Agro

Aanmelden GLB in 2023 nog ‘gewoon’ tussen 1 maart en 15 mei

17 okt. 2022

In 2023 mogen we nog eenmaal gebruik maken van de bekende periode '1 maart tot en met 15 mei' voor het indienen van de Gecombineerde opgave. De openstelling van het nieuwe GLB is niet eerder haalbaar en dus vervalt de deelnamemelding die we tussen 1 december en 31 januari zouden moeten doen. In dit artikel praten we je bij over de recente ontwikkelingen.

Inmiddels is er een akkoord bereikt over het Nationaal Strategisch Plan (NSP). In dit plan staat beschreven hoe Nederland invulling geeft aan het nieuwe GLB. Naast de uitgestelde aanmelddatum zijn er een aantal andere wijzigingen aan de orde, die we hierna zullen toelichten.

Aangescherpte basisvoorwaarden

GLMC 4: De bufferstroken
Bufferstroken worden breder in aansluiting bij het 7e AP. Langs Kaderrichtlijn Water (KRW) waterlichamen blijven de stroken 5 meter, maar langs overige sloten moet je bufferstroken van 3 meter handhaven in plaats van 2 meter. Voor smalle percelen kunnen smallere bufferstroken worden aangehouden (met de ‘max. 4%’-regel). Ze worden echter nooit kleiner dan voorgeschreven volgens het huidige Activiteitenbesluit Milieubeheer.

GLMC 6: Eisen voor minimale bodembedekking
Op zware kleigrond moet 80% van het bouwland minimaal 6 weken bedekt zijn in de periode van 1 augustus tot 1 november. Op lichtere kleigrond moet 80% van het bouwland minimaal 8 weken bodembedekking hebben tussen 1 augustus en 30 november. De bedekking kan zijn: gewas(resten), stoppels en/of organisch materiaal.

Versoepelde basisvoorwaarden

GLMC 7: Gewasrotatie
Er geldt een uitzondering voor de (winter)gewassen die veel worden geteeld in de regio Oldambt. Continuteelt van wintertarwe, wintergerst, winterkoolzaad en winterraapzaad is daar toegestaan in combinatie met gewasdiversificatie volgens het huidige GLB-systeem.

Voor overig bouwland geldt een versoepeling. In 2023 mag je op slechts 1/3e van je bouwland gewasrotatie toepassen, op voorwaarde dat je op elk perceel in het 4e jaar een ander gewas als hoofdteelt verbouwd.

Uitstel GLMC 7: Gewasrotatie en GLMC 8: 4% niet-productief bouwland
In 2023 hoef je niet te voldoen aan GLMC 7 en 8 als je enkel aanspraak wilt maken op de basispremie. Als je niet wilt deelnemen aan de eco-regeling, hoef je dus niet 4% van je bouwland niet-productief te laten (GLMC 8), en je hoeft niet te voldoen aan gewasrotatie (GLMC 7).
Let op: dit geldt niet voor de 1 op 4 teelt van rustgewassen op zand- en lössgrond. Deze maatregel blijft namelijk verplicht vanuit het 7e Actieprogramma.

Nieuwe basisvoorwaarde

GLMC 10: Droge sloten
In aansluiting bij het 7e Actieprogramma moet je langs droge sloten een bufferstrook van 1 meter handhaven. Droge sloten staan tussen 1 april en 1 oktober onder normale omstandigheden droog.

Nieuwe eco-activiteit

Aan de lijst met 21 eco-activiteiten is er eentje toegevoegd: vezelgewas. Een vezelgewas zorgt voor een vruchtbare bodem en een betere biodiversiteit. Je kunt kiezen uit vezelhennep, olifantsgras of vezelvlas.

ANLb-opgave

De aanmelding van het GLB verschuift dus naar de periode 1 maart tot en met 15 mei. De ANLb-gebiedsaanvraag moet al wel eerder zijn gedaan. Blijf hiervoor op de hoogte door je eigen collectief.

Meer informatie over het GLB?

Heb je vragen over het nieuwe GLB en aanmelden hiervoor? Lees er meer over in dit artikel. Sparren over jouw specifieke situatie kan uiteraard ook, neem daarvoor contact op met één van onze specialisten.