprogramma gedragen door stakeholders uit de regio.

 

Betrokkenheid van burgers en het bedrijfsleven

Hoe kijkt Countus tegen deze ontwikkeling aan? Wij denken dat de omslag naar een duurzame energievoorziening een succes kan worden als burgers en het bedrijfsleven zich betrokken voelen én de ombuiging naar duurzame energieproductiesystemen renderend wordt, zodat het verdienmodel ook duurzaam wordt, is en blijft. Met de oprichting van coöperaties willen we deze energietransitie ‘van onderop’ dan ook meer stem en daadkracht geven. Want we zijn ervan overtuigd dat overschakeling naar duurzaam noodzakelijk is én dat die samen moet gaan met zelfbeschikking door bewoners en bedrijven op lokaal niveau.

 

Duurzame energiecoöperaties

Op dit moment voorzien we een onstuimige doorgroei in het aantal en de omvang van duurzame energiecoöperaties. De kwaliteiten van de verschillende bestuursleden die vol enthousiasme, en vaak op vrijwillige basis, aan de wieg staan van een coöperatieve organisatie, vullen elkaar prachtig aan. Gezamenlijk komen zij tot een ambitie die een substantiële bijdrage levert aan de regeringsdoelstelling voor het reduceren van de CO2-emissie. Deze doelstelling heeft een enorme sociale en materiële impact.

 

Energievoorziening laten renderen

De ervaring leert dat het veel specialismen vraagt om een duurzame energievoorziening structureel en positief renderend te krijgen in een georganiseerd verband met voldoende draagvlak. In feite wordt namelijk een nieuw bedrijf opgericht in een bestaande omgeving met veel verschillende belangen, vaak met meerdere bestuurderslagen, bewonersgroepen, bedrijfsleven en andere betrokkenen in een bestaande context. Die uiteenlopende belangen manifesteren zich in de (plan)omgeving alsook bedrijfsmatig.

 

Kansen voor lokale ondernemers

Door lokale ondernemers kansen te bieden en deze te verzilveren, ontstaan er nieuwe bedrijven in het kader van de energietransitie. Van zeer lokaal tot mondiaal zijn komende generaties meer aangewezen op andere energievormen. Countus wil grondeigenaren en ondernemers dan ook ondersteunen op fiscaal-juridisch, financieel, bedrijfskundig, planologisch en procesmatig gebied wanneer er mogelijkheden lijken te zijn voor het opzetten van projecten die hernieuwbare energie gaan produceren.

Daarnaast willen we bewoners van een gebied laten participeren in duurzame vormen van energieproductie door een bedrijf in een coöperatieve vorm op te zetten. Zo vloeien de revenuen uit de opbrengsten van het windmolenpark, zonneveld of de biogasinstallatie terug in de eigen omgeving.

 

Wij staan je bij

De ambitie van Countus is om grondeigenaren, boeren, mbk’ers en bewoners van een gebied met raad en daad bij te staan om kansen te verzilveren en daar waar nodig te ondersteunen met het opzetten van een nieuw bedrijf of project in duurzame energieproductiesystemen, mogelijk in coöperatief verband!

Lees ook uitdagingen en kansen:

Melkveehouderij

Akkerbouwsector

Intensieve veehouderij

Door: Sanne Koster van Groos

Datum: 15-02-2019

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.