Algemeen

Compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden

Jack Albers
22 jun 2022

Raakt je werknemer arbeidsongeschikt? Dan moet je het loon als werkgever gewoon doorbetalen. Is je werknemer langer dan 104 weken ziek, dan vervalt deze loondoorbetalingsverplichting. Je kunt dan ontslag aanvragen bij het UWV. Je bent als werkgever wel een transitievergoeding verschuldigd. Deze kun je onder bepaalde voorwaarden gecompenseerd krijgen door het UWV. Onlangs heeft de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat het UWV deze compensatieregeling onjuist heeft toegepast. Wat betekent dat voor jou als werkgever?

Compensatie transitievergoeding

De transitievergoeding is ingevoerd per 1 juli 2015 en iedere werknemer bouwt vanaf dat hij in dienst is per jaar 1/3 van het maandsalaris op. Wil je je werknemer ontslaan? Dan heeft je werknemer recht op deze transitievergoeding als financiële overbrugging.

Heb je de transitievergoeding volledig aan je medewerker betaald? Dan kun je dit bedrag gecompenseerd krijgen. Hiervoor moet je binnen 6 maanden na de betaling van de volledige transitievergoeding een aanvraag indienen bij het UWV. Doe je dit niet op tijd? Dan verloopt dit recht.

Onjuiste wetsuitleg

In de zaak van de Centrale Raad van Beroep gaat het over de vraag of er een aanspraak bestaat op compensatie van de transitievergoeding wanneer de 2 jaar arbeidsongeschiktheid zijn verstreken vóór 1 juli 2015 én het dienstverband is geëindigd op of ná 1 juli 2015.

De wet maximeert de compensatievergoeding tot het bedrag dat aan transitievergoeding verschuldigd zou zijn bij het eindigen van de arbeidsovereenkomst op de dag na het verstrijken van de 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Het UWV leidt hieruit af dat de hoogte van de compensatie € 0,00 is als de 2 jaar verstreken is vóór 1 juli 2015. Ook wanneer het dienstverband ná 1 juli 2015 beëindigd is.

De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat het UWV uitgaat van een onjuiste wetsuitleg. Kort gezegd is het standpunt van het UWV in strijd met de compensatieregeling om werkgevers te stimuleren om slapende dienstverbanden te beëindigen. Als werkgever kun je dus ook aanspraak maken op compensatie van de transitievergoeding als het dienstverband van je werknemer ná 1 juli 2015 is geëindigd, maar de termijn van de 2 jaar arbeidsongeschiktheid vóór 1 juli 2015 is verstreken.

Meer weten?

Wil je meer weten over de compensatie van de transitievergoeding? Neem contact op met Jack Albers. Hij kan je er alles over vertellen.

Meer informatie? Neem contact op met Jack Albers
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement
Neem contact op met Jack Albers
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement