Algemeen

Nieuwe pachtprijzen per 1 juli 2020 bekendgemaakt

Aagje Tymersma, Andreas van der Vis
04 jun. 2020

Op 2 juni zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2020 bekendgemaakt. In 12 van de 14 pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen voor grond lager dan de pachtnormen van vorig jaar.

Stijgingen en dalingen

In de melkveehouderijgebieden (Noordelijk weidegebied, Oostelijk veehouderijgebied, Hollands/Utrechts weidegebied en Zuidelijk veehouderijgebied) ligt de daling tussen 10% en 17%.

In de akkerbouwgebieden loopt de verandering van de pachtnormen uiteen van een daling van 22% in de Veenkoloniën en Oldambt tot een stijging van 12% in de IJsselmeerpolders en 20% in het Zuidwestelijk akkerbouwgebied.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2020 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,19% hoger dan in 2019.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 bedraagt 5,1%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt met 2,6%.

Verklaring van de daling

In de berekende grondbeloning op basis van een voortschrijdend vijfjaarsgemiddelde is een goed inkomensjaar voor de melkveehouderij (2013) vervangen door een matig inkomensjaar (2018). Dit verklaart de daling. Voor de akkerbouw is een jaar met een gemiddeld inkomen afgevallen, terwijl het inkomen in het bijkomende inkomensjaar (2018) ruim boven het langjarig gemiddelde zit. De lagere gemiddelde grondbeloning in de melkveehouderij en de gemiddeld iets hogere grondbeloning in de akkerbouw leiden tot een lagere gemiddelde grondbeloning op landelijk niveau.

Pachtprijssystematiek

Het opbrengend vermogen van de grond is het leidende principe bij de bepaling van de maximale pachtprijs voor land en de basis van de pachtprijssystematiek. De hoogte van de pachtprijs hangt af van wat je met de grond kunt verdienen: de grondbeloning. Bij goede opbrengsten stijgt de maximale pachtprijs, bij slechte opbrengsten daalt deze (op basis van gemiddelde prijzen over periode van afgelopen 5 jaar).

In de berekeningssystematiek wordt rekening gehouden met de belangen van de pachter en van de verpachter. In de methodiek zijn de bedrijfsreserveringen van de pachter en het vereiste directe rendement van de verpachter verwerkt. De indeling in regionale pachtgebieden is gemaakt om rekening te kunnen houden met regionale verschillen in opbrengend vermogen van de grond. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor nieuwe en bestaande overeenkomsten per pachtprijsgebied een maximale pachtprijs vastgesteld.

Veranderingspercentage

De pachtprijzen voor bestaande contracten (van voor 1 september 2007) worden verhoogd of verlaagd met een zogenaamd veranderingspercentage. Voor contracten die zijn ingegaan na 1 september 2007 is de nieuwe regionorm van belang.

De aangepaste pachtprijs mag worden doorgevoerd in het pachtjaar, volgend op het jaar van publicatie van de nieuwe normen, in dit geval 2 juni 2020. Is de ingangsdatum van je pachtcontract 1 november? Dan wordt de nieuwe pachtprijs actueel per 1 november 2020. Gaat je pachtcontract echter in op 1 mei? Dan wordt de nieuwe pachtprijs (pas) actueel per 1 mei 2021.

Vrijstelling

De wijziging qua pachtprijs geldt niet voor de geliberaliseerde pacht voor los land van 6 jaar of korter. Ook geldt dit niet voor de andere pachtvormen die vrijgesteld zijn van de wettelijke pachtprijsbescherming.

De wijziging van de pachtprijs werkt automatisch door in de pachtovereenkomst. De verpachter mag geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Hij moet dit dan wel schriftelijk meedelen aan de pachter.

Meer weten?

Heb je een vraag over de nieuwe pachtprijzen of wil je advies over jouw pachtsituatie? Neem dan contact op met Aagje Tymersma of Andreas van der Vis.

Meer informatie? Neem contact op met Aagje Tymersma
Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Aagje Tymersma