Agro

Mest; alles op een rij

14 jan 2021

Voor velen is januari de maand voor het opstellen van een bemestingsplan en het doorgeven van aanvullende gegevens bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Waar moet je allemaal aan denken? We hebben de belangrijke data en attentiepunten voor je op een rijtje gezet.

Belangrijke data

Tot en met 31 januari 2021:

  • Aanvragen derogatievergunning
  • Aanvullende gegevens doorgeven

Tot en met 1 februari:

  • Aanmelden mest bovengronds uitrijden

Let op: Bij deelname aan derogatie kan niet aangemeld worden voor bovengronds mest uitrijden!

Tot en met 15 mei:

  • Aanmelden stikstofdifferentiatie

Van 1 februari tot en met 1 juni:

  • Equivalente maatregel aanmelden

Afspoelingsbeperkende maatregelen bij ruggenteelten op klei- of lössgrond

Bij ruggenteelten gelegen op klei- of lössgrond grenzend aan een watergang, moeten vanaf 2021 afspoelingsbeperkende maatregelen worden genomen. In geval van neerslag kan oppervlakkige afspoeling vanaf percelen plaatsvinden naar nabijgelegen watergangen. Het wordt verplicht om de afspoeling vanaf ruggen te bemoeilijken en maximaal te voorkomen. 

Bemesting maïs: pas op 15 maart

In het voorjaar heeft minister Schouten van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit een wetsvoorstel gepubliceerd over bemesting van maïsland. Dit voorstel is nu definitief. 

Toepassing juiste gehaltes bij eindvoorraad mest

Had jij op 31 december een voorraad dierlijke mest op jouw bedrijf? Let dan goed op dat je de juiste gehaltes op deze voorraad toepast. De gehaltes moeten namelijk worden bepaald op de ‘best beschikbare gegevens’. Maar wat zijn eigenlijk die best beschikbare gegevens? 

Aandachtspunten bij grondmonster

Bij het gebruikmaken van fosfaatdifferentiatie moet je op een aantal dingen letten. Denk aan de datums van de grondmonsters en de fosfaattoestand.

Verantwoorden mesttransporten

In de loop van 2021 worden de regels omtrent mesttransporten aangepast. Nagenoeg alle mesttransporten moeten volgens 1 geautomatiseerd, digitaal systeem worden verantwoord. 

Meer weten? 

Heb je vragen over de bovenstaande onderwerpen? De specialisten van Countus helpen je graag. Neem contact op met een Countus-adviseur voor meer informatie.