Zorg

Klaar voor de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders)?

Paul Fransen
07 jul. 2023

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe wet van kracht: de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders). Deze nieuwe wet is bedoeld om een transparant beeld te krijgen van de besteding van de zorggelden. Maar wat betekent dit voor jouw zorgorganisatie? In deze blog lees je meer.

Update: minister drukt pauzeknop Wtza in

Minister Helder gaf tijdens het commissiedebat op 5 juli 2023 aan dat er in 2023 en 2024 geen openbare jaarverantwoording WMG komt voor een grote groep eerstelijns zorgaanbieders. Deze toezegging deed zij naar aanleiding van de aanzwellende kritiek op uitvoerings- en principieel niveau.

Bekijk het commissiedebat

De impact op zorgondernemingen

De uitvoering van de Wtza heeft impact op alle ondernemingen die zorg leveren en hiervoor betaald worden uit de Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg of VWS-subsidie. Denk aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, maatschappen van medisch specialisten en zorgboerderijen. 1 van de gevolgen van deze wet? Het is verplicht om voor 1 juni van het daaropvolgende jaar een jaarverantwoording te publiceren.

Countus is vanaf het begin actief betrokken geweest bij initiatieven om het wetsvoorstel minder belastend te maken voor de zorgondernemers. Namens Countus heeft registeraccountant Paul Fransen actief meegeschreven aan een eerste reactie van de eerstelijnscoalitie, waar ook het LHV, KNMT en KNGF onderdeel van zijn. Hiermee is de verplichte accountantscontrole voor de grootste groep zorgondernemers komen te vervallen.

Samen met de coalitie van accountants- en administratiekantoren voor de zorg zijn we bezig om te kijken of uitstel voor de jaarlijkse rapportagedatum mogelijk is. Tot nu toe is dat helaas nog niet gelukt. Op dit moment lopen de gesprekken nog. Wij verwachten hier voor eind oktober meer duidelijkheid over te kunnen geven.

De Wtza en de jaarverantwoording

Als zorgondernemer moet je voor het eerst over boekjaar 2022 en vooralsnog vóór 1 juni 2023 een jaarverantwoording publiceren. Ben je een waarnemer? Dan ben je hiervan vrijgesteld, tenzij je onderneming een bv is. Hoe dit er precies uit moet komen te zien, is op 29 september 2022 duidelijk geworden. Op die datum is de Regeling openbare jaarverantwoording WMG met nadere voorschriften namelijk gepubliceerd.

Ben je een kleine ondernemer? Dan gelden er aparte regels. Je wordt aangemerkt als kleine ondernemer als 2 van de volgende 3 criteria van toepassing zijn: je hebt minder dan 12 miljoen omzet, je hebt minder dan 6 miljoen activa en je hebt minder dan 50 FTE personeel. De regelgeving op hoofdlijnen:

  • Is er sprake van een rechtspersoon (bv, stichting e.d.)? Dan moet je een beknopte balans en een beknopte winst- en verliesrekening publiceren. Nu hoeven bv’s alleen een beknopte balans te publiceren.
  • Is er sprake van een personenvennootschap (denk aan een maatschap of vennootschap onder firma)? Dan moet de personenvennootschap een balans en een staat van baten en lasten publiceren.
  • Is er sprake van een eenmanszaak (geen waarnemer)? Dan moet je 6 financiële ratio’s (kengetallen) publiceren.

Meer weten?

Uit bovenstaande regels blijkt dat er sprake is van een lastenverzwaring voor jou en je maten. Wil je hier eens over sparren of wil je graag ontzorgd worden als het gaat om de verplichtingen die voortvloeien uit de jaarverantwoording? Neem dan contact op met onze adviseurs of mail naar [email protected].

Meer informatie? Neem contact op met Paul Fransen
Neem contact op met Paul Fransen