Agro

Ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn ter consultatie

16 sep 2021

Van 6 september tot en met 18 oktober ligt het ontwerp van het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn ter consultatie. Het 7e actieprogramma moet zorgen voor een verbeterde waterkwaliteit in Nederland. Tot en met eind 2021 is het 6e actieprogramma van kracht. Vanaf 2022 tot en met 2025 wordt deze opgevolgd door het 7e actieprogramma.

Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn vormt ook de basis voor de verlening van derogatie vanaf 2022. Alleen als de Europese Commissie voldoende vertrouwen heeft dat de benodigde doelen worden behaald met dit actieprogramma, wordt derogatie verleend.

In het ontwerp van het 7e actieprogramma staan 5 pijlers waarop het actieprogramma steunt. Zie hieronder.

1. Duurzame bouwplannen

Bij duurzame bouwplannen moet je denken aan bouwplannen waarbij verplicht blijvend grasland, rustgewassen in rotatie en vanggewassen worden ingezet. Vanaf 2023 moet je iedere 4 jaar een rustgewas telen en vanaf 2027 moet dit iedere 3 jaar zijn. Voor graasdierbedrijven komen daarnaast regels voor het areaal rustgewas.

De opgave voor waterkwaliteit is het grootst in regio’s met zand- en lössbodems. In deze regio’s moet je vanaf 2023 verplicht 60% van het areaal inzaaien met vanggewassen op uiterlijk 1 oktober. Vanaf 2027 wordt de inzaai van vanggewassen op uiterlijk 1 oktober na het hoofdgewas op alle percelen verplicht. Met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beoogt de minister de overgang naar duurzame bouwplannen te stimuleren en te faciliteren.

2. Gebiedsspecifieke aanpak

In gebieden waar de waterkwaliteit nog sterk afwijkt van de gestelde normen, komt een gebiedsspecifieke aanpak. De aanpak sluit zoveel mogelijk aan op al lopende gebiedsprocessen zoals geïnitieerd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

3. Overige verplichtende maatregelen

Vanaf 1 januari 2023 ben je verplicht bredere integrale bufferstroken toe te passen. Deze bufferstroken mag je niet meetellen in je mestplaatsingsruimte en mag je ook niet bemesten. Verder kun je denken aan de vereenvoudiging van het toepassen van organische stofrijke meststoffen, zodat meer organische stof in de bodem wordt gebracht.

4. Communicatie, kennis en pilots

De bewustwording voor het verbeteren van de waterkwaliteit moet worden verhoogd. Denk hierbij aan kennisontwikkeling en -deling van mestgebruik, pilots en praktijkonderzoek.

5. Controle en handhaving

De minister blijft zich inzetten voor een betere aanpak van mestfraude en het bevorderen van naleving van de mestwetgeving. Zo wordt onder andere gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van realtime verantwoording van mesttransporten (rVDM). Zie hiervoor ook het nieuwsbericht van januari.

Reageren op de consultatie

De consultatie is een publieke internetconsultatie. Ook jij kunt hierop dus reageren. De reacties worden verwerkt in de definitieve versie die aan het einde van dit jaar klaar moet zijn. Zie de website van de Rijksoverheid voor de uitgebreide versie van het ontwerp en voor de aanwijzing hoe je kunt reageren op het 7e actieprogramma.

Meer weten?

Wil je meer weten over het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn? Neem dan contact op met een adviseur van Countus.