Agro

De ontwikkeling van het akkerbouw-areaal in 2024

Hessel Kingma
10 jul. 2024

Hoe ziet het akkerbouw-areaal eruit in 2024? Gebaseerd op cijfers van het CBS vertellen we je meer over de landelijke ontwikkelingen en kijken we naar de verdeling over de diverse Nederlandse regio’s. Lees snel verder.

Gewassen landelijk

Het akkerbouw-areaal in Nederland is afgelopen jaar licht gedaald met +/- 12.000 hectare (2,2%). Die daling heeft te maken met de forse daling van het areaal granen (+/- 30.000 hectare), en dan met name het wintertarwe-areaal. Ook het zetmeel-areaal is met 1.844 hectare gekrompen.

We zien ook een aantal gewassen stijgen. Het areaal suikerbieten is bijvoorbeeld met +/- 500 hectare gestegen en het areaal uien met 4.750 hectare. Ondanks de pootgoedtekorten is het areaal consumptieaardappelen afgelopen jaar met iets meer dan 3.000 hectare gestegen.

Opvallend is de stijging van vezelteelten. Zo is het vlas-areaal met 1.200 hectare omhooggegaan (376 hectare in Flevoland en 657 hectare in Zeeland). En ook het hennep-areaal is gestegen. Met wel 1.494 hectare, met name in de noordoostelijke regio’s Groningen, Drenthe, Overijsel en Gelderland. Ook stijgt het braakliggend areaal met 3.311 hectare naar 15.495 hectare. Het areaal met betrekking tot andere eco-regelingen is juist afgenomen. Het areaal veldbonen is bijvoorbeeld gehalveerd.

  2010 2021 2022 2023 2024
Oppervlakte (ha) (ha) (ha) (ha) (ha)
Akkerbouw 542.071 525.754 534.708 547.423 535.415
           
Gewassen          
Aardappels 158.270 160.302 163.058 157.732 157.759
Consumptie 73.035 71.363 76.595 75.271 78.492
Pootgoed 38.537 43.790 43.157 39.878 40.034
Zetmeel 46.698 45.150 43.306 42.583 39.232
           
Granen 194.407 155.751 167.915 172.623 142.045
(Winter)tarwe 134.999 106.783 108.321 121.329 80.093
(Zomer)tarwe 19.024 12.600 16.027 8.725 17.393
(Winter)gerst 4.711 9.771 10.552 15.067 13.472
(Zomer)gerst 28.727 20.307 26.306 20.590 25.732
Overige granen 6.946 6.290 6.709 6.911 5.354
           
Suikerbieten 70.584 80.694 81.744 80.435 85.819
           
Uien 28.866 39.630 36.570 37.791 42.546
Zaai-uien 22.216 30.122 27.421 29.108 32.665
Poot-en plant-uien 6.236 9.191 8.715 8.259 9.435
Zilveruien 414 317 433 423 447
Bron: CBS

Regio Friesland

Het akkerbouw-areaal in Friesland is redelijk gelijk gebleven aan 2023. Het zetmeelaardappel-areaal is met 130 hectare afgenomen. Het areaal consumptieaardappelen is licht gestegen, namelijk met 186 hectare. Het areaal uien is met 292 hectare gestegen.

Regio Groningen

In Groningen stijgt het uien-areaal fors met 1.103 hectare. Ook het areaal suikerbieten groeit hier aanzienlijk, namelijk met 1.055 hectare. Ook in Groningen stijgt het areaal consumptieaardappelen, in deze regio met 376 hectare. En hier daalt ook het areaal zetmeel (met 800 hectare). Groningen blijft de provincie met het grootste pootgoedareaal (8.849 hectare).

Regio Drenthe

In Drenthe is het akkerbouw-areaal verder gegroeid naar 61.642 hectare (+307 hectare). We zien dat er hier meer hogere-saldo-gewassen worden gebruikt. Het areaal zetmeelaardappelen is gedaald met 1.484 hectare. Het areaal consumptieaardappelen is gestegen met 358 hectare. Naast de stijging in consumptieaardappelen zien we ook een stijging in uien-areaal (+ 1.139 hectare) en suikerbieten-areaal (+ 800 hectare).

Regio Flevoland

De dalende trend van het uien-areaal in Flevoland zet door. In 2024 is het uien-areaal licht gedaald met 132 hectare. Ook het bloembollen-areaal is licht gedaald (met 104 hectare). Het consumptieaardappel-areaal is juist ietsje omhooggegaan, namelijk met 277 hectare. Het suikerbieten-areaal is met 538 hectare gestegen.

Regio Overijssel en Gelderland

In Overijssel en Gelderland is het areaal uien gestegen met respectievelijk 340 hectare en 335 hectare. Ook stijgt hier het consumptieaardappel-areaal licht, namelijk met 348 hectare. Het areaal granen is hard gedaald, wel 1.005 hectare in Overijssel en 1.683 hectare in Gelderland. In Overijsel is het areaal hennep 3,6 keer zo groot geworden, in Gelderland 1,7 keer zo groot. Verder is in deze provincies het areaal redelijk gelijk gebleven.

Let op: de genoemde cijfers zijn voorlopige areaalcijfers. In de loop van het seizoen worden deze nog gecorrigeerd.

Meer weten?

Wil je meer weten over het akkerbouw-areaal? Neem contact op met onze agro-specialisten.

Meer informatie? Neem contact op met Hessel Kingma
Neem contact op met Hessel Kingma