Agro

Investeringsfonds Duurzame Landbouw: nieuw budget voor 2023

27 jul. 2023

In 2021 startte de pilot van het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).  Deze financiering is onderdeel van het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De pilotperiode loopt nog tot december 2023. Is het iets voor jou? Wij helpen je op weg. 

Voor wie is het investeringsfonds?

Met het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL) wil het ministerie van LNV agrarisch ondernemers ondersteunen bij het extensiveren of het omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het kan zijn dat een financier de omschakeling te risicovol vindt. LNV zorgt voor een aanvullende financiering vanuit het Nationaal Groenfonds. Het is bedoeld voor alle primaire bedrijven in de land- en tuinbouw.

Wat is het investeringsfonds?

Het investeringsfonds startte met een pilot in 2021. De pilotperiode loopt nog door tot december 2023 waarvoor 10 miljoen extra beschikbaar is gesteld. Als je wilt omschakelen, kan een achtergestelde lening (risicodragend kapitaal) uit dit fonds jou helpen om de totale financiering rond te krijgen. Het is van belang dat de bank of een andere financier meefinanciert.

Per bedrijf kun je maximaal € 400.000 meegefinancierd krijgen uit het investeringsfonds. Je betaalt hierover een lage rente, namelijk 1%, en je hoeft de eerste jaren niet af te lossen.

Doelen en maatregelen

Om aanspraak te kunnen maken op de regeling is het op zijn minst van belang dat je bedrijfsvoering bijdraagt aan het verminderen van de stikstofuitstoot.

Daarnaast moet je een bijdrage leveren aan minimaal 4 van deze doelen:

  • Reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Emissiereductie broeikasgassen
  • Vermindering nitraatuitspoeling
  • Vergroting biodiversiteit
  • Versterken duurzaam bodembeheer
  • Vergroting circulair veevoergebruik
  • Verbetering dierenwelzijn en diergezondheid

Op de punten waar je géén vooruitgang boekt, mag geen sprake zijn van een achteruitgang. Maar je hoeft dus niet op alle doelen te scoren en dat is ook best logisch. Als akkerbouwer heb je immers een lastige opgave met de verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Om het investeringsfonds voor iedere land- en tuinbouwer toegankelijk te maken, kies je daarom de doelen die bij jou passen en bepaal je ook zelf welke maatregelen je neemt om deze doelen te behalen.

Verminderen stikstofemissie verplicht

Het verminderen van stikstofemissie is wel een vereist doel. Voor veebedrijven zijn veel mogelijkheden om de emissie te reduceren. Vooral door het verminderen van de ammoniakemissie. Voor akkerbouwbedrijven zijn de mogelijkheden beperkter en zijn er ook minder grote stappen te zetten. Je moet het dan vooral zoeken in het verminderen van de emissie van stikstofoxiden. Denk hierbij aan het elektrificeren van processen. Maar meer emissiearm aanwenden van meststoffen is ook mogelijk.

Aan welke maatregelen kun je denken?

De maatregelen bepaal je dus zelf. Hoe pak je dat aan? Misschien kan een grote investering (maatregel) wel bijdragen aan verschillende doelen. Of een maatregel brengt een verbetering teweeg op het ene doel, terwijl het een achteruitgang veroorzaakt op een ander doel. Dat zul je weer moeten compenseren met een andere maatregel.

Denk aan een pluimveebedrijf dat omschakelt naar een traaggroeiend ras. Je beoogt dan verbetering op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid. Maar doordat er per jaar minder leegstand is, kan de ammoniakemissie per dierplaats toenemen. Met bijvoorbeeld een meer emissiearm stalsysteem kun je de toename van de ammoniakemissie compenseren.

Nog een paar andere voorbeelden:

  • Door te kiezen voor gewassen van robuuste rassen, het inzetten van precisielandbouw en het inzetten op beter bodembeheer (bijv. niet-kerende grondbewerking), kun je een verbetering realiseren op de reductie stikstofuitstoot, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vermindering van nitraatuitspoeling, vergroting van de biodiversiteit en het versterken van duurzaam bodembeheer.
  • Door om te schakelen naar varkens met meer ruimte per dier, wil je dierenwelzijn en diergezondheid verbeteren. De stal wordt verduurzaamd door een voorziening voor het gescheiden opvangen van mest en urine en de varkens worden gevoerd uit reststromen. Daarnaast pas je roulatie van gewassen toe op je percelen. Zo zet je in op de doelen stikstofemissiereductie, emissiereductie broeikasgassen, vergroting circulair veevoergebruik, verbetering dierenwelzijn en diergezondheid en reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Volledig omschakelen naar biologisch of natuurinclusief.

Subsidie voor hulp bij het opstellen van je bedrijfsplan

In september 2023 kun je een voucher aanvragen vanuit de zogeheten Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Hiermee kun je hulp inschakelen bij het opstellen van je bedrijfsplan. Countus heeft erkende SABE-adviseurs in huis die je hierbij kunnen adviseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het investeringsfonds? Of wil je advies van onze erkende SABE-adviseurs over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag.