Algemeen

Raad van State haalt PAS onderuit

29 mei 2019

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) biedt niet voldoende zekerheid. Dat oordeelt de Raad van State. Daarmee is het PAS buiten werking gesteld. In dit artikel deelt Annewies de Haan – Jurist en Adviseur Ruimtelijke Ordening & Milieu bij De Omgevingsadviseurs – wat de gevolgen hiervan zijn en waar je op moet letten.

In strijd met Europese wetgeving

Het stikstofbeleid van het rijk staat bekend als het Programma Aanpak Stikstof. Hierin zijn maatregelen opgenomen om de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden te verminderen.

De Raad van State heeft geoordeeld dat onvoldoende is onderbouwd dat deze maatregelen effect hebben en dat ze niet verzekeren dat natuurgebieden niet worden aangetast. Het PAS is volgens de Raad van State in strijd met de Europese wetgeving. En daardoor mogen activiteiten met mogelijk nadelige gevolgen voor natuurgebieden niet vrijgesteld zijn van de vergunningplicht.

Gevolgen beweiden en bemesten

In het PAS is opgenomen dat beweiden en bemesten is vrijgesteld van de vergunningplicht. De Raad van State vindt echter dat deze activiteiten mogelijk schadelijk kunnen zijn voor natuurgebieden. Daardoor kan beweiden en bemesten niet vooraf worden vrijgesteld van de vergunningplicht.

Uitspraak roept vragen op

De uitspraak zorgt voor veel vragen, zoals:

  • Mogen provincies nog wel vergunningen verlenen voor aanvragen waarin geen toename van stikstof is?
  • Ten opzichte van welk moment/situatie is er geen sprake van toename van stikstof?
  • Een vergunning voor beweiden en bemesten: hoe gaan provincies daar invulling aan geven? En wat hoe kun je een vergunning krijgen?
  • Moet je elk jaar opnieuw een vergunning aanvragen voor beweiden en bemesten wanneer je elk jaar je percelen verschillend beweidt en bemest?

Naar verwachting hebben de minister en de provincies de tijd nodig om de wet- en regelgeving aan te passen naar aanleiding van deze uitspraak. Later zal dus meer duidelijk worden over de vergunningplicht voor beweiden en bemesten.

Heb je een onherroepelijke Wet Natuurbescherming (Wnb)-vergunning?

Heb je een onherroepelijke Wnb-vergunning? Dan heeft deze uitspraak geen gevolgen voor jou. Wanneer je een Wnb-vergunning hebt waarin ontwikkelingsruimte is verleend, moet je dit wel binnen 2 jaar realiseren. Doe je dit niet? Dan kan je vergunning voor het niet benutte deel worden ingetrokken.

Gevolgen bij een melding

Let goed op als je een melding onder het PAS hebt gedaan. Je hebt dan namelijk geen Wnb-vergunning en dus geen besluit van de provincie dat jouw activiteiten geen nadelige gevolgen hebben voor natuurgebieden. De Raad van State stelt dat je hiervoor een Wnb-vergunning moet gaan aanvragen.

Zoals eerder aangegeven is het alleen nog niet duidelijk wat je nu precies te doen staat. Daarom weten we ook nog niet welke gegevens je bij de provincie moet aanleveren om een Wnb-vergunning aan te kunnen vragen.

Lopende aanvraag?

Heb je net een vergunning aangevraagd? We verwachten dat de provincies lopende aanvragen voor Wnb-vergunningen aanhouden. Pas als duidelijk is wanneer er geen sprake is van een toename van stikstof kunnen de vergunningaanvragen worden afgehandeld.

Deze uitspraak kan betekenen dat jouw vergunningsaanvraag nog moet worden aangevuld. Naar verwachtingen moeten provincies op basis van deze uitspraak vergunningen gaan weigeren als er sprake is van een toename van stikstof.

Is tegen jouw verleende Wnb-vergunning bezwaar of beroep ingesteld? Dan zal de rechtbank of de provincie de uitspraak bij de afhandeling van het bezwaar of beroep erbij betrekken. Vergunningen die verleend zijn met een toename van stikstof zullen dan waarschijnlijk worden vernietigd.

Wil je ontwikkelen?

Heb je uitbreidingsplannen? Wacht niet af, maar ga vooral door met het uitwerken van je plannen. Dan kun je jouw gewenste stappen, met eventuele aanpassingen, doorzetten wanneer er meer duidelijkheid is.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat deze uitspraak over het PAS voor jouw situatie betekent? Ga naar het contactformulier of neem contact op met Annewies de Haan. Kijk voor meer informatie over vergunningen op de website van De Omgevingsadviseurs, ook onderdeel van de Countus Groep.

✆ 06 485 05 336