Agro

Positieve en negatieve verwachtingen voor de rentemarkt

12 aug. 2022

De afgelopen 5 jaar raakten we gewend aan lage rentes, maar inmiddels zijn de rentepercentages behoorlijk gestegen. Voor de toekomst van de vijfjaarsrentes zijn de verwachtingen weer positief, we verwachten een lichte daling. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Opbouw rentepercentage

Het verwachte rentepercentage hangt af van een aantal zaken, hieronder toegelicht.

Duur van de lening
Allereerst is de duur van de lening waarover je liquiditeitspremie betaalt belangrijk. Stel, je bouwt een nieuwe stal die je van de bank in 20 jaar moet aflossen. Dan kan het voorkomen dat je van deze bank een aanbieding krijgt, waarbij deze lening na 10 jaar geherfinancierd moet worden. Je betaalt dan de liquiditeitspremie in je rentepercentage voor de 10 jaar financiering, in plaats van de duur van de aflossing (20 jaar).

Het rentetarief wordt daarmee voordeliger, want voor de liquiditeitspremie geldt: hoe korter de looptijd van de lening, hoe lager de liquiditeitspremie in je rentetarief. Het risico is echter dat je na 10 jaar op een herfinancieringsmoment stuit. De bank kan van mening zijn dat je niet presteert zoals van tevoren is voorspeld, en besluiten om de lening na deze 10 jaar stop te zetten.

Duur van de renteperiode
Als tweede hangt de rente af van de duur van de renteperiode. Dit is bijvoorbeeld variabel, of 3, 5 of 10 jaar vast. Het gaat dan om de inkoopprijs die de bank heeft op moment van afsluiten van de lening voor de door jou gekozen renteperiode.

Risicoprofiel
Als laatste hangt het rentepercentage af van je risicoprofiel. Deze bestaat uit je verwachte kasstroom, je vermogenspositie en de zekerheid die de bank heeft. In kasstroom wordt onderscheid gemaakt tussen bewezen en potentieel. Bedrijfseigen prestaties wegen hierin zwaar, evenals de sector waarin je actief bent en welke toekomst de bank ziet in jou en je bedrijf in deze sector.

De vermogenspositie kunnen we uitdrukken in het garantievermogen. Dit staat gelijk aan jouw eigen vermogenspositie inclusief de stille reserves ten opzichte van het totale vermogen. Hoe groter je garantievermogen, des te gunstiger de rente. De zekerheid van de bank om jouw een lening te kunnen verstrekken, hangt onder meer af van de hoeveelheid ondergebrachte grond en verpandingen van bijvoorbeeld vee en inventaris.

Ontwikkeling rentepercentage

Vijfjaarsrentes waren eind augustus 2021 als inkoop nog negatief voor de bank, maar liepen op tot een toppunt in juni 2022. De rente stond toen op 1,718% voor de inkoop. Vervolgens zakte de vijfjaarsrente weer. Deze ontwikkelingen vertalen zich door in het aanbod dat de bank jou doet voor de komende 5 jaar.

Een voorbeeld: als je op 16 juni in 2022 een renteaanbod had en op dit moment heb je weer een renteaanbod voor een periode van 5 jaar, dan kan hier wel eens een verschil tussen zitten van zo’n 1%. We gaan er daarbij vanuit dat je risicoprofiel gelijk is gebleven.

De variabele rente, gebaseerd op de 1 maands Euribor, stijgt pas sinds begin juli. Sinds begin 2022 was daardoor sprake van steeds grotere verschillen tussen aangeboden variabele rentes gebaseerd op 1 maands Euribor, en bijvoorbeeld het aangeboden vijfjaarstarief.

Tarieven met een looptijd van langer dan 5 jaar stegen in deze periode amper. Het lijkt erop dat in deze periode te snel een verwachte stijging van de rentes is ingeprijsd bij de tarieven met een looptijd tot 5 jaar.

Vooruitblik rentes

De verwachting is dat de rentetarieven met een looptijd tot 5 jaar in de komende maanden licht gaan dalen. Variabele rentes (Euribor) gaan juist licht stijgen, circa 1% in de komende 1 tot 2 jaar. De variabele tarieven en tot een periode van 5 jaar vast zullen daarmee weer dichter bij elkaar komen te liggen en beter kloppen bij de rentemarkt zoals we deze momenteel kennen.

Van rentes boven de 5 jaar looptijd is de verwachting dat ze stabiel blijven. Deze verwachtingen hangen echter vooral af van de keuzes die de centrale banken in Europa en Amerika gaan maken. Gaan ze de inflatie proberen te beteugelen met hogere rentes of durven ze dit met oog op een verhoogd risico op een recessie niet aan? Zodra hier meer over bekend is, lichten we je in.

Meer weten over de rentes?

Wil je meer weten over de verwachte rentes tot het einde van het jaar? Neem dan contact op met Rick ter Haar, branchespecialist intensieve veehouderij.