Agro

Verduurzaam je bedrijf met behulp van subsidieregelingen

05 jan 2023

Nog tot en met 31 januari 2023 kun je een aanvraag doen voor de POP3+ investeringssubsidie. Hiermee kun je aanspraak maken op subsidie voor het verduurzamen van je bedrijf. Een aantal investeringen op de investeringslijst kun je mogelijk toepassen bij eco-activiteiten in het nieuwe GLB. Daarnaast kunnen MIA/Vamil-regelingen samengaan met het nieuwe GLB. Benieuwd welke investeringen je vanuit deze regelingen vergoed kunt krijgen? Lees dan snel verder.

Investeringsregeling POP3+

Begin 2022 was het mogelijk om subsidie aan te vragen voor investeren in groen-economisch herstel. De belangstelling was groot en het budget was dan ook flink overschreden. Daarom is besloten een vergelijkbare regeling open te stellen: Investeringsregeling POP3+.

Investeringslijst

Je kunt een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op diverse categorieën:

A: precisielandbouw en smart farming
B: digitalisering
C: water, droogte, verzilting
D: duurzame bedrijfsvoering
E: natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

De investering moet zijn opgenomen in de investeringslijst.

Aandachtspunten

Wil je een subsidieaanvraag indienen? Dan zijn de volgende punten van belang:

 • Je mag een aanvraag doen voor maximaal 2 investeringen.
 • Het subsidiepercentage is 40% (er is geen onderscheid meer tussen landbouwers en jonge landbouwers zoals bij het groen-economisch herstel).
 • Het subsidiebedrag is minimaal € 20.000 en maximaal € 150.000.
 • Het beschikbare totaalbudget is € 14 miljoen (€ 2,8 miljoen per categorie).
 • Iedere investering heeft een bepaalde puntenwaardering (zie investeringslijst).
 • Bij overtekening, wordt gekeken naar de hoeveelheid punten. Op basis daarvan vindt toekenning plaats.
 • Je mag de leverancier van de investering pas opdracht geven nadat je de ontvangstbevestiging van de aanvraag hebt ontvangen.
 • De investeringen moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn afgerond en vastgesteld.
 • Aanvragen kan tot en met 31 januari 2023.

Voor de volledigheid van de voorwaarden verwijzen we je naar RVO.

POP3+ investeringen en het nieuwe GLB

Het speerpunt van zowel het nieuwe GLB als POP3+ is duurzamere landbouw. Er staan dan ook investeringen in de lijst die interessant kunnen zijn voor deelname aan de eco-regeling van het nieuwe GLB:

Nr.

 Investering

Eco-activiteit

B1

Digitale voorzieningen voor weidegang

Verlengde weidegang

E2

(Aangepaste) machines voor mengteelten zoals strokenteelt/pixelteelt/agroforestry en nieuwe teelten zoals eiwitten.

Eiwitgewas, strokenteelt, onderzaai-vanggewas, graskruiden, grasklaver

E3

Agroforestry en meerjarig kruidenrijk grasland (niet op veengrond).

Graskruiden, grasklaver

E4

Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding

Groenbedekking en onderzaai

E5

Verwerken enkelvoudig (gerst, tarwe) krachtvoer

Grasklaver, stikstofbindende/ eiwitgewassen, rustgewassen (granen), veldbonen

E6

Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal

Groenbedekking en onderzaai

E7

Niet-digitale voorzieningen voor weidegang

Verlengde weidegang

Toekomstige eco-activiteiten

Precisielandbouw, niet-kerende grondbewerking en ecologisch slootbeheer staan voor 2023 niet meer op de lijst met eco-activiteiten. Dit komt door de beperkte mogelijkheid tot controle. Naar verwachting komen deze in 2024 of 2025 terug op de lijst. De volgende investeringen zouden in dat geval interessant kunnen zijn:

Nr.

 Investering

Eco-activiteit

A2

Precisieberegening en -irrigatie

Precisielandbouw

A3

Precisiebemesting

Precisielandbouw

A4

Precisiegewasbescherming

Precisielandbouw

E4

Vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet-kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding.

Niet kerende grondbewerking

E6

Verwerken en toepassen van organisch restmateriaal

Ecologisch slootbeheer

MIA/Vamil

Met MIA en Vamil kun je als ondernemer fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen en technieken. Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek tot 45% en met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven, op een zelfgekozen moment.

MIA en Vamil zijn te gebruiken met de volgende POP3+ investeringen:

 • A3: precisiebemesting
 • A4: precisiegewasbescherming
 • B3: robotisering voor een duurzame bestrijding
 • C1: klimaatadaptieve, peilgestuurde drainage
 • C3: ondergrondse waterberging, bovengrondse wateropvang (inclusief hemelwateropvang) en stuwen
 • D1: elektrische voertuigen of met waterstof aangedreven, gericht op het uitoefenen van landbouwgerichte activiteiten
 • E3: agroforestry en meerjarig kruidenrijk grasland (niet op veengrond)
 • E4: vermindering bodemverdichting door ondiepe, niet kerende grondbewerking, vaste rijpaden en mechanische onkruidbestrijding

Meer weten?

Heb je vragen over de subsidieregelingen en hoe je deze in combinatie met het GLB kunt inzetten? Vraag het je Countus-adviseur. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een investeringsregeling? De specialisten van Subvention weten raad.