Algemeen

Prinsjesdag 2018: dit zijn de gevolgen voor iedereen

18 sep 2019

Op Prinsjesdag 2018 zijn de belastingplannen voor 2019 gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Deze plannen zijn opgedeeld in een aantal afzonderlijke wetsvoorstellen. Wat betekenen de veranderingen voor jou als belastingplichtige? We lichten de belangrijkste onderdelen toe.

Wet inkomstenbelasting 2001 tarieven 2019

Voor wie als belastingplichtige is geboren op 1 januari 1946 of later gelden per 1 januari 2019 de volgende tarieven in box 1:

Invoering tweeschijvenstelsel

In 2019 gaan we toegroeien naar een tweeschijvenstelsel. Het basistarief wordt 37,05%. Voor mensen met een inkomen boven € 68.507 geldt een toptarief van 49,5%.

Dit stelsel vervangt de 4 schijven zoals in bovenstaande tabel te zien is. Daartoe wordt vanaf 2019 het tarief van de eerste schijf verhoogd en van de tweede en derde schijf verlaagd: beide komen in 2021 uit op 37,05%.

Wijzigingen heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaal je minder belasting en premies. Welke heffingskorting je krijgt, hangt af van jouw persoonlijke situatie.

De algemene heffingskorting (voor inkomens tot € 50.000) wordt in 2019, 2020 en 2021 verhoogd met in totaal € 358. Ook de arbeidskorting wordt aangepast. Mensen met een inkomen tot € 60.000 profiteren van een verhoging van de arbeidskorting in 2019, 2020 en 2021 met maximaal € 545. Voor inkomens boven de € 60.000 wordt de arbeidskorting lager en voor boven de € 100.000 zelfs nihil.

Verlaging aftrektarief hoge inkomens (versobering aftrekposten)

Voor inkomens boven de € 68.507 wordt het tarief waartegen aftrekposten worden verrekend van 2019 tot 2023 geleidelijk aan verlaagd tot het basistarief (37,05%). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek en de persoonsgebonden aftrekposten. Deze aftrekposten werden eerder bij de belastingplichtige ‘aan de top’ verrekend, maar in de toekomst gaat dit plaatsvinden tegen het basistarief.

Voor de hypotheekrenteaftrek geldt al zo’n soort versobering. Deze wordt nu versneld. In 2020 zijn de genoemde aftrekposten aftrekbaar tegen 46% in plaats van 50,5%. Het versoberingproces zal geleidelijk aan plaatsvinden. In 2023 zal de versobering zich hebben voortgezet naar een aftrekpost tegen 37,05% (het basistarief).

Wijziging combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) zal anders worden berekend. De maximale IACK wordt daardoor al bij een lager inkomen bereikt. De IACK wordt nu berekend door een vast bedrag te verhogen met een opbouwpercentage over het deel van het arbeidsinkomen dat een drempel overschrijdt. Het Belastingplan 2019 bevat een voorstel om dat vaste bedrag te schrappen. De opbouw van de IACK vindt volgens het Belastingplan 2019 dan plaats vanaf nihil.

Wie maar net boven de drempel uitkomt, zal dus maar weinig aan IACK kunnen benutten. Wel wordt het opbouwpercentage verhoogd van 6,159% naar 11,45%.

Heffingskortingen zieken zonder werk

Uitkeringsgerechtigden met een WW-uitkering die ziek worden en een uitkering Ziektewet (ZW) ontvangen, hebben recht op arbeidskorting en eventueel op de IACK. In de regel treedt hierdoor een substantiële inkomensstijging op. Omgekeerd ervaren mensen die een ZW-uitkering krijgen en geen werk hebben juist een substantiële netto-inkomensdaling als zij zich beter melden.

Om dit te voorkomen, wordt per 1 januari 2020 de ZW-uitkering niet langer als arbeidsinkomen in aanmerking genomen voor groepen zonder dienstbetrekking.

Aanpassing regeling belastingrente

Het uitgangspunt bij belastingrente is dat deze in rekening wordt gebracht als het opleggen van een belastingaanslag door toedoen van de belastingplichtige te lang op zich laat wachten. De belastingrenteregeling in de inkomsten- en erfbelasting was echter nog niet in lijn met dit uitgangspunt. Daardoor werd soms rente in rekening gebracht terwijl tijdig aangifte was gedaan. De Belastingdienst brengt echter sinds 2014 in die gevallen geen belastingrente in rekening.

Deze praktijk wordt nu in wetgeving omgezet voor de inkomsten- en erfbelasting. Geformaliseerd wordt dan geen belastingrente berekend bij de aanslagen inkomstenbelasting over de periode 1 april – 1 mei, omdat je in die maand nog de gelegenheid hebt je aangifte in te dienen.

Voor de aanslagen erfbelasting geldt straks dat geen belastingrente verschuldigd is als:

  • tijdig een verzoek om een voorlopige aanslag is gedaan; of
  • tijdig aangifte erfbelasting is gedaan én de aanslagen overeenkomstig de aangifte wordt opgelegd

Wél wordt dus belastingrente berekend voor zover de aanslag hoger wordt vastgesteld.

Erfgenaam en aansprakelijkheid

Erfgenamen kunnen nu tot maximaal het bedrag van hun erfenis aansprakelijk worden gesteld voor naheffings- en navorderingsaanslagen en aansprakelijkheidsschulden die pas zijn opgekomen na het overlijden van de erflater. De Belastingdienst mist daardoor soms verhaalmogelijkheden, omdat mensen hun vermogen vlak voor hun overlijden wegschenken. De erfgenaam heeft dan geen of slechts een kleine erfenis ontvangen.

De aansprakelijkheid wordt daarom uitgebreid met het bedrag van schenkingen die kort (tot 180 dagen) voor het overlijden van de erflater zijn ontvangen.

Verhoging verlaagde btw-tarief

Het verlaagde btw-tarief wordt per 1 januari 2019 verhoogd van 6% naar 9%. De verhoging hangt samen met de voorstellen die van toepassing zijn op de structurele verlaging van belastingen op inkomen. Ten aanzien van de tariefwijziging is geen overgangsrecht opgenomen.

Meer weten naar aanleiding Prinsjesdag 2018?

Wil je meer weten over wat de belastingplannen betekenen voor jouw situatie? Countus adviseert je graag. Vul het contactformulier in of neem contact op met André Verduijn.

✉ [email protected]

✆ 06 460 42 291

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte