Agro

Stikstofmaatregelen: wat is de invloed op jouw bedrijfsvoering?

29 apr 2021

Het stikstofdossier is complex en staat bol van juridische, politieke en technische aspecten. Niet verwonderlijk dat veel ondernemers het lastig vinden hoe ze hier mee om moeten gaan in hun bedrijfsvoering. Vooral omdat er ook veel lokale verschillen zijn. Inmiddels zijn wel enkele contouren zichtbaar geworden van maatregelen waar je in jouw bedrijfsvoering mee te maken kan krijgen. We delen ze in dit artikel, zodat jij de koers voor je bedrijf beter kunt bepalen.

Maatregelenpakket stikstof

De overheid heeft een budget beschikbaar gesteld voor maatregelen om de landelijke stikstofemissie te verlagen. Voor de landbouw wordt dit budget verdeeld in geld voor boeren die door willen blijven boeren en voor stoppers. De totaal beoogde reductie in de landbouw is ongeveer 100 mol.

Het budget voor de bedrijven die door willen boeren, wordt ingezet voor een aantal maatregelen. Namelijk:

 • 280 miljoen voor emissiearme stallen. Dit budget is een aanvulling op de 172 miljoen die al beschikbaar is vanuit het klimaatakkoord en de verduurzaming van de varkenshouderij. Het budget wordt ingezet voor innovaties in stallen waarmee de emissie wordt verlaagd en voor de toepassing van emissiereducerende technieken. Dit is vormgegeven in de Subsidieregeling brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). De emissienormen voor nieuwe stallen en renovaties worden naar verwachting vanaf 2025 aangescherpt.
 • 73 miljoen voor het verlagen van de hoeveelheid eiwit in voer. Hierbij ligt de focus vooral op de melkveehouderij. Het budget zal voornamelijk worden besteed aan het adviseren en begeleiden van veehouders.
 • 105 miljoen voor emissiearme mestaanwending. Denk hierbij aan het verdunnen van mest. Op droge zandgronden wordt het budget bijvoorbeeld ingezet voor het opvangen en opslaan van regenwater om mest te verdunnen. Dit zal in de vorm van een investeringssubsidie worden gedaan waarbij zo’n 40% van de investeringskosten worden vergoed.
 • 15 miljoen voor mestverwerking. Dit bedrag is een aanvulling op de 33 miljoen die al is gereserveerd in het klimaatakkoord. Dit budget is als investeringssubsidie beschikbaar voor bedrijven die op grotere schaal mest verwerken en hier producten van maken die als kunstmestvervanger worden beschouwd.
 • 3 miljoen voor meer uren weidegang. Met voornamelijk advisering, begeleiding en opleiding moet dit worden behaald.
 • 175 miljoen voor een Omschakelfonds. Bedrijven die willen omschakelen naar een extensievere en/of duurzamere bedrijfsvoering kunnen op termijn gebruikmaken van het Omschakelfonds. De exacte definitie van een duurzamere bedrijfsvoering is niet helemaal bekend, maar zal in lijn liggen met de Kringloopvisie van het ministerie. Het Omschakelfonds zal bestaan uit 2 sporen: het Omschakelspoor en het Overbruggingsspoor.

  Het Omschakelspoor bestaat uit 3 delen:
 • Investeringsfonds Nationaal Groenfonds voor achtergestelde leningen.
 • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor Omschakeling. Deze subsidieregeling wordt ondergebracht bij de SABA-regeling en hier is 1,9 miljoen per jaar voor beschikbaar.
 • Regeling Demonstratiebedrijven. Praktijkvoorbeelden kunnen als demonstratiebedrijf dienen. Hiervoor is een budget van 1,7 miljoen per jaar beschikbaar.

  Het Overbruggingsspoor bestaat uit een werkkapitaalregeling. De overheid staat borg voor een financiering van het verwachte tekort aan werkkapitaal in de eerste jaren van de omschakeling.

Maatregelen voor stoppers

Ook voor stoppers is veel geld beschikbaar. Zeker 350 miljoen komt in meerdere tranches beschikbaar voor provincies om gericht bedrijven op te kopen. Het budget voor de saneringsregeling varkenshouderij was al met 275 miljoen verhoogd. De Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) komt in de loop van 2021 beschikbaar en bestaat uit 2 tranches. Een tranche van 750 miljoen en een van 250 miljoen.

Heeft het maatregelenpakket jou wat te bieden?

Het op orde hebben van de Natuurbeschermingswetvergunning (NB-vergunning) is tegenwoordig essentieel voor jouw bedrijf. Dit zien wij bijvoorbeeld terug bij het verstrekken van financieringen door banken. Het hebben van een NB-vergunning wordt meegenomen in het beoordelingsproces.

Maar jouw visie op de toekomst van het bedrijf en op de omgeving is minstens even belangrijk. Wat zijn jouw ambities? Wat is het potentieel van jouw onderneming? Wat gebeurt er in de wereld om je heen? En kan het maatregelenpakket een bijdrage leveren aan jouw toekomstplannen? Breng dit voor jezelf in kaart. Onze adviseurs kunnen jou daarbij helpen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de stikstofmaatregelen? Of wil je eens sparren met een adviseur over de toekomst van jouw bedrijf? Neem dan contact op jouw adviseur.