Algemeen

Prinsjesdag 2022: overige plannen

27 sep. 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. We schreven diverse artikelen over de invloed van de plannen op de tarieven, op het vervoer, de woningmarkt, en duurzaamheid. En wat deze plannen betekenen voor je vermogen, voor jou als werkgever of als ondernemer. In dit artikel lees je meer over de overige voorstellen van het kabinet. Hoe zit het bijvoorbeeld met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2023? En hoe ver gaan de belastingen op tabak, alcoholvrije dranken (frisdrank) en lachgas omhoog? Je leest het hier.

 

Aanpassing BOR uitgesteld

De Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) houdt de gemoederen al geruime tijd bezig. Deze regeling voorziet bij de overgang van ondernemingsvermogen in een gedeeltelijke vrijstelling van erf- en schenkbelasting en een doorschuiven van inkomstenbelasting. Ondanks dat er de afgelopen tijd verschillende alternatieven voor de BOR zijn geïntroduceerd (variërend van versobering tot omvorming of zelfs afschaffing), blijft deze faciliteit het komend jaar bestaan.

Volgens de Miljoenennota wordt de BOR volgend jaar wél aangepast. Verhuurd vastgoed kwalificeert zich bij voorbaat niet meer als ondernemingsvermogen. De faciliteit voor dergelijk vermogen kun je hierdoor niet inroepen.

Er wordt bovendien gekeken naar belastingconstructies die betrekking hebben op de volgende onderwerpen:

  • Via NSW-landgoederen fiscale vrijstellingen verkrijgen.
  • 30%-regeling en het belastingvoordeel op (inkomen uit) vermogen.
  • De familiebank: voordelige vermogenstransacties binnen de familie.

Tabaksaccijns omhoog

Het kabinet stelt voor om de tabaksaccijns te verhogen. De gemiddelde verkoopprijs voor een pakje sigaretten (20 stuks) moet in 2024 op ongeveer € 10 uitkomen. Dit zal in 2 gelijke, opvolgende stappen gebeuren. Het tarief van accijns op rooktabak (bijvoorbeeld shag) gaat ook omhoog in 2023. Dit is gelijk aan het tarief van de sigarettenaccijns. Ook de accijns op sigaren gaat omhoog (2 keer met 1%).

Verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (de suikertaks)

Het kabinet stelt voor om de verbruiksbelasting voor alcoholvrije dranken te verhogen. In de Wet verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken (Wvad) gaat het tarief per hectoliter alcoholvrije drank vanaf 1 januari 2023 omhoog met € 11,37. De verbruiksbelasting komt dan uit op € 20,20.

Het kabinet wil mineraalwater uitzonderen van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken. Dat kan pas een jaar later, per 1 januari 2024, omdat de douane deze systeemaanpassing pas vanaf die datum kan uitvoeren.

Het laagste tarief in de bieraccijns (voor lichte bieren) komt overeen met het tarief van de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Het laagste accijnstarief op bier gaat met ingang van 2023 en 2024 met dezelfde bedragen omhoog als het tarief op alcoholvrije dranken.

Btw-tarief lachgas

Lachgaspatronen vallen voortaan onder het standaard 21% btw-tarief. Er geldt een uitzondering voor de levering van lachgas dat kwalificeert als geneesmiddel. Reden hiervoor is dat mensen lachgaspatronen ook gebruiken als recreatief middel. Met deze wijziging wordt aangesloten op de wijziging van de Opiumwet.

Wet excessief lenen

Met de Wet excessief lenen worden leningen van een vennootschap aan haar dga ontmoedigd. Vanaf 31 december 2023 wordt in box 2 een fictieve winstuitdeling tegen een tarief van 26,9% (tarief in 2023) in aanmerking genomen. Dit is aan de orde als de schulden van de dga en diens partner aan de eigen vennootschap gezamenlijk meer bedragen dan € 700.000.

De maatregel geldt ook voor schulden bij de vennootschap van bloed- en aanverwanten van de dga en de partners van die bloed- en aanverwanten.

Eigenwoningschulden met een notarieel gevestigde hypotheek of eigenwoningschulden die zijn aangegaan vóór 1 januari 2023, worden niet meegerekend, mits voor deze schulden hypotheekrenteaftrek bestaat.

Beperking giftenaftrek goede doelen

Anbi’s zijn goede doeleninstellingen die voldoen aan bepaalde, in de fiscale wetgeving vastgelegde vereisten. Een belangrijke voorwaarde voor de anbi-status is dat de instelling zich voor minimaal 90% bezighoudt met een ideële doelstelling.

