Algemeen

Overgangsregeling landbouwregeling: normpercentages voor herziening

14 mei 2018

Met het vervallen van de landbouwregeling per 1 januari 2018 zijn agrarische ondernemers btw verschuldigd over de agrarische productie en de geleverde agrarische diensten. Dit betekent ook dat je de btw die aan jou in rekening wordt gebracht (de zogenaamde voorbelasting) kunt aftrekken. Wat zijn de regels voor de overgangsregeling?

Btw terugvragen

Het gaat in dit geval om zowel de voorbelasting die ná 1 januari 2018 in rekening is gebracht als de voorbelasting begrepen in investeringsgoederen en voorraden die zijn aangekocht of voortgebracht vóór 1 januari 2018.

Onroerende en roerende zaken

Om de alsnog aftrekbare voorbelasting te bepalen op investeringsgoederen (gebouwen en machines) die zijn aangeschaft in de periode voor 2018 kun je de zogeheten herzieningsbepalingen toepassen.

Voor onroerende zaken geldt een herzieningstermijn van 9 jaar na het jaar van ingebruikname. Voor roerende zaken is deze termijn 4 jaar na het jaar van ingebruikname. Als de herzieningstermijnen nog niet zijn verstreken, kun je de aan die jaren toerekenbare voorbelasting in 2018 in 1 keer terugvragen. Hierbij geldt dat aan ieder jaar van de herzieningstermijn 1/10 van de voorbelasting wordt toegerekend voor onroerende zaken en 1/5 deel voor roerende goederen.

Rekenvoorbeeld

Stel, je hebt in 2013 een nieuwe wagenloods gebouwd. De destijds niet aftrekbare voorbelasting bedroeg € 21.000,-. De herzieningstermijn loopt in dit geval t/m 2022. Op 1 januari 2018 resteert dus nog 5 jaar van de herzieningstermijn. Dan kun je in 2018 dus € 10.500,- aftrekken (5 x 1/10 x € 21.000).

Voorraden

Ook de btw begrepen in de volgende categorieën mag je alsnog aftrekken:

nog niet verbruikte producten
producten op het land
verbruiksvee
geoogste landbouw- en fruitteeltproducten in opslag

Het is zeer lastig om de omvang te bepalen van de in de waarde van deze goederen begrepen btw. Daarom heeft de Belastingdienst in overleg met de VLB (Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus), waarvan Countus deel uitmaakt, en LTO Nederland normpercentages vastgesteld. Deze kun je gebruiken bij de toepassing van het overgangsrecht in het kader van de afgeschafte landbouwregeling.

Herziening

Op grond van dit overgangsrecht kun je, als je tot 1 januari 2018 de landbouwregeling hebt toegepast, de voorbelasting van eerdere jaren herzien. Deze herziening mag plaatsvinden in 1 van de aangiftetijdvakken over 2018. Herziening kan leiden tot complexe berekeningen. Met de normpercentages kun je dit voorkomen en kun je de voordruk btw over de voorraad dieren en voorraad agrarische producten per 31 december 2017 van jouw klanten eenvoudig berekenen.

Hoge Raad

Hierbij moet ik opmerken dat de btw begrepen in het op 1 januari aanwezige gebruiksvee, zoals melkkoeien, niet voor herziening in aanmerking komt volgens de Belastingdienst. Dit standpunt delen wij echter niet. De procedure die hiervoor wordt gevoerd ligt inmiddels dan ook bij de Hoge Raad. We houden je hiervan op de hoogte.

Meer weten?

Wil je meer weten over de overgangsregeling en het terugvorderen van btw? Vul het contactformulier in of neem contact op met jouw adviseur.