Agro

Aangepast financieringsbeleid banken: hoe ga je ermee om?

Mark Klein Breteler
13 nov. 2020

Het financieringsbeleid van banken is veranderd. In het verleden leunden banken bij agrarische financieringen sterk op zekerheden. Nu kijken ze vooral naar de toekomstplannen van de agrarische ondernemer. Het volstaat niet meer om de bank te wijzen op het beperkte risico dat je loopt vanwege voldoende onderpand. Financiers worden steeds kritischer en dat maakt het lastig voor jou als ondernemer om een financiering te krijgen. Hoe ga je hiermee om?

Liquiditeitsbuffer

Banken vinden dat je zelf een liquiditeitsbuffer op moet bouwen om prijsfluctuaties op te vangen. Maar in extreme omstandigheden is dit niet altijd mogelijk. Het is belangrijk om tijdig met de bank in gesprek te gaan over een (tijdelijke) financieringsuitbreiding. In de regel betekent dit wél dat banken de financiering minder makkelijk uitbreiden zonder een goede motivatie van de ondernemer.

Kortere looptijd financieringen

Investeringen in activa worden in de regel niet meer langlopend gefinancierd. Je krijgt geen lening meer met een 30-jarige looptijd. Huidige langlopende leningen hebben vaak een 15 tot 20-jarige looptijd met een commitment van 10 jaar. Dat betekent dat banken voor maximaal 10 jaar een overeenkomst aangaan en dan een ‘break’ inbouwen. Dat doen ze om op dat moment eenzijdig te kunnen bepalen of ze de financiering willen voortzetten of beëindigen.

De bank wil de verstrekte financiering dus op kortere termijn terugontvangen. Hierdoor komt er meer druk te staan op de aflossingscapaciteit van je bedrijf. De toetsing van de financierbaarheid richt zich dan ook vooral op dit onderdeel en niet zozeer op het geboden onderpand.

Om een bancaire lening te kunnen krijgen, is het steeds belangrijker om een sluitende exploitatiebegroting en een gedegen bedrijfsvisie te hebben. Banken kijken naar de haalbaarheid van je ondernemersplan op de lange termijn, maar ze kijken ook naar de betalingscapaciteit voor de komende 3 jaar. Kun je aan alle betalingsverplichtingen voldoen? De structuur van de financiering moet passen bij je bedrijfsvisie. Past de aflossing bij toekomstige investeringsplannen en je financieringsbehoefte?

Financieringsaanvraag

Een goed onderbouwde financieringsaanvraag begint met een duidelijke bedrijfsvisie van jou als ondernemer. De aanvraag bestaat uit een volledige begroting voor zowel de korte als de lange termijn, inclusief toekomstige (vervangings)investeringen.

Het is belangrijk om het plan vanuit een breed perspectief uit te zetten. Zaken als wet en regelgeving, vergunningen, de juiste rechtsvorm, beschikbare subsidies, alternatieve financieringsbronnen, bedrijfsopvolging etc. moet je duidelijk in de visie meenemen. Met de financieringsaanvraag krijgt de financier een duidelijk beeld van de actuele onderneming met een realistische doorkijk naar de toekomst. Daarbij houdt de financier rekening met de financieringskaders waaraan banken zijn gebonden.

Breng financieringstotaal in beeld

In de praktijk zien we dat de financieringsbehoefte zich vaak richt op het investeringsvraagstuk wat zich op dat moment voordoet. Het gevolg is dat er na verloop van tijd een opeenstapeling van verschillende leningen en kredieten ontstaat met elk hun eigen financieringsafspraken (rente en aflossing).

Het gevaar dreigt dan dat de financieringsverplichtingen (met name de aflossingen) te hoog worden om te voldoen. Kijk daarom ook goed naar de bestaande financieringsstructuur. Vaak is het verstandig om in overleg met de bank het geheel aan financieringen goed in te vullen en de aflossingsverplichtingen te herstructureren.

De ene bank is de andere niet

Binnen de sector zijn er een beperkt aantal banken die actief financieren. Hierdoor is de keuze voor een bank beperkt. Dit maakt dat mensen vaak denken dat banken hetzelfde te bieden hebben. Uit een vorm van gemak kies je er als ondernemer snel voor om de financiering in te dienen bij je ‘eigen’ bank. De bank kent je tenslotte en kan het voor je gevoel snel regelen. Toch zien we in de praktijk dat er tussen banken wel degelijk verschillen bestaan.

In je bedrijfsvoering ben je kritisch op de inkoop van je product. Waarom zou je dan niet kritisch zijn op de inkoop van je financiering? Zeker op het moment dat je als ondernemer grote plannen hebt met een financieringsbehoefte, kan het lonen om je plannen voor te leggen aan verschillende financiers.

De houding van banken is dus kritischer geworden. Maar wees zelf ook kritisch op het verkrijgen van een financiering die het beste past bij jouw bedrijfsvoering.

We merken dat banken op dit moment steeds kritischer worden met het afgeven van een nieuwe financiering. Het hebben van een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) wordt daarbij steeds belangrijker, met name bij uitbreiding van het bedrijf. Heb je nog geen Wnb-vergunning? Zorg dat deze wordt aangevraagd om zo de continuiteit van je bedrijf te kunnen waarborgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aangepaste financieringsbeleid van banken of hoe je ermee om kunt gaan? Neem contact op met Mark Klein Breteler.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler