Algemeen

Aanpak piekbelasters: er is meer mogelijk dan stoppen

07 feb. 2024

Even leek het erop dat stoppen de enige optie was binnen de aanpak piekbelasters. De Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties (LBV) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (LBV+) werden opengesteld, terwijl regelingen om te extensiveren, verplaatsen of innoveren op zich lieten wachten. Onlangs is toch meer duidelijk geworden over dit soort alternatieven. We vertellen je erover in dit artikel.

Verlenging beëindigingsregeling voor piekbelasters

Los van de alternatieve regelingen, is het goed om te weten dat de beëindigingsregeling voor piekbelasters mogelijk wordt verlengd. De LBV+ staat dan in 2024 nog het hele jaar open voor aanmelding.

Extensiveren

Voor bedrijven in veenweiden en (overgangsgebieden) in Natura 2000-gebieden, is een extensiveringsregeling gepubliceerd. In een samenwerkingsverband kun je subsidie aanvragen voor het verminderen van de ammoniakuitstoot door te extensiveren. Het verminderen van de CO2-uitstoot – door het verhogen van de grondwaterstand in het veenweidegebied – is ook een optie.

Let op: in het samenwerkingsverband moet minimaal 1 landbouwer zitten. 

Wanneer kun je je aanmelden voor de extensiveringsregeling? Dat is waarschijnlijk mogelijk van 1 tot en met 31 mei 2024. 

Omschakelen

De afgelopen jaren was in principe al sprake van een financiële stimulans om je bedrijf – verder – te verduurzamen. Dankzij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) kun je gebruikmaken van een aantrekkelijke lening, naast een cofinanciering. In 2021 is de pilot van start gegaan. Deze krijgt dit jaar een vervolg met een definitief IDL én loopt door tot 2033.

Verplaatsen

Wil je je bedrijf verplaatsen? Dan heb je de Landelijke verplaatsingsregeling veehouderijen met piekbelasting (LVVP) nodig. Een budget of datum is echter nog niet bekend. Mogelijk wordt de Nationale Grondbank hiervoor ingezet en is verhuizen naar een ander Europees lidstaat ook mogelijk. Meer informatie hierover volgt in het voorjaar. 

Innovatie

De regeling Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv) is misschien niet onbekend voor je. Of binnen deze regeling opnieuw subsidie beschikbaar komt? Dat is afhankelijk van de juridische houdbaarheid van de emissiebeperkende technieken.

Agrarische ondernemers moeten een natuurvergunning kunnen krijgen voor de stalsystemen en technieken voordat de regeling geopend wordt. Dit gebeurt mogelijk halverwege 2024. Momenteel wordt hier onderzoek naar gedaan.

PAS-melders

Bovenstaande regelingen creëren stikstofruimte om vergunningen te verlenen. In het bijzonder geldt dit voor het legaliseren van PAS-meldingen. Het is echter onduidelijk of de aanpak genoeg oplevert om legalisatie te realiseren.

Maatregelen op provincieniveau

Ook op provincieniveau is wellicht het één en ander mogelijk. Als onderdeel van het Provinciale Programma Landelijk Gebied (PPLG) hebben provincies gerichte maatregelpakketten ontwikkeld. Wageningen Economic Research (WER) beoordeelt of deze maatregelen bijdragen aan de beoogde effecten, waarop de provincies hun maatregelen kunnen verbeteren. De eerste financiële middelen vanuit het transitiefonds zijn inmiddels beschikbaar gesteld aan de provincies.

Meer weten?

Een groot deel van de alternatieve regelingen is nog niet gepubliceerd. Dat betekent dat we nog even moeten afwachten wat er precies gaat gebeuren. Vind je het fijn om toch alvast een keer te sparren over wat de beste oplossing zou zijn voor jouw situatie? Neem direct contact op met één van onze adviseurs. Ze helpen je graag!