Giften aan anbi’s zijn aftrekbaar van het inkomen voor de inkomstenbelasting. Voor periodieke giften aan anbi’s (die je minimaal voor een periode van 5 jaar doet) geldt daarbij dat deze onbeperkt aftrekbaar zijn. De aftrek van niet-periodieke giften wordt beperkt door een inkomensafhankelijke drempel en plafond.

Een particulier of familie kan ook zelf een stichting oprichten, daarvoor de anbi-status aanvragen en vervolgens een periodieke schenking aan deze anbi verrichten. Het kabinet vindt het niet wenselijk dat (zeer) vermogende particulieren door middel van hoge donaties hun gehele inkomen kunnen terugbrengen tot nihil. Daarom stelt het kabinet voor om de periodieke giftenaftrek te beperken tot € 250.000 per huishouden.

De precieze uitwerking van deze maatregel wordt opgenomen in de nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Handhaving schijnzelfstandigheid zzp’ers

In het Belastingplan zijn geen nieuwe maatregelen opgenomen als het gaat om de schijnzelfstandigheid van zzp’ers. Het handhaven van de wetgeving hierover was al aangekondigd in juni 2022. Het gebruik van modelovereenkomsten voor zzp’ers is hiermee nog steeds aan de orde.

Overdracht stamrechten

Tot 31 december 2013 was het mogelijk om een stamrecht af te spreken bij ontslag. Dit hield in dat de ontslagvergoeding werd aangewend voor een stamrecht op grond waarvan er op dat moment geen loonbelasting verschuldigd was. De ontslagvergoeding kon bijvoorbeeld in een eigen bv zijn ondergebracht. Over de uitkeringen die plaatsvinden, moet vervolgens loonheffing worden ingehouden.

Nu is goedgekeurd dat ook beleggingsondernemingen kwalificeren als toegelaten aanbieders voor de uitvoering van het stamrecht. Dit betekent dat je een stamrecht-bv kan beëindigen en het saldo kan overdragen aan een beleggingsonderneming. Dit scheelt weer administratieve lasten voor degene met een stamrecht-bv. Deze maatregel heeft een terugwerkende kracht tot en met 1 april 2017.

Thuiswerkvergoeding 2023

De onbelaste thuiswerkvergoeding wordt per 1 januari 2023 geïndexeerd aan de hand van de tabelcorrectiefactor. Hierin wordt rekening gehouden met de inflatie. Naar verwachting komt de tabelcorrectiefactor uit op 1,063. Dit betekent dat de onbelaste thuiswerkvergoeding vanaf 2023 waarschijnlijk uitkomt op € 2,13 per thuiswerkdag. De wet biedt geen ruimte voor verdere verhoging, ondanks dat het Nibud in maart 2022 heeft berekend dat de kosten voor thuiswerken ongeveer € 3,05 bedragen.

Let op!

Het werkelijke bedrag dat onbelast vergoed kan worden in 2023 wordt medio december van dit jaar bekend.

Invorderingsrente belastingschulden

Er zijn bepaalde situaties waarin de Belastingdienst kan besluiten om de invordering van belastingschulden aan te houden. In dergelijke situaties brengt de Belastingdienst na het vervallen van de enige of laatste betalingstermijn invorderingsrente in rekening. Er wordt een juridische grondslag gecreëerd om bepaalde situaties aan te wijzen waarin geen invorderingsrente in rekening wordt gebracht.

Een voorbeeld van een situatie waarin het onredelijk wordt geacht om invorderingsrente in rekening te brengen, betreft de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over het jaar 2022 mét belasting over box 3-vermogen. Bij het vaststellen van de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting 2022 is namelijk geen rekening gehouden met het Kerstavond-arrest van de Hoge Raad.

Maar het corrigeren van deze voorlopige aanslagen is uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Daarom is besloten om de dwanginvordering van deze voorlopige aanslagen over het jaar 2022 met box 3-inkomen niet te starten.

Fiscale beleggingsinstellingen en vastgoed

Het kabinet wil per 1 januari 2024 een maatregel introduceren in de vennootschapsbelasting. Op basis van deze maatregel mogen fiscale beleggingsinstellingen (fbi’s) niet meer direct in vastgoed beleggen. Deze maatregel wordt opgenomen in het Belastingplan 2024.

Extra belasting voor energiebedrijven

Door de bijzondere tijden zijn bij energiebedrijven grote winsten ontstaan. De winsten van energiebedrijven worden daarom extra belast door middel van een verhoging van de zogenaamde mijnbouwheffing. De precieze uitwerking volgt in de nota van wijziging.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.