Algemeen

Fiscale eindejaarstips voor ondernemers en rechtspersonen

24 nov. 2017

Ben je een ondernemer of rechtspersoon? In deze blog zetten we alle fiscale eindejaarstips voor ondernemers en rechtspersonen op een rijtje. Doe er je voordeel mee!

Optimaliseer je investeringsaftrek

Als je in 2017 voor meer dan 2.300 euro investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor investeringen tussen de 2.300 euro en 312.176 euro.

Investeer je niet meer dan 2.300 euro? Dan kun je overwegen om nog voor het eind van het jaar een investering te doen. Dreig je het maximum van 312.176 euro te overschrijden, dan is het verstandig een deel van je investeringen uit te stellen naar 2018.

Tip

Het kan ook lonen om grote investeringen te spreiden over meerdere jaren. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek neemt namelijk af naarmate het totale investeringsbedrag groter wordt. Zo levert een investering van 100.000 euro in 2017 15.734 euro aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

Spreid je de investering echter over 2017 en 2018, en investeer je elk jaar 50.000 euro, dan levert dit 28.000 euro aan kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op.

Let op

Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de investeringsaftrek. Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan 450 euro zijn uitgesloten. Ook uitgesloten zijn bijvoorbeeld goodwill, grond, woonhuizen en personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer.

 

Betaal een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel

Heb je geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en dat nog niet in gebruik genomen en ook nog niet betaald? Betaal dan dit jaar nog minstens een bedrag even groot als het bedrag van de investeringsaftrek. Doe je dit niet, dan krijg je dit jaar de investeringsaftrek niet en wordt hij doorgeschoven naar volgende jaren. Bij een nog niet in gebruik genomen bedrijfsmiddel krijg je dit jaar dus maximaal het bedrag dat je hebt betaald aan investeringsaftrek.

Tip

Heb je onvoldoende financiële middelen, dan kan een lening ook uitkomst bieden. Je kunt de belastingteruggave desnoods cederen of verpanden aan de bank. Sluit je de lening af bij de leverancier van het bedrijfsmiddel, dan is cederen of verpanden niet toegestaan.

Let op

Betaal in ieder geval 25% van een nog niet in gebruikgenomen investering binnen 12 maanden na aankoop van het bedrijfsmiddel. Doe je dit niet, dan komt de investeringsaftrek te vervallen.

Stel een desinvestering uit tot volgend jaar

Heb je in de afgelopen 5 jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoop je het bedrijfsmiddel of stoot je het bedrijfsmiddel af? Dan krijg je mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Hierdoor moet je een deel van de aftrek weer terugbetalen. Houd hier rekening mee.

Tip

Heb je in 2013 geïnvesteerd in een bedrijfsmiddel en hiervoor de investeringsaftrek gebruikt, dan loopt de desinvesteringstermijn af op 31 december 2017. Voor dit bedrijfsmiddel kun je de desinvestering beter uitstellen tot 2018. Je voorkomt daarmee een desinvesteringsbijtelling.

Let op

De bijtelling wordt maximaal berekend over het investeringsbedrag voor zover daarover investeringsaftrek in aanmerking is genomen.

Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel

Heb je een bedrijfsmiddel verkocht en daarmmee een boekwinst behaald? Dan kun je de belastingheffing over de boekwinst uitstellen door deze te reserveren in een herinvesteringsreserve. Voorwaarde is dat er een vervangingsvoornemen is.

Je kunt de herinvesteringsreserve maximaal 3 jaar na het jaar waarin het bedrijfsmiddel is verkocht, in stand houden. Investeer je binnen deze termijn in een ander bedrijfsmiddel, dan kun je de herinvesteringsreserve afboeken op de aanschafprijs daarvan.Vorm een herinvesteringsreserve voor een verkocht bedrijfsmiddel

Tip

Stel je bepaalde vermogensbestanddelen ter beschikking aan bijvoorbeeld je bv? Dan mag je als terbeschikkingsteller ook een herinvesteringsreserve vormen.

Laat je herinvesteringsreserve niet verlopen

Laat de termijn voor de in het verleden gevormde herinvesteringsreserves niet verlopen. Een herinvesteringsreserve die in 2014 is gevormd, moet je vóór 31 december 2017 benutten. Doe je dat niet, dan valt de herinvesteringsreserve vrij en ben je belasting verschuldigd. Investeer daarom op tijd.

Let op

Op de termijn van 3 jaar waarbinnen je moet herinvesteren, bestaan 2 uitzonderingen. De eerste is als vanwege de aard van het bedrijfsmiddel meer tijd nodig is. Denk bijvoorbeeld aan een investering waarvoor diverse vergunningen nodig zijn.

De tweede uitzondering is als er bijzondere omstandigheden zijn waardoor de aankoop is vertraagd. Er moet in dat geval wel op zijn minst een begin van uitvoering met de aankoop zijn. Je moet de vertragende factoren desgewenst aannemelijk kunnen maken.

Voorkom verliesverdamping

Beoordeel of je ondernemingsverlies uit het verleden nog tijdig kan worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelasting verlies alleen verrekenen met de belastbare winst uit het voorafgaande jaar (carry-back), of met de winsten uit de komende 9 jaar (carry-forward). Ondernemingsverlies in de inkomstenbelasting kun je verrekenen in box 1 met positieve inkomsten uit de 3 voorafgaande jaren en de 9 volgende jaren.

Tip

Dreigt je verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege de verlopen termijn? Beoordeel dan of je de winst dit jaar kunt verhogen. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Overleg met je adviseur over de mogelijkheden.

Let op

Heb je in 2009, 2010 of 2011 gebruikgemaakt van de verruimde verliesverrekening? dan bedraagt de voorwaartse verliesverrekening maximaal 6 in plaats van 9 jaar. Een openstaand verlies uit 2009 of 2010 is dan al verloren gegaan. Een openstaand verlies uit 2011 kan dan alleen nog met een winst in 2017 worden verrekend en gaat daarna verloren.

Let op

Het kabinet heeft aangekondigd de termijn van voorwaartse verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting te willen terugbrengen naar 6 jaar in plaats van de huidige 9 jaar. Het is nog niet duidelijk wanneer de beperking wordt ingevoerd en of er eventueel een overgangsregeling komt. Volgens de plannen blijft de verliesverrekening voor ondernemers in de inkomstenbelasting ongewijzigd.

Beoordeel de hoogte van je winst

Aan het eind van het jaar heb je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel of je winst in lijn ligt met de verwachtingen. Wellicht overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van 200.000 euro. Hierboven bedraagt de belasting 25% in plaats van 20%.

Kom je in de inkomstenbelasting in het hoogste tarief? Dan kan het aantrekkelijk zijn om je winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering in 2018 naar voren te halen. Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op je totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Tip

Wijkt je winst af, vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag aan. Hiermee voorkom je de hoge belastingrente of dat je geld renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

Pas de kleineondernemersregeling dit jaar nog toe

Indien je op jaarbasis maximaal 1.883 euro aan btw (na aftrek van voorbelasting) bent verschuldigd, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dit geval hoef je een deel van de btw niet te betalen. Er geldt zelfs een vermindering van 100% indien je op jaarbasis niet meer dan 1.345 euro aan btw bent verschuldigd. Ga daarom na of je de KOR kunt toepassen.

Let op

De KOR geldt alleen voor natuurlijke personen. Een rechtspersoon kan hier geen aanspraak op maken.

Houd de herzieningstermijn in de gaten

Heb je in de afgelopen 10 jaar een onroerende zaak met btw aangeschaft, let er dan op dat de in aftrek gebrachte btw in het aanschafjaar en de 9 opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd. Dit is het geval als de verhouding van het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste versus btw-vrijgestelde prestaties is gewijzigd ten opzichte van het gebruik waarvan je uitging op het moment van aanschaf.

Dit heeft tot gevolg dat je mogelijk btw moet terugbetalen of terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. Je adviseur kan je hierover meer vertellen.

Let op

Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven of waarop kan worden afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn hiervoor bedraagt echter 4 jaar na het jaar van ingebruikname.

Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik worden betaald. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Voor het btw privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik ga je dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip

Voor de auto die 5 jaar (inclusief het jaar van ingebruikneming) in de onderneming is gebruikt en tot je bedrijfsvermogen hoort, geldt een lager forfait van 1,5%. Heb je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek gebracht, dan mag je voor de berekening van het privégebruik eveneens uitgaan van 1,5%.

Let op

Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag namelijk ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn dan de forfaitaire regeling. Je moet dan wel een registratie van de gereden kilometers bijhouden. Houd er wel rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Tip

De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor je bedrijf en dus aftrekbaar van de winst. Vergeet deze niet.

WBSO mogelijk omlaag in 2018

De voordeelpercentages voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO ) gaan waarschijnlijk per 1 januari 2018 omlaag. In 2016 is het WBSO-budget namelijk overschreden. Dat betekent een aanpassing voor volgend jaar.

De WBSO is 1 van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun loonkosten voor Speur & Ontwikkelingswerk (S&O) en andere S&O-gerelateerde kosten en uitgaven verlagen. Bedrijven dragen hierdoor minder loonheffing af en de zelfstandig ondernemer krijgt een vaste aftrek (S&O-aftrek).

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2017 32% van de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten en uitgaven voor zover deze niet meer bedragen dan 350.000 euro en 16% over het meerdere. De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt in 2017 12.522 euro. Voor startende werkgevers en zelfstandige ondernemers is het voordeel zelfs nog iets meer.

Let op

Waarschijnlijk gaan de voordeelpercentages van de S&O-afdrachtvermindering volgend jaar omlaag van 32% en 16% naar respectievelijk 31% en 14%.

Maak plaats in je archief

Als ondernemer ben je verplicht een administratie te voeren. Alle onderdelen hiervan dien je minstens 7 jaar te bewaren. Voor de btw is de bewaarplicht soms zelf 10 jaar, bijvoorbeeld voor gebouwen.

Tip

De administratie uit 2010 kun je ná 2017 laten vernietigen, op genoemde uitzonderingen na.

Meer weten?

Meer weten?Wil je meer weten over deze eindejaarstips? Vul het contactformulier in of neem contact op met Kees van Laarhoven.

✆ 06 410 07 885

[email protected]