Algemeen

Nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim vanaf 1 juli 2023

28 jun. 2023

Vanaf 1 juli ben je als werkgever samen met je werknemer verplicht om schriftelijk je visie te geven op het ziekteverzuimproces. Jullie zijn immers gezamenlijk verantwoordelijk voor de re-integratie. Het gaat hier om een wettelijke vastlegging van wat er in de praktijk al vaak gebeurt. Je leest er meer over in dit artikel.

Verplichte gezamenlijke visie

De visie van werkgever en werknemer was altijd al onmisbaar bij de re-integratie. Vanaf 1 juli is deze echter verplicht bij het plan van aanpak, de bijstellingen daarvan en de eerstejaarsevaluatie (het zogenoemde opschudmoment). De visie kan bijvoorbeeld gaan over arbeidsmogelijkheden, passend werk of twijfels over de adviezen van de bedrijfsarts.

(Bijstellingen) plan van aanpak en eerstejaarsevaluatie

Een bedrijfsarts of arbodienst dient uiterlijk in week 6 van het verzuim een probleemanalyse op te stellen. Hierin is een advies opgenomen over de mogelijkheden van de werknemer en de verwachting ten aanzien van herstel en werkhervatting. Deze probleemanalyse vormt de basis voor het op te stellen plan van aanpak. Het plan van aanpak stelt je als werkgever op in overeenstemming met je werknemer, op basis van de probleemanalyse van de bedrijfsarts of arbodienst. Dit plan van aanpak dient periodiek aangepast te worden als daartoe aanleiding is.

De visie, die vanaf 1 juli verplicht is, is gericht op zowel de kortere als de langere termijn. Deze kan evenals het plan van aanpak zelf, regelmatig bijgesteld worden als daar aanleiding toe is. Het is aan jou als werkgever om samen met je werknemer te bespreken welke mogelijkheden voor werkhervatting jullie zien, er afspraken over te maken en deze vast te leggen in het plan van aanpak. Aangezien deze visie enige kennis van wet- en regelgeving vergt, kun je desgewenst ondersteuning inroepen van bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige, een casemanager of een jobcoach.

Doel wijziging

De wijziging heeft als doel om het gesprek over de re-integratie te bevorderen, waardoor de betrokkenheid van werkgever en werknemer wordt vergroot en de re-integratie succesvol is. Zo kun je samen met je werknemer bijvoorbeeld afspraken maken over ander passend werk als het eigen werk niet meer geschikt is. Ook het ontbreken van re-integratieactiviteiten moet gemotiveerd worden vastgelegd.

Bij twijfels aan het advies van de bedrijfsarts kan de werknemer een second opinion aanvragen bij een andere door de werkgever gecontracteerde bedrijfsarts of een deskundigenoordeel bij het UWV. Dit laatste kan je als werkgever ook doen. Bespreek samen de gang van zaken, om zo een succesvolle re-integratie te bevorderen. De visie is een hulpmiddel om dit doel te bereiken en is daarmee