Algemeen

Het gebruikelijk loon voor de dga: hoe zit het precies?

21 feb. 2024

Eigenaar van een bv? Dan ben je wettelijk verplicht om een salaris uit te keren aan jezelf. Voor de hoogte van dit loon gelden regels. Zo moet het loon ‘gebruikelijk’ zijn. Maar wat gebruikelijk is, is weer afhankelijk van diverse factoren. We zetten de belangrijkste regels rondom het zogeheten gebruikelijk loon op een rijtje.

Wie moet een gebruikelijk loon ontvangen?

De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen die een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap én ook daadwerkelijk werkzaamheden verricht voor die vennootschap.

In het algemeen heb je een aanmerkelijk belang als je:

  • minimaal 5% van de aandelen bezit, en/of
  • het recht hebt om 5% van de aandelen te verwerven, en/of
  • winstbewijzen hebt die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst of ten minste 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd

Als dga heb je op grond van deze regels dus een aanmerkelijk belang en moet je een gebruikelijk loon van je eigen bv ontvangen.

Let op
De regels om te bepalen of iemand een aanmerkelijk belang heeft, kunnen complex zijn. Zo kun je ook een aanmerkelijk belang hebben in een vennootschap waarin je niet direct aandelen bezit, maar wel indirect via een andere vennootschap. Je kunt dus een aanmerkelijk belang hebben in meerdere vennootschappen.

Gebruikelijk loon partner en (klein)kinderen en (groot)ouders

Heb je een partner die ook werkzaamheden uitvoert voor de bv? Dan moet je partner ook een gebruikelijk loon ontvangen. Ook als je partner zelf geen aandelen heeft in de bv of rechten om aandelen te verwerven.

Hebben je (klein)kinderen en/of (groot)ouders en/of hun partners aandelen of winstbewijzen in de bv? Dan moeten ook zij ook een gebruikelijk loon ontvangen als zij werkzaamheden voor je bv uitvoeren. 

Hoogte gebruikelijk loon

De hoogte van het gebruikelijk loon in 2024 moet vastgesteld worden op het hoogste bedrag van één van de volgende bedragen:

  • het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het loon van de meestverdienende werknemer in je bv of verbonden bv’s
  • € 56.000

Het bedrag van € 56.000 in 2024 bedroeg in 2023 nog € 51.000 en is dus flink verhoogd. Ook in de jaren daarvoor vonden al verhogingen plaats van € 46.000 in 2020, naar € 47.000 in 2021 en € 48.000 in 2022.

Heeft jouw bv een belang van minimaal 1/3 in een andere bv? Heeft een andere bv een belang van minimaal 1/3 in jouw bv? Of heeft een derde partij een belang van minimaal 1/3 in jouw bv én in een andere bv? Dan is die andere bv een verbonden bv.

Lager loon uit vergelijkbaarste dienstbetrekking

Kun je aannemelijk maken dat het berekende gebruikelijk loon hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

De discussie met de Belastingdienst hierbij zal met name gaan over de vraag of het door jouw gestelde loon inderdaad het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is.

Een rekenvoorbeeld
Ter verduidelijking geven we een rekenvoorbeeld. In 2024 bedraagt het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking € 57.000 en het loon van de meest verdienende werknemer € 60.000. Het gebruikelijk loon zou dan in eerste instantie vastgesteld moeten worden op € 60.000 (het hoogste bedrag van € 57.000, € 60.000 en € 56.000).

Kun je echter aannemelijk maken dat dit hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Dan kun je het gebruikelijk loon vaststellen op € 57.000.

Lager loon in andere situaties

In sommige situaties kun je uitgaan van een lager loon dan het berekende gebruikelijk loon. Zo kunnen startende ondernemingen maximaal 3 jaar van een lager loon uitgaan als de bv het gebruikelijk loon niet kan betalen door het opstarten van de onderneming.

Ook als de onderneming structureel zoveel verlies lijdt dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt, mag je van een lager loon uitgaan.

Tip
Heb je een startende onderneming? Of lijd je zoveel verlies dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt? Neem dan contact met ons op voor de voorwaarden waaronder een lager loon mogelijk is. We denken graag met je mee.

Werken in deeltijd

Werk je in deeltijd? En kun je dat aannemelijk maken? Dan mag je het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer berekenen op basis van jouw deeltijdpercentage.

Let op: dit geldt niet voor het normbedrag van € 56.000.

Een rekenvoorbeeld
Stel, je werkt in deeltijd voor de bv (50%). Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking voor een voltijdsbetrekking is € 62.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 58.000.

Voor de beoordeling van het gebruikelijk loon mag je in dit geval uitgaan van een loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van € 31.000 (50% van € 62.000) en het loon van de meestverdienende werknemer van € 29.000 (50% van € 58.000). Het gebruikelijk loon voor 2024 komt dan uit op het normbedrag € 56.000, omdat dit het hoogste bedrag is. Alleen als je aannemelijk kunt maken dat het evenredige deel van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is, mag je het gebruikelijk loon op dit lagere bedrag (€ 31.000) vaststellen.

Tip
Is jouw gebruikelijk loon niet hoger dan € 5.000? Dan hoef je geen rekening te houden met de gebruikelijkloonregeling en kun je er ook voor kiezen geen salaris te betalen aan jezelf.

Betaal je wel loon aan jezelf? Dan moet je ook een loonadministratie voeren en loonheffing afdragen. Ook als dit salaris lager is dan € 5.000.

Welk loon telt mee?

Heb je je gebruikelijk loon bepaald? Dan kan het reguliere loon soms lager worden vastgesteld. Naast het salaris in geld tellen ook andere looncomponenten mee voor de beoordeling of het loon gebruikelijk is. Denk hierbij aan:

  • de bijtelling van de auto van de zaak
  • ander loon in natura
  • vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling, mits deze individueel aan jou toe te wijzen zijn

Een rekenvoorbeeld
Stel dat jouw gebruikelijk loon volgens de berekening uitkomt op € 62.000. Als je een bijtelling voor de auto van de zaak hebt van € 10.000 per jaar en onder de werkkostenregeling een vergoeding van € 2.400 per jaar aanwijst in de vrije ruimte, mag het reguliere loon maar € 49.600 te bedragen in plaats van € 62.000.

Meer weten?

Wil je meer weten over het gebruikelijk loon? En ben je benieuwd of je het juiste gebruikelijk loon hebt vastgesteld voor 2024? Neem dan contact op met onze specialisten van Personeelsmanagement. Zij helpen je graag verder.