Algemeen

Prinsjesdag 2022: de wijzigingen voor de woningmarkt

27 sep. 2022

Op Prinsjesdag 2022 presenteerde het kabinet de Miljoenennota en het Belastingplan voor 2023. In dit artikel lees je meer over de wijzigingen voor de woningmarkt. Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel gaat de belastingheffing op het beleggen in vastgoed via meerdere maatregelen omhoog en wordt de hypotheekaftrek verder verlaagd. Lees hier meer over de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt.

Aanpassing leegwaarderatio

Verhuur je als particulier een pand dat wordt belast in box 3? Dan zorgt de leegwaarderatio ervoor dat bij de waardering van dit pand rekening wordt gehouden met de waardedruk die de verhuur met zich meebrengt. Dit geldt alleen als de huurder recht heeft op huurbescherming. De korting vanwege die waardedruk geldt daardoor niet voor vakantiewoningen of niet-woningen.

De hoogte van de leegwaarderatio is afhankelijk van de jaarhuur. Om tot een ‘afslag’ op de waarde te komen, vermenigvuldig je het juiste percentage (zie de tabel hieronder) met de WOZ-waarde van het verhuurde pand.

Deze leegwaarderatio gaat vanaf 2023 omhoog door de actualisering van de tabellen. De leegwaarderatio wordt dus – ondanks dat dit in het coalitieakkoord was opgenomen – niet afgeschaft. Door de verhoging van de leegwaarderatio moet je over een verhuurde woning gemiddeld 33% meer belasting in box 3 betalen.

Let op!

Bedraagt de jaarhuur 5% of meer van de WOZ-waarde? Dan is – op basis van deze nieuwe tabel – afwaardering per saldo niet meer mogelijk.

Daarnaast zijn er nog 2 wijzigingen:

  • Tijdelijke huurcontracten mogen met ingang van 1 januari 2023 niet meer de leegwaarderatio toepassen. Voor verhuur van woningen wordt een contract tot 2 jaar aangemerkt als tijdelijk, voor verhuur van een kamer een contract tot 5 jaar.
  • Is er sprake van verhuur aan gelieerde personen (zoals je zoon of dochter)? Dan vervalt de mogelijkheid om de leegwaarderatio toe te passen. Bij verhuur aan een gelieerde persoon maak je als verhuurder namelijk meestal zelf bewust de keuze om een lagere dan marktconforme huur te rekenen. Een afwaardering wordt in die gevallen niet passend gevonden.

De wijziging van de leegwaarderatio geldt ook voor de Successiewet en heeft dus invloed als bijvoorbeeld een verhuurde woning geschonken wordt.

Afbouw en afschaffing jubelton

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 gaat de eenmalige vrijstelling voor de eigen woning al omlaag naar € 28.947. De huidige maximale vrijstelling bedraagt € 106.671.

Deze eenmalige vrijstelling is mogelijk als de ontvanger of zijn partner tussen de 18 en 40 jaar oud is en de jubelton gebruikt wordt om:

  • Een eigen woning te kopen of te verbouwen.
  • De hypotheek of restschuld van zijn eigen woning af te lossen.
  • De rechten van erfpacht, opstal of beklemming van zijn eigen woning af te kopen.

Let op!

Voor de jubelton gold dat je het maximumbedrag van de vrijstelling verspreid over 3 jaar kon schenken. Het voorstel is nu dat als je in 2022 voor het eerst hebt geschonken, je het restant van de vrijstelling alleen nog in 2023 kan schenken en niet meer in 2024. Als je de jubelton in 2023 schenkt, geldt in het geheel geen spreidingsmogelijkheid meer.

Tip!

Iemand die in 2022 een schenking ontvangt, heeft nog wel tot uiterlijk 2024 de tijd om deze te besteden aan de eigen woning. Als je nog optimaal van de jubelton gebruik wilt maken, moet je deze nog voor 1 januari (in ieder geval gedeeltelijk) schenken. Omdat hier wel voorwaarden aan zijn verbonden, is het belangrijk om hierover te overleggen met je adviseur.

Tip!

De jubelton 2023 is dus alleen interessant voor niet-ouder-kindrelaties

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting omhoog

De drempelvrijstelling in de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting wordt verhoogd van € 400.000 (2022) naar € 440.000 (2023). Deze vrijstelling geldt voor starters op de woningmarkt met een leeftijd tot 35 jaar. De woning moet dan wel het hoofdverblijf zijn.

Verhoging overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor vastgoed dat niet als eigen woning aangemerkt wordt (bijvoorbeeld vastgoed van beleggers), stijgt van 8% naar 10,4%.

De tarieven waren al per 1 januari 2021 gewijzigd. Het tarief voor onroerende zaken die niet als eigen woning gebruikt worden, was verhoogd van 6% naar 8%. Vanaf 2023 is er dus een verdere verhoging van het algemene tarief tot 10,4% voorgesteld.

Het verlaagde tarief van 2% voor eigen woningen die hoofdverblijf zijn én het zogenaamde starterstarief worden niet aangepast.

Tip!

Wil je een beleggingspand aankopen? Bij levering van het pand vóór 1 januari 2023 is het overdrachtsbelastingtarief van 8% nog van toepassing.

Afbouw hypotheekrenteaftrek

Sinds 2014 wordt het fiscale voordeel van de hypotheekrenteaftrek afgebouwd wanneer de rente wordt afgetrokken tegen het hoogste inkomstenbelastingtarief in box 1. Dit tarief bedraagt 40% in 2022. In 2023 zal nog 1 keer een verlaging worden doorgevoerd, waardoor de hypotheekrente definitief aftrekbaar is tegen maximaal 36,93%. Dit percentage komt overeen met het tarief van de 1e schijf in de inkomstenbelasting.

Tip!

Betaal je geen of weinig rente omdat je geen of een kleine eigenwoningschuld hebt? Dan kun je gebruikmaken van de Hillen-aftrek. Deze aftrek wordt in 30 jaar afgebouwd en bedraagt voor 2023 83,33% (2022: 86,67%).

Verhuurderheffing wordt afgeschaft

Bezit je meer dan 50 huurwoningen waarvan de maandelijkse huurprijs niet hoger is dan de huurtoeslaggrens? Dan is verhuurderheffing verschuldigd. Per 1 januari 2023 wordt de verhuurderheffing afgeschaft. In de praktijk betalen nagenoeg alleen de woningcorporatiesector en een aantal beleggers deze heffing. De heffing is in 2013 tijdens de economische crisis als tijdelijke maatregel ingevoerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de nieuwe plannen naar aanleiding van Prinsjesdag 2022 voor jou betekenen? Neem dan contact op met onze adviseurs, wij helpen je graag.