Algemeen

Samenvatting Prinsjesdag: belastingplannen 2022

22 sep 2021

Samen met de Miljoenennota 2022 zijn gisteren op Prinsjesdag ook de belastingplannen voor 2022 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Een deel van de inhoud ervan was al bekend. De belastingplannen 2022 zijn opgedeeld in een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen. We geven je zo snel mogelijk een totaaloverzicht van alle voorgestelde wijzigingen op onze website. Intussen sommen we de belangrijkste onderdelen van de voorstellen hieronder alvast voor je op.

Loon- en inkomstenbelasting

Thuiswerkkostenvergoeding

Met ingang van 1 januari 2022 kun je als werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding van € 2 per dag verstrekken aan je werknemer. Het bedrag van € 2 per dag is gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door het NIBUD. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemiddelde extra kosten per thuisgewerkte dag € 2 zijn.

Als je vaste afspraken maakt met je werknemer over het aantal dagen per week dat hij thuis werkt, mag je een vaste thuiskostenvergoeding verstrekken. Als de werknemer toch een keer op een thuiswerkdag naar kantoor gaat, hoef je de vergoeding niet aan te passen, tenzij de wijziging in het aantal thuiswerkdagen structureel is.

Voor de dagen dat je werknemer naar het werk gaat, blijft de mogelijkheid bestaan om een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer te verstrekken.

Auto

Voor emissievrije auto’s geldt een korting op het bijtellingspercentage. Deze korting wordt, zoals al eerder afgesproken was, afgebouwd. De korting zal in 2022 6% zijn, waarmee het bijtellingspercentage voor emissievrije auto’s op 16% uitkomt. Wel gaat de catalogusprijs waarover de korting op het bijtellingspercentage geldt, naar beneden, namelijk naar € 35.000. Als de catalogusprijs van de auto hoger is dan € 35.000, geldt over het meerdere het normale bijtellingspercentage van 22%.

De hoogte van de BPM is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Van 2022 tot en met 2025 gaan de CO2-grenzen per schijf ieder jaar met 2,3% omlaag, omdat auto’s steeds milieuvriendelijker worden. De tarieven gaan ieder jaar met 2,35% omhoog.

S&O-afdrachtvermindering

Het kabinet komt met 3 voorstellen om vanaf 1 januari 2022 deze regeling voor werkgevers te vereenvoudigen.

Zo wordt het mogelijk om een nieuwe aanvraag voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O-aanvraag) in te dienen voor de eerstvolgende kalendermaand. Ook als je die kalendermaand al in een eerdere S&O-verklaring hebt opgenomen. Daarnaast hebben alle S&O-verklaringen betrekking op de resterende kalendermaanden van een kalenderjaar. Hiermee wordt de mededeling eenvoudiger en kun je als S&O-inhoudingsplichtige binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven doorgeven.

Tenslotte kun je als S&O-inhoudingsplichtige straks voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, een door jouzelf te bepalen deel van het aan jou toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering in mindering brengen. Dit kan tot maximaal de hoogte van de door jou in dat aangiftetijdvak verschuldigde loonheffing. Hierdoor kan de S&O-afdrachtvermindering sneller verrekend worden.

Aanpassing fiscale regeling voor startups

De geldigheidsduur van de gebruikelijkloonregeling voor innovatieve startups wordt met een jaar verlengd. Deze versoepeling van de gebruikelijkloonregeling zou per 1 januari 2022 vervallen. Hierdoor mag je als dga van een innovatieve startup het belastbare loon vaststellen op het wettelijke minimumloon.

Startende werkgevers bieden medewerkers soms aandelenopties aan als loon in plaats van een regulier salaris. Bijvoorbeeld als deze jonge ondernemingen nog niet genoeg geld hebben om een passend salaris te betalen en om zo toch talentvolle medewerkers aan te trekken. Deze aandelenopties zijn een vorm van loon.

Op dit moment wordt er belasting geheven als de werknemer de opties omzet in aandelen. Hierdoor moeten werknemers (en werkgevers) direct belasting betalen terwijl ze daar niet altijd voldoende geld voor hebben. Bovendien kunnen ze de aandelen (nog) niet altijd verkopen. Daarom wordt de belasting vanaf 1 januari 2022 standaard pas geheven wanneer de aandelen verhandelbaar zijn en er wél geld beschikbaar komt. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om het te laten zoals het was.

Eigenwoningregeling

De eigenwoningregeling kan in bepaalde partnersituaties onbedoeld leiden tot beperkingen van de hypotheekrenteaftrek. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie waarbij partners samen een woning kopen en één van beide partners daarvoor een woning met winst verkocht heeft. De eigenwoningregeling wordt op 3 punten aangepast om deze onbedoelde effecten weg te nemen.

Inkomsten- en vennootschapsbelasting

Milieu-investeringsaftrek

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om te investeren in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarom verhoogt het kabinet de percentages van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Op dit moment gelden de volgende percentages: 13,5%, 27% en 36%. Deze percentages gaan omhoog naar 27%, 36% en 45%. Er wordt nog een lijst gepubliceerd met bedrijfsmiddelen waarvoor de MIA in 2022 gaat gelden.

Verandering verrekening vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2022 kun je vooraf betaalde dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) alleen nog verrekenen met de daadwerkelijk te betalen vennootschapsbelasting (vpb). Is er in een jaar geen vpb verschuldigd? Dan vindt er in dat jaar geen teruggaaf van voorheffingen meer plaats. Deze voorheffingen kun je in een later jaar alsnog verrekenen met de dan te betalen vpb. Dit hoeft niet meteen in het eerstvolgende jaar. Je kunt de niet verrekende voorheffingen onbeperkt doorschuiven naar latere jaren.

Belastingontwijking

Het kabinet stelt voor om de oorzaak van zogenoemde hybride mismatches aan te pakken. Bedrijven konden door deze hybride mismatches een betaling (bijvoorbeeld rente) in het ene land aftrekken van hun belastingen zonder dat deze in het andere land werd belast. Ook konden ze 1 betaling in meerdere landen aftrekken. Dit beleid was al ingevoerd , maar wordt nu aangepast zodat het beter aansluit op de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. De ingangsdatum blijft 1 januari 2022.

Ook komt er een wetsvoorstel om andere mismatches aan te pakken. Binnen een concern moet je zakelijk met elkaar handelen. Doordat landen dat beginsel verschillend of niet toepassen, kunnen in internationale situaties mismatches ontstaan. Deze hebben tot gevolg dat een deel van de winst van een concern nergens wordt belast en er een situatie van dubbele niet-heffing ontstaat. Dit wil het kabinet voorkomen.

Overdrachtsbelasting woningen

Sinds 1 januari 2021 geldt het overdrachtsbelastingtarief van 2% voor woningen alleen nog als de koper er zelf in gaat wonen. Voor kopers die jonger zijn dan 35 jaar geldt zelfs een tarief van 0% (vanaf 1 april 2020 voor woningen tot € 400.000) , maar ook daarbij geldt als voorwaarde dat zij zelf in de woning gaan wonen.

Er komt nu een extra regeling voor kopers die door onvoorziene omstandigheden tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en de levering toch niet in de woning kunnen gaan wonen. In die situatie mag je als koper, onder bepaalde voorwaarden, toch het tarief van 2% (of 0% voor jonge kopers) toepassen.

Projectontwikkelaars en woningcorporaties verkopen soms woningen met korting, maar nemen dan wel een beding op dat zij de woning kunnen terugkopen als de koper de woning later wenst te verkopen. Bij terugkopen geldt het tarief van 8% omdat de projectontwikkelaar of woningcorporatie niet zelf in de woning gaat wonen. Er komt nu een regeling waarbij de terugkopende partij onder voorwaarden toch het tarief van 2% mag toepassen.

​Meer weten?

Meer weten over wat de belastingplannen 2022 voor invloed hebben op jouw situatie? Neem contact op met je adviseur.