Algemeen

Vervallen onbenutte betalingsrechten

01 mrt. 2021

Heb je subsidiabele grond, maar onvoldoende om alle betalingsrechten te kunnen benutten? Dan bestaat de kans dat deze komen te vervallen. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?

Vervallen van niet benutte rechten

Het uitbetalen van een betalingsrecht is alleen mogelijk als daarvoor ook grond aanwezig is. Tot en met 2019 was het mogelijk om onbenutte betalingsrechten te rouleren. Zo kon je voorkomen dat de rechten 2 jaar achter elkaar niet benut zouden worden en daardoor zouden komen te vervallen.

Vanaf 2020 wordt er niet meer naar losse betalingsrechten gekeken, maar wordt beoordeeld of je voldoende grond hebt opgegeven om alle betalingsrechten te kunnen benutten. Benut je 2 jaar achter elkaar niet alle betalingsrechten? Dan vervalt het aantal betalingsrechten dat in beide jaren niet is benut. Het gaat om alle betalingsrechten die op 15 mei 2021 op naam van het bedrijf in gebruik zijn. Gehuurde rechten tellen ook mee, verhuurde rechten niet.

Voorbeeld
Een bedrijf heeft in 2020 100 betalingsrechten en 98 hectare subsidiabele grond in gebruik. In 2021 heeft dit bedrijf ook 100 betalingsrechten en 99 hectare subsidiabele grond. De afgelopen 2 jaar is minimaal 1 betalingsrecht niet benut en vervalt daardoor.

Als betalingsrechten komen te vervallen, dan geldt deze volgorde:
1. Eerst vervallen betalingsrechten in eigendom.
2. Daarna vervallen gehuurde betalingsrechten, waarbij betalingsrechten die het kortst zijn gehuurd het eerst komen te vervallen.

De situatie op 15 mei 2021 is bepalend.

Verhuurde rechten
Verhuurde rechten tellen niet mee voor de benutting op het eigen bedrijf. Deze rechten kunnen wel vervallen als de huurder 2 jaar achtereen niet alle betalingsrechten heeft benut. Maar de kans hierop is niet zo groot als de huurder ook rechten in eigendom heeft. Deze komen immers als eerste te vervallen.

Wat kun je doen?

Heb je structureel meer rechten dan subsidiabele grond? Dan is het advies (extra) betalingsrechten te verhuren of te verkopen. Doe dit voor 15 mei 2021 en zorg dat beide partijen tijdig de overdracht van de betalingsrechten accepteren.

Let op

Bij verkoop van betalingsrechten wordt geen BTW in rekening gebracht

Meer weten?

Wil je meer weten over de waarde van de betalingsrechten in 2021 of over onbenutte betalingsrechten? Neem contact op met je ondernemersadviseur.