Algemeen

WHOA! Voorkom een faillissement en creëer een nieuwe start

Martijn Strating
06 mrt. 2020

Bedrijven met een te hoge schuldenlast, maar wel met (op termijn en potentieel) rendabele activiteiten, kunnen hun faillissement nu alleen voorkomen met vrijwillige medewerking van alle schuldeisers of via uitstel van betaling. Helaas loopt dat laatste in de meeste gevallen uiteindelijk toch ook uit op een faillissement. Daarom is het wetsvoorstel Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingediend.

Faillissement of voortbestaan van je onderneming?

De WHOA maakt het op termijn mogelijk om schuldeisers te dwingen om mee te werken aan een oplossing. Daarmee kan een surseance van betaling en/of een faillissement worden voorkomen. Binnen de WHOA kunnen ondernemers een plan van aanpak goed laten keuren waarbij hun schulden worden geherstructureerd. Omdat je je als ondernemer in moeilijkheden meestal als eerste tot je accountant wendt, is het belangrijk dat hij goed op de hoogte is van deze wet.

Je accountant moet daarbij ook goed weten hoe hij je onderneming voor en na herstructurering moet waarderen. Dat is namelijk essentieel om tot een akkoord te kunnen komen met schuldeisers en eventuele aandeelhouders. De schuldeisers die mee moeten werken aan de oplossing, mogen namelijk niet beter af zijn bij een eventueel faillissement. Een proactieve accountant met kennis van deze zaken is essentieel voor het voortbestaan van je onderneming.

Financiële herstructurering

Bij de financiële herstructurering worden de schuldeisers en eventuele aandeelhouders in klassen ingedeeld. Elke klasse krijgt een voorstel waarover gestemd moet worden. De schuldeisers moeten wettelijk gezien minimaal dezelfde vergoeding aangeboden krijgen als de vergoeding die ze zouden ontvangen bij een faillissement.

Als binnen 1 klasse een ruime meerderheid instemt, is het voorstel aangenomen. Deze meerderheid moet tenminste tweederde van de schuldenlast vertegenwoordigen of tweederde van het aandelenkapitaal. Met het akkoord van 1 klasse kan de ondernemer de rechter vragen om het hele plan goed te keuren. Als de rechter daarmee instemt, is het akkoord bindend voor alle betrokken partijen, ook voor de klassen die niet hebben ingestemd met het plan.

Hoe overtuig je je schuldeisers?

Maar hoe overtuig je je schuldeisers ervan dat hun financiële positie na herstructurering beter is dan bij een faillissement? Om dat inzichtelijk te hebben, moet je veel zaken in kaart brengen.

Om te beginnen heb je een goed plan nodig. Een reddingsplan met concrete acties binnen de verschillende deelgebieden van jouw bedrijf waar aan gewerkt moet worden. Dit plan vraagt om diep inzicht in het bedrijf, het businessmodel, het verdienmodel, de bedrijfs- en voortbrengingsprocessen, de daarin besloten besparingsmogelijkheden, de juridische en fiscale structuren én de onderliggende geldstromen.

Zo’n plan maak je als ondernemer zelf. Maar om tot een echt goed plan te komen, is hulp van ervaren adviseurs op financieel, fiscaal en juridisch gebied noodzakelijk. Een accountant met een integraal dienstenaanbod helpt dan enorm.

Reorganisatiewaarde en liquidatiewaarde

Op basis van dit reddingsplan kun je tot een werkbare oplossing komen. In het kader van de WHOA moet je hiervoor ook de liquidatiewaarde en de reorganisatiewaarde (de waarde na herstructurering) vaststellen. De reorganisatiewaarde is primair gebaseerd op het reddingsplan en de financiële onderbouwingen.

De liquidatiewaarde is vooral gebaseerd op de waarden die opgesloten zitten in de activa. Hiervoor moet je niet alleen vaste activa als het bedrijfspand, de voorraad en de machines waarderen. Je moet ook kijken naar de debiteurenportefeuille, het onderhanden werk, eventuele immateriële rechten en dergelijke.

Middelen anders waarderen

Om de reorganisatiewaarde van de onderneming te kunnen bepalen moet er een andere manier worden gevonden om naar de bezittingen van een bedrijf te kijken. Hiervoor moet de accountant kapitaalgoederen anders beoordelen.

Meestal kijkt hij niet naar de boekwaarde van de middelen, maar de reorganisatiewaarde en de liquidatiewaarde wijken eigenlijk altijd van elkaar – en van de boekwaarde – af. Bovendien heb je vaak te maken met middelen die nog niet in de boeken staan en dus eerst nog geïnventariseerd moeten worden. De belangrijkste bezittingen van een bedrijf staan namelijk vaak niet in de balans!

Samenwerking

Om de waarde van de onderneming na een reorganisatie zo goed mogelijk vast te kunnen stellen, werken we bij Countus samen met beëdigde taxateurs. Deze taxateurs hebben ervaring met het in kaart brengen van de waarde van lopende bedrijven. Zij zorgen daarmee voor een betrouwbare waardering die ook in het vervolg stand houdt.

Naast een betrouwbare waardering van de onderneming na reorganisatie, is het belangrijk om een goed businessplan te hebben. Dit helpt om je schuldeisers en aandeelhouders ervan te overtuigen dat je voorstel tot financiële herstructurering een goede deal is. Zekerheid voor de toekomst is voor hen namelijk heel belangrijk.

En tijdens het proces van herstructurering kijken ervaren curatoren, fiscalisten en bedrijfsjuristen mee zodat aan alle vereisten van de wet- en regelgeving wordt voldaan. Dit om te voorkomen dat partijen de uitkomst achteraf toch nog kunnen aanvechten en het werk voor niks blijkt te zijn geweest.

Bepalen van reorganisatiewaarde

De reorganisatiewaarde van de activa is meestal hoger dan de liquidatiewaarde van de activa. Hoe dat komt? Bij een faillissement moet je zaken gedwongen verkopen en vaak ook nog binnen een beperkte tijd. Je moet transportkosten maken voor de verplaatsing en zaken moeten opnieuw worden geïnstalleerd. Dat zorgt er allemaal voor dat de waarde van deze zaken verminderen. Bovendien gaat er waarde verloren omdat er ook zaken achterblijven.

Bovendien is het bedrijf dat na de herstructurering overblijft over het algemeen een ander bedrijf dan ervoor. De juridische en fiscale structuren zijn aangepast, er zijn mogelijk nieuwe aandeelhouders toegetreden en de bedrijfsvoering is aangepast. Dit stelt ook andere eisen aan de interne beheersing, financiële sturing en interne rapportages. Het is belangrijk dat je accountant hier verstand van heeft en rekening mee houdt.

Nog even op de oude manier

Maar eerst moet dit wetsvoorstel nog ‘even’ door het parlement. Want pas na de invoering komt deze route beschikbaar. De planning is dat het nog dit jaar gaat gebeuren. Tot die tijd moet het nog op de ouderwetse manier en met instemming van alle schuldeisers. Ook daarbij helpen we je graag.

Meer weten?

Wil je meer weten over de WHOA of over hoe je een faillissement kunt voorkomen? Neem contact op met Bob Seemann of Martijn Strating.

Meer informatie? Neem contact op met Martijn Strating
Neem contact op met Martijn Strating