Algemeen

Bedrijf beëindigen met de landelijke beëindigingsregeling veehouderij

14 jun. 2023

12 juni zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (LBV) gepubliceerd. De Maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (MGA) volgt zoals het nu lijkt eind dit jaar, net als de aanvullende regelingen voor innovatie, extensivering, verplaatsing en omschakelen. Wat houden de LBV en LBV+ in? En wat zijn de verschillen? Je leest het hier.

Webinar LBV en LBV+

Op woensdag 21 juni organiseerden we samen met de Omgevingsadviseurs een webinar over deze regelingen. Bekijk het webinar hieronder terug.

Webinar terugkijken

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+)

De LBV+ is een vrijwillige regeling voor melkveehouders, varkenshouders, pluimveehouders (kippen en kalkoenen) en vleeskalverhouders binnen een zone van 25 km van een Natura2000 gebied. De overheid verwacht dat voor deze regeling 3.000 bedrijven in aanmerking komen en stelt hiervoor 975 miljoen euro ter beschikking. Via de Aerius-check kan je nagaan of je een piekbelaster bent en dus in aanmerking komt voor de LBV+. Het programma rekent uit wat de stikstofvracht is van jouw bedrijf. Om in aanmerking te komen voor de LBV+ regeling, moet de stikstofvracht van je bedrijf meer dan 2.500 mol zijn.

Je kunt alleen aan de regeling deelnemen als je een melkveehouder, pluimveehouder (kippen en kalkoenen), varkenshouder of vleeskalverhouder bent. Daarbij moet het bedrijf de afgelopen 5 jaar in gebruik zijn geweest. Dus ben je bijvoorbeeld melkveehouder en je hebt de afgelopen 5 jaren ook melkvee op het bedrijf gehad en melk geleverd, dan kom je hiervoor in aanmerking. Heb je bijvoorbeeld de stallen gebruikt voor caravanstalling en geen melkvee meer op het bedrijf, dan kom je er niet voor in aanmerking.

Ook mag er geen verplichting liggen om de locatie te sluiten en je mag er ook al niet mee bezig zijn. De stikstofruimte die je op je bedrijf hebt mag ook niet al (deels) via extern salderen zijn overgedragen of ter beschikking gesteld zijn aan een activiteit van een derde.

Als je deelneemt aan de regeling, mag je geen dieren meer houden op de betreffende locatie. Ook mag je niet dezelfde soort veehouderij-activiteiten op een andere locatie starten in Nederland of een lidstaat van de Europese Unie. Zowel niet persoonlijk, als rechtspersoon of in een samenwerkingsverband.

Maar dat is nog niet alles. Alle dierlijke meststoffen moet je hebben verwijderd van de locatie. Je moet minimaal 80% (varkens en pluimvee) of 95% (melkvee) van je productierechten laten vervallen. Een eventuele omgevingsvergunning en natuurvergunning moet je laten intrekken of wijzigen.

Je moet daarnaast een verzoek doen om het bestemmingsplan te laten wijzigen, zodat je geen landbouwhuisdieren meer mag houden. En je moet de gebouwen (alleen de dierverblijven, mestopslagen en voeropslagen) slopen. Op het laatste is een uitzondering mogelijk als je andere plannen hebt met deze gebouwen.

Vergoeding

Hoe zit het dan met de vergoeding? De productierechten die je moet laten vervallen, worden 100% vergoed. Er wordt uitgegaan van de marktwaarde. Die waarde wordt op 3 juli vastgesteld. De te slopen gebouwen (dierverblijf, mestopslagen en voeropslagen) worden voor 120% vergoed.

Het gaat dan om de gecorrigeerde vervangingswaarde, afhankelijk van de leeftijd van de gebouwen. Daarnaast krijg je een sloopvergoeding van € 45 per m2 dierverblijf. Heb je andere plannen met je gebouwen? Dan ga je ze uiteraard niet slopen. Je krijgt dan voor deze gebouwen ook geen vergoeding.

De LBV+ is aan te vragen van 3 juli 2023 tot en met 5 april 2024. Beslissing volgt binnen 16 weken na de aanvraag.

De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV)

Voor de LBV-regeling gelden nagenoeg dezelfde voorwaarden als bij de LBV+. Een aantal punten zijn afwijkend. Zo kom je voor deze regeling in aanmerking als uit de berekening van Aerius-check blijkt dat je stikstofvracht hoger is dan toegewezen is op bepaalde Natura2000-gebieden.

Dit is per Natura2000-gebied verschillend. Het budget is aanzienlijk lager: in totaal 500 miljoen euro, waarvan 115 miljoen euro voor de varkenshouderij, 115 miljoen euro voor de pluimveehouderij en 270 miljoen euro voor de melkveehouderij. In tegenstelling tot de LBV+ wordt bij deze regeling slechts 100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde vergoed en worden de sloopkosten niet vergoed.

Deze regeling is aan te vragen van 3 juli 2023 tot en met 1 december 2023. De aanvragen worden pas beoordeeld na de openstellingsperiode.

In het schema hieronder zijn de belangrijkste aspecten van de beide regelingen naast elkaar gezet:

  LBV+ LBV
Wanneer kom je in aanmerking?

Binnen 25 km van Natura2000-gebied

Minimaal 2.500 mol stikstofvracht

Volgt uit berekening Aerius-check

Bepaalde hoeveelheid stikstofvracht  (verschilt per Natura2000-gebied)

Volgt uit berekening Aerius-check

Welke sector komt in aanmerking?

Melkvee-, varkens en pluimveebedrijven (kippen en kalkoenen) en vleeskalverhouderijen

Melkvee-, varkens en pluimveebedrijven (kippen en kalkoenen)

Budget

975 miljoen

500 miljoen

Voor welke gebouwen?

Dierverblijven

Dierverblijven

Verplaatsing of op andere locatie starten nieuw veehouderijbedrijf mogelijk?

Niet in Nederland of EU. Er mag wel een andere diercategorie gehouden gaan worden dan voorheen

Niet in Nederland of EU. Er mag wel een andere diercategorie gehouden gaan worden dan voorheen

Welke vergoeding?

·       120% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen

·       Marktwaarde van de productierechten

·       100% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stallen

·       Marktwaarde van de productierechten

Welke vergoeding voor de sloopkosten?

€ 45 per m2 dierverblijf

Geen

Wat moet er gesloopt worden?

Dierverblijven, mestopslagen en voeropslagen

Dierverblijven, mestopslagen en voeropslagen

HIR

Aangemerkt als overheidsingrijpen, dus ruimere mogelijkheden voor toepassen HIR

Aangemerkt als overheidsingrijpen, dus ruimere mogelijkheden voor toepassen HIR

Fiscaal en juridisch advies

Overweeg je om deel te nemen aan een van de regelingen? Dan is het belangrijk om je fiscaal en juridisch goed te laten adviseren.

Het is belangrijk om te bekijken of er fiscale of juridische belemmeringen zijn. Er kunnen vanuit het verleden nog bepaalde fiscale of juridische termijnen lopen. Hierdoor kan deelname aan de LBV of LBV+ nadelig uitpakken. Denk bijvoorbeeld aan een bedrijf dat minder dan 5 jaar geleden is overgenomen en waarbij de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting is toegepast.

Voor zover er niet geherinvesteerd wordt in een ander bedrijf, wordt de vrijstelling teruggenomen. Een ander voorbeeld is een meerwaardeclausule. Als die nog geldt, zal gekeken moeten worden wat de gevolgen zijn bij deelname aan de LBV of LBV+.

Vervolgens is het belangrijk om te laten berekenen wat de belastingheffing wordt als de onderneming beëindigd wordt. En te bekijken wat de mogelijkheden zijn om de belastingheffing uit te stellen.

Als je boekwinsten behaalt én je hebt een voornemen tot herinvesteren, mag je een herinvesteringsreserve (HIR) vormen. Deze HIR mag je onder voorwaarden afboeken op de aankoop van nieuwe bedrijfsmiddelen. Hiermee kun je dus belastingheffing uitstellen. De LBV wordt aangewezen als een vorm van ‘overheidsingrijpen’. De mogelijkheid om de HIR toe te passen, wordt daardoor ruimer. Het toepassen van de HIR is maatwerk. Laat je hierin goed adviseren.

Ga je niet herinvesteren? Dan is het belangrijk om je te laten adviseren over hoe om te gaan met de stakingswinsten (denk aan de mogelijkheden van een stakingslijfrente).

Wat nu?

In principe gaat het om vrijwillige regelingen. Maar de minister heeft al aangekondigd dat onteigening misschien nodig zal zijn, wanneer er onvoldoende deelnemers zijn.

Het is nog niet bekend onder welke voorwaarden en in welke gebieden het ‘dwingende alternatief’ eventueel ingezet gaat worden.

Mocht het dan toch op onteigening aankomen? Misschien ben je daarmee wel beter af dan met eerdergenoemde regelingen. De berekening van de schadeloosstelling kan misschien bij onteigening wel gunstiger uitvallen.

Daarnaast is het niet verboden om ergens anders een vergelijkbaar bedrijf over te nemen of op te starten. Dus overweeg je te stoppen met je bedrijf? Zorg dan dat je alle mogelijkheden en (financiële) verschillen goed voor ogen hebt.

Meer weten over de LVB+ of LBV?

Heb je vragen over de LBV of LBV+? Of wil je jouw mogelijkheden bespreken? Ga eens in gesprek met een van onze adviseurs. Zij helpen je graag.