Algemeen

Belastingplan 2022: overige, eerder aangekondigde en te verwachten voorstellen

23 sep 2021

Welke wijzigingen voert de Belastingdienst door om het systeem rondom de toeslagen menselijker te maken? En hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2022? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor je op een rij. Ook geven we aan welke onderwerpen nog ontbraken in het Belastingplan 2022.

Welke wijzigingen voert de Belastingdienst door om het systeem rondom de toeslagen menselijker te maken? En hoe zit het met de bedrijfsopvolgingsregeling in 2022? Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we voor je op een rij. Ook geven we aan welke onderwerpen nog ontbraken in het Belastingplan 2022.

7.1 Eerder aangekondigd: de turboliquidatie

Een turboliquidatie is een eenvoudige en snelle manier om een onderneming te beëindigen. De verwachting is dat door corona binnenkort veel ondernemers hun bedrijf willen beëindigen via deze turboliquidatie. Dit wetsvoorstel voert tijdelijk wijzigingen door om misbruik van turboliquidatie tegen te gaan.

De wijziging betreft onder ander de introductie van een financiële verantwoordingsverplichting voor bestuurders. De wijzigingen zijn bedoeld om schuldeisers te beschermen en om de transparantie te vergroten. De internetconsultatie van dit wetsvoorstel is afgerond.

7.2 Winstvrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende mkb-ondernemingen (TVL)

De TOGS (ontvangen in 2020) en de opvolger daarvan (TVL) zorgen ervoor dat ondernemingen die zijn getroffen door de coronacrisis een tegemoetkoming kunnen ontvangen voor hun vaste lasten. De vergoedingen die je op basis van deze regeling ontvangt, behoren in beginsel tot de winst. Dit is niet wenselijk. Daarom wordt de vrijstelling voor de TVL, net zoals vorig jaar, in de wet vastgelegd.


7.3 Maandelijkse gegevenslevering kinderopvangorganisaties

Om te helpen voorkomen dat ouders ontvangen kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, moeten kinderopvangorganisaties (kindercentra en gastouderbureaus) maandelijks verplicht en op eigen initiatief gegevens verstrekken aan de Belastingdienst/Toeslagen over de afgenomen opvang per ingeschreven kind.

In het verleden gebeurde dit jaarlijks. Dit wordt dus uitgebreid naar maandelijks en op eigen initiatief. Doordat de Belastingdienst/Toeslagen deze gegevens vroegtijdig ontvangt, kan de Belastingdienst/Toeslagen ouders eerder informeren dat zij wijzigingen moeten doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen.

7.4 Toeslagen

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire staat in de plannen om belastingplichtigen bij schrijnende gevolgen van onterecht handelen of nalaten van de Belastingdienst een mogelijke tegemoetkoming aan te bieden.

7.5 Bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de schenk- en erfbelasting en de inkomstenbelasting blijft in de huidige vorm gehandhaafd. In juli 2021 heeft de Tweede Kamer 2 moties aangenomen ter verbetering van de bedrijfsopvolgingsregeling.

  • In de eerste motie is geconstateerd dat Nederland een van de minst gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen kent van Europa en dat dit tot een onevenwichtig concurrentienadeel leidt ten opzichte van omringende landen. Daarom moet onderzocht worden hoe de BOR kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld.
  • De tweede motie stelt vast dat in Nederland binnen de BOR de bezits- en voortzettingseis ertoe leidt dat acquisities in de eerste 5 jaar voor de schenking of 1 jaar voor vererving niet onder de BOR vallen. Er moet onderzocht worden hoe de bezits- en voortzettingseis binnen de BOR kan worden geharmoniseerd met andere EU-landen.

Meer weten?
Heb je vragen over de Miljoenennota 2022 die het kabinet presenteerde tijdens Prinsjesdag 2021? Of wil je weten wat de kabinetsvoorstellen voor invloed hebben op jouw organisatie? Neem contact op met onze adviseurs.

Disclaimer
Bij de samenstelling van deze teksten hebben we naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Je kunt onze organisatie niet aansprakelijk stellen voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.