Algemeen

Voorbereiden op het nieuwe GLB

20 jan 2022

In 2023 verandert het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De Europese commissie wil voornamelijk dat je als agrariër meer gaat vergroenen. Meer biodiversiteit, meer mengteelten en minder monoculturen. Ondanks dat de regels pas in 2023 wijzigen, is het belangrijk om dit jaar al de juiste voorbereidingen te treffen. Ingrijpende wijzigingen in het bouwplan van dit jaar, kan volgend jaar zorgen voor meer inspanningen om de GLB-uitkering te ontvangen. Er zijn echter wel subsidies om deze inspanningen te ondersteunen. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het nieuwe GLB?

Het nieuwe GLB is anders dan voorheen. Zo krijg je straks een basispremie toegekend op basis van het aantal hectare grond dat je bezit. Met ingang van deze ‘hectarepremie’ komen de betalingsrechten te vervallen. De vergroeningseisen zullen onderdeel uitmaken van de basisvereisten van het nieuwe GLB. Daarbij moet je nog aan een aantal aanvullende eisen voldoen om de basisbetaling uitgekeerd te krijgen. Ook kun je een extra bedrag krijgen als je aan de ecoregeling voldoet.

Het nieuwe GLB is nog in ontwikkeling, dus nog niet alles is duidelijk. Alle nieuwe ontwikkelingen vind je in dit artikel. Hierin houden wij je voortdurend op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Moet er ook wat veranderen in je bouwplan?

Met ingang van de nieuwe ecoregeling moet je mogelijk een aantal wijzigingen maken in je bouwplan om naast de basispremie ook de extra premie uit de ecoregeling te kunnen ontvangen. Let wel op dat keuzes die je dit jaar maakt, gevolgen kunnen hebben voor het net wel of net niet voldoen aan de ecoregelingen van 2023.

Grasland omzetten naar maïsland of bouwland

Ben je van plan om dit jaar meer maïs te gaan telen, gezien de onzekerheid rondom derogatie? Het omzetten van blijvend grasland naar bouwland heeft als gevolg dat het bouwlandareaal groeit. De EU heeft besloten dat je minimaal 4% van je totale bouwland als 'non productief bouwland' moet aanmerken. Denk hierbij aan bomen en akkerranden. Voor deze basisvoorwaarde kun je een vrijstelling krijgen op het moment dat minstens 75% van je landbouwgrond grasland is. Je hebt dus de keuze opnieuw grasland zaaien, of land niet-productief laten liggen. Daarnaast behoort 'langjarig grasland’ tot een van de eco-activiteiten. Het omzetten van blijvend grasland naar extra maïsland kan dus gevolgen hebben voor de nieuwe ecoregeling. Zaai je het perceel in 2023 weer in met grasland? Dan kun je deze niet meer inzetten als ‘langjarig grasland’. Je loopt dan de activiteit ‘meerjarige teelt’ op deze hectares mis, aangezien het gewas minimaal 18 maanden op het perceel moet staan. Wel kun je dan kiezen voor het inzetten van tijdelijk grasland als rustgewas, of kun je kiezen voor grasklaver of grasland met kruiden. Het groen-economisch herstelfonds zou je kunnen ondersteunen bij deze inspanningen. 

 

Gesubsidieerd voorbereiden op het nieuwe GLB

Het is nu nog mogelijk om een aanvraag te doen in het huidige groen-economisch herstelfonds. Deze regeling is opengesteld tot 14 februari 2022 17:00 uur. Een aantal investeringen op de investeringslijst kun je mogelijk toepassen bij activiteiten in het nieuwe GLB. Heb je interesse in een investering, maar ben je nog niet helemaal overtuigd? Mogelijk heb je in het nieuwe GLB meer voordeel met je investering:

 Investering

Eco-activiteit

(Aangepaste) machines voor mengteelten zoals strokenteelt/  pixelteelt/ agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten.

Combinatieteelt

Systemen, machines, werktuigen die gericht zijn op niet kerende, ondiepe bodembewerking en het oppervlakkig vermengen van gewasresten. (Eventueel in combinatie met direct zaaien, poten of planten.)

Niet kerende grondbewerking (Komt niet meer terug in de meest recente lijst van activiteiten, maar is wel een keer genoemd.)

Zaaiapparatuur die gewas rechtstreeks in de groenbemester of gras kan zaaien, ter voorkoming van een extra werkgang of doodspuiten.

Onderzaai vanggewas

Digitale en niet-digitale voorzieningen voor weidegang.

Verlengde weidegang

Investeringen die specifiek bedoeld zijn voor de verwerking van organisch restmateriaal (niet zijnde mest op bedrijfsniveau) met als doel verhogen van bodemkwaliteit

Ecologisch schonen 

Let wel op: de activiteiten van de ecoregeling zijn nog niet definitief vastgesteld. Zo was het eerst mogelijk om punten te behalen bij niet kerende grondbewerking, maar inmiddels staat dit niet meer op de lijst. De activiteiten zijn dus nog onder voorbehoud. Toch kan het lonen om deze wel mee te nemen in je overweging.

Meer weten?

Wil je meer weten over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid? Of heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs, zij helpen je graag op weg.