Algemeen

Richting kiezen in een complex stikstofbeleid

06 dec. 2023

Het stikstofbeleid heeft de laatste jaren wat meer richting gekregen vanuit de 5 ontwikkelrichtingen: extensiveren, omschakelen, innoveren, verplaatsen en stoppen. Maar wat houden die ontwikkelrichtingen in? Hoe ondersteunt de overheid daarbij en hoe kies je jouw eigen richting? Om je hiermee op weg te helpen, geven we een terugblik op de praatplaat ‘Anders ondernemen’. In dit artikel geven we je een totaaloverzicht op basis van de 6 eerder gepubliceerde onderdelen.

Breed adviseren

Countus ontwikkelde de praatplaat ‘Anders ondernemen’ met de intentie om ondernemers breed te kunnen adviseren. Als accountants- en adviesorganisatie willen we naast jou als adviseur staan. Dan gaat het niet alleen over belasting besparen, maar ook over jouw visie, dromen en uitdagingen. Gaan we met jou in gesprek aan de hand van deze praatplaat? Dan gaan we in op de thema’s die op de 6 tegels vermeld staan.

We beginnen bij de mens. We houden je een spiegel voor en proberen er samen achter te komen wat je écht wilt. Wat iederéén in het bedrijf wil. Passie is daarin het meest bepalend, maar je moet het wel uitspreken naar elkaar.

Passie, ambitie en energie

In de kracht van het bedrijf gaat het nog steeds grotendeels over jou als ondernemer. Het is een samenspel dat de kracht bepaalt. De passie en ambitie van de ondernemer is van grote invloed. Je wilt het bedrijf misschien niet op dezelfde manier voortzetten zoals je voorgangers dat hebben gedaan. Je past het aan naar een onderneming waar je je eigen passie en energie in kwijt kunt. In de kracht van het bedrijf kom je er soms ook achter dat verplaatsing of verbreding noodzakelijk is om het bedrijf aan te passen aan jouw wensen. Dat hoeft dus niet altijd een gevolg van bijvoorbeeld het stikstofbeleid te zijn.

Richting kiezen in jouw omgeving

Toch beperkt het stikstofbeleid je mogelijk in de vrijheid om een richting te kiezen puur op basis van je passie en ambities. Kun je vooruitkijken op de ontwikkelingen in jouw provincie, jouw regio, jouw grondsoort en jouw afstand tot een Natura 2000-gebied? Welke mogelijkheden vallen hier af of blijven overeind?

Samenwerken voor een duurzame landbouw

In veel gevallen is creatief denken de sleutel tot succes. Speel in op de vraag van de afnemer. Kijk rond bij je in de buurt, maar ook breder. Soms kun je inspiratie opdoen vanuit een andere regio of een ander land. Ben je zelf niet zo creatief? Misschien een collega-ondernemer wel. Versterk elkaar door van elkaar te leren, ga samenwerken als dat bij je past of sluit je aan bij een bestaand initiatief.

Verdienmodellen op een rijtje

Ontwikkelingen gaan ongetwijfeld gepaard met kosten. Bij een duurzaam bedrijf hoort een duurzaam verdienmodel. Zet alle verdienmodellen – die je enigszins als mogelijkheid ziet – op een rijtje en reken ze door. Let op dat waarde niet altijd uit te drukken is in geld. Wat geeft jou voldoening? Je moet de nota’s kunnen betalen, maar een verdienmodel is breder dan euro’s.

Vergeet niet in je berekening ook rekening te houden met subsidies en alternatieve financieringen.

Impact op het bedrijfsvermogen

Zijn we aangekomen bij de tegel over het bedrijfsvermogen? Dan gaan we na welke gevolgen je plannen hebben voor het bedrijfsvermogen én het familiekapitaal. Misschien heb je met je voorgangers of familie afspraken gemaakt over overgenomen zaken. Houd hier rekening mee. Ontplooi je andere activiteiten met een veestal? De waarde van je stal kan hierdoor veranderen. Ga na wat de bank hiervan vindt.

Zet je grond om in natuurgrond voor extensivering? De waarde van je grond vermindert hierdoor. Let ook op dat extensiveren kan worden gezien als gedeeltelijke staking van je bedrijf.

Kortom: bespreek in een familiebedrijf hoe jouw plannen het familiekapitaal raken. Vooraf bespreken is beter dan achteraf uitleggen.

Mogelijkheden geboden door overheid

Je bedrijf ontwikkelen in de transitie naar een duurzame landbouw is een grote stap. Maar het is ook duidelijk dat het (demissionaire) kabinet deze transitie wenst. Zij stelt hiervoor dan ook € 175 miljoen beschikbaar ter ondersteuning. Dit wordt ingevuld met 4 maatregelen:

 • Start maken met omslag naar doelsturing – € 10 miljoen
  Duurzaamheidsprestaties van boeren moeten inzichtelijk worden gemaakt in de omslag naar doelsturing. De stoffenbalans is hierin de eerste stap.
 • Versnelling aanvalsplan landschap – € 15 miljoen
  Het doel is 10% groenblauwe dooradering van het landelijk gebied in 2050. Ambitie daarin is 25.000 extra hectare landschapselementen op landbouwgrond in 2030.
 • Ondersteuning van jonge boeren richting een duurzame toekomst - € 100 miljoen
  Over de Vestigingssteun is al veel gesproken. In 2024 wordt deze – zo laat minister Adema weten – zo spoedig mogelijk opengesteld.
 • Stimuleren van een duurzame markt - € 50 miljoen
  Hier gaat het met name om het toenemen van biologische landbouw. Maar daarvoor moet de vraag naar biologische producten ook toenemen. Het kabinet wil onder andere een marktprogramma ontwikkelen en ondersteunen, gericht op keten en consument.

Bedrijfsverplaatsing faciliteren

Het faciliteren van bedrijfsverplaatsingen is één van de doelen van een te ontwikkelen grondbank. Het ministerie wil samenwerking tussen overheden realiseren in het kader van de uitwerking van deze nationale grondbank. Wat betreft verbreden of omschakelen biedt het Investeringsfonds Duurzame Landbouw veel ondersteuning bij het krijgen van een financiering.

Inzicht in extensiveren

In een veenweidegebied, een Natura 2000-gebied, een grondwaterbeschermingsgebied of in een zone daaromheen weet je dat uitbreiding van de veestapel niet realistisch is. In deze gebieden is extensiveren vaak een geschikte keuze. Wil je inzichtelijk hebben of extensiveren niet alleen geschikt is, maar ook past bij jou als ondernemer? Gesubsidieerde adviezen, bedrijfsplannen en cursussen via de SABE-regeling kunnen je hierbij helpen.

Investeren in innovatie

Verschillende opgaven zijn ook met technische innovaties in te vullen. Veel van deze technieken staan nog in de kinderschoenen en zijn juridisch nog niet volledig onderbouwd. Maak bij innovatie vooral gebruik van investeringssubsidies, zoals de Subsidie voor innovatie en verduurzaming van stallen (Sbv) en een Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) zoals de POP3+. Of van fiscale regelingen, zoals de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Gesubsidieerd samenwerken

De overheid stimuleert samenwerkingsverbanden. LEADER is een voorbeeld van een subsidieprogramma voor het samenwerken aan plattelandsontwikkeling. Ook SABE biedt subsidies voor samenwerkingsverbanden. Uitgangspunt is uiteraard een duurzame landbouw.

Meer weten?

De ontwikkelingsrichting ‘stoppen’ gemist is ons verhaal? Daarover kun je meer lezen in ons artikel over de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. In dit artikel wilden we je vooral laten zien dat doorboeren allesbehalve kansloos is. Wil je hierover sparren met je adviseur? Bijvoorbeeld met de praatplaat Anders ondernemen erbij? Neem gerust contact op met één van onze adviseurs. Wij helpen je graag.