Algemeen

Gecombineerde Opgave 2019: wijzigingen vergroeningseisen

08 mrt. 2019

De vergroeningseisen in de Gecombineerde Opgave bestaan uit 3 onderdelen: Gewasdiversificatie op bouwland, Ecologisch Aandachtsgebied (EA) op bouwland en behoud blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. In het onderdeel Ecologisch Aandachtsgebied zijn voor 2019 verschillende dingen veranderd. We delen in dit artikel de belangrijkste wijzigingen en tips.

Braak met drachtplanten

Braakliggend land met een mengsel van drachtplanten tellen als Ecologisch Aandachtsgebied mee met een wegingsfactor van 1,5. In de periode van 15 maart tot en met 15 november moet het land minimaal 6 maanden braak liggen. Je moet een mengsel inzaaien met minstens 3 toegestane soorten drachtplanten. Van deze toegestane soorten moet tussen mei en augustus steeds minimaal 1 soort in bloei staan.

In de braakperiode zijn landbouwactiviteiten zoals maaien en begrazen niet toegestaan. Ook mag je in die periode geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gebruiken.

Olifantsgras en zonnekroon

Olifantsgras en zonnekroon kun je inzetten als EA en hebben een wegingsfactor van 0,7. Het zijn blijvende teelten en tellen dus niet als bouwland voor het berekenen van de EA-verplichting. Het gebruik van meststoffen is niet toegestaan. En gewasbeschermingsmiddelen mag je alleen in het jaar van aanplant gebruiken.

Verruiming mogelijkheden EA-vanggewas

  • In een vanggewasmengsel in categorie 1 mogen nu ook zonnebloemen voorkomen.
  • Een kruising van vanggewassen mag ook ingezet worden als vanggewas. Wel moet dit een kruising zijn van 2 soorten die zijn toegestaan binnen deze categorie. Ook moeten deze hybride soorten gemend worden met een ander soort. Geef in de Gecombineerde Opgave het gewas op waarvan de eigenschappen in het mengsel overheersen.

Wijzigingen overige pakketten

  • In het Akkerbouw-strokenpakket, het pakket Veldleeuwerik en het Vezelhennep-pakket zijn zonnebloemen nu ook toegestaan in EA-vanggewas mengsels.
  • Voor Veldleeuwerik-deelnemers is de instandhoudingsperiode van vanggewassen nu ook verlaagd van 10 naar 8 weken. Voor andere pakketten was dit al 8 weken.

Akkerranden en landschapselementen

In 2018 zijn de afmetingseisen van akkerranden en landschapselementen vervallen. Deze versoepeling zorgde soms voor onduidelijkheden. Daarom wordt per 2019 de regel gehanteerd dat de breedte of omvang van een landschapselement 3 keer de maximale oppervlakte of breedte van een element mag zijn.

Ecologisch Aandachtsgebied, hoe zat het ook al weer?

Elk jaar is het weer even zoeken hoe het nou ook alweer in elkaar zat met het Ecologische Aandachtsgebied (in de volksmond vaak vergroening genoemd). Daarom geven we hieronder een korte uitleg.

Bedrijven moeten van hun areaal bouwland minimaal 5% invullen met Ecologisch Aandachtsgebied (EA). Onder bouwland valt ook tijdelijk grasland. Blijvende teelten zoals fruitbomen vallen hier niet onder.

Er is een aantal situaties waarbij een vrijstelling geldt voor de EA-verplichting:

* Je hebt minder dan 15 ha bouwland in gebruik.

* Meer dan 75% van de oppervlakte bouwland bestaat uit tijdelijk grasland, braak, vlinderbloemige gewassen of een combinatie van deze 3.

* Meer dan 75% van het totale subsidiabele areaal bestaat uit tijdelijk en/of blijvend grasland. Veel melkveebedrijven maken gebruik van derogatie en hebben dus 80% grasland. Zij voldoen dus aan de 75% eis en zijn vrijgesteld van de EA-verplichting.

* Het biologische bouwland (inclusief tijdelijk grasland) is vrijgesteld.

Pakketten

Er zijn meerdere pakketten waarmee je het verplichte EA-areaal in kunt vullen. Het kan bijvoorbeeld met de ‘Algemene lijst’. Maar het kan ook met een duurzaamheidscertificaat. Hierbij heb je de keuze uit het ‘Akkerbouw-strokenpakket’, ‘pakket Veldleeuwerik’ of het ‘Vezelhennep-pakket’. Het meest bekende pakket is de ‘Algemene lijst’.

Binnen een pakket heb je verschillende opties met elk een eigen wegingsfactor. Luzerne is bijvoorbeeld een stikstofbindend gewas. Deze heeft wegingsfactor 1. Dat betekent dat 1 hectare luzerne telen, telt als 1 hectare EA-oppervlakte. Een vanggewasmengsel na bijvoorbeeld pootaardappelen heeft een weging van 0,3. Als je een verplichting hebt van 3 hectare EA-areaal dan moet je dus 10 hectare vanggewassen inzaaien.

Het telen van een vanggewas uit het pakket ‘Algemene lijst’ is een veel gekozen optie. Je hebt 3 categorieën vanggewassen die eigen voorwaarden hebben. Categorie 1 is ‘Vanggewassen algemeen’. Dit vanggewas moet een mengsel zijn, moet uiterlijk 15 oktober ingezaaid zijn en moet minimaal 8 weken op het land staan. Het gebruik van meststoffen is toegestaan, maar gewasbeschermingsmiddelen niet.

Vragen of meer weten?

Vul het contactformulier in of neem contact op met onze agro-specialisten.

Wil je meer weten over de wijzigingen in de Gecombineerde Opgave van 2019? Bekijk dan ook eens deze blogs:
Wijzigingen en tips subsidies

Wijzigingen opgave percelen
Wijzigingen landbouwtelling en algemene tips

 

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte