Algemeen

Subsidie voor groen-economisch herstel landbouw

11 nov 2021

Wil je op een duurzame manier investeren in de toekomst van jouw landbouwbedrijf? Vanaf 6 december kun je subsidie aanvragen voor duurzame investeringen. Het is één van de 2 subsidies vanuit het Economisch Herstelfonds. De andere subsidie is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector.

Let op:

In plaats van 6 december, wordt deze subsidie opengesteld op 20 december 2021. De einddatum blijft wel staan op 14 februari 2022.

Waarom interessant?

De Europese Unie wil de landbouwsector economisch sterker maken na de uitbraak van het coronavirus en stelt hiervoor € 52,4 miljoen beschikbaar aan de Nederlandse landbouwsector. Het gaat om het ‘groen-economisch herstel landbouw’ waarvoor je een aanvraag kunt indienen als je een duurzame investering wilt doen. De subsidie bedraagt 60%. Je krijgt maximaal € 150.000 vergoed en je moet aanspraak maken op minimaal € 25.000 aan subsidie.

Een uitzondering geldt voor investeringen uit de zogenaamde shortlist. Op de shortlist staan kleinere investeringen met een vast bedrag waarvoor de grens van € 25.000 niet geldt.

Jonge landbouwers (<41 jaar) kunnen aanspraak maken op een hoger subsidiepercentag

e, namelijk tot 75%. Er is dit jaar geen aparte investeringsregeling voor jonge landbouwers vanuit de POP3 regeling.  

Thema’s en investeringen

Een investering moet passen binnen één van de onderstaande thema’s met elk een budget van € 7,1 miljoen:

  • Precisielandbouw & smart farming
  • Digitalisering
  • Water (waaronder droogte en verzilting)
  • Duurzame bedrijfsvoering
  • Natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw

De complete lijst met investeringen vind je hier.

Verplichtingen en voorwaarden

Je kunt vanaf 6 december tot en met 14 februari een aanvraag indienen. Bij overtekening krijg je geen voorrang op basis van ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt', maar op basis van de duurzaamheidsscore van je investeringen. Je mag een aanvraag doen voor maximaal 2 investeringen. Bij 2 investeringen in verschillende categorieën moet je 2 aanvragen indienen. Bij 2 investeringen in dezelfde categorie volstaat 1 aanvraag. Naast deze aanvraag mag je óók de andere subsidie vanuit het Economisch Herstelfonds – de subsidie voor samenwerking – aanvragen.

Verder geldt dat je een actieve landbouwer moet zijn. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan heb je 2 jaar de tijd om de investering te doen en je hebt 3 jaar instandhoudingsplicht. Wijzig je iets in je investeringsplan? Geef deze wijziging dan door vóór de vaststelling. De vaststelling vindt plaats na je gedane investeringen. Na de vaststelling wordt het subsidiebedrag berekend en wordt het bedrag binnen 13 weken aan je uitbetaald.

De investering mag niet vóór indiening van de aanvraag gestart zijn, je mag dus nog geen verplichtingen aangaan. Na het verstrijken van de aanvraagtermijn, vanaf 14 februari, mag je starten met je investering, maar het is verstandig te wachten tot na de beslissing van RVO.

Tips voor aanvraag

  • Kijk welke van jouw gewenste investeringen de grootste kans maakt om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze regeling. Bij overtekening krijgen de duurzaamste investeringen voorrang.
  • Doe je de aanvraag als jonge landbouwer? Wacht dan niet tot het laatste moment. Je hebt dan namelijk een relatienummer (BRS) bij RVO nodig en dit vergt wat tijd.
  • Ook als je met je ouders in het bedrijf zit, mag je als jonge landbouwer een aanvraag indienen.
  • Het is zinvol om offertes van de investering mee te sturen. Dit versnelt de beslissing.

Meer weten?

Wil jij komend jaar investeringen doen? Kijk dan samen met jouw Countus-adviseur naar de subsidiekansen. Uiteraard kunnen onze collega's van Subvention je hier ook bij helpen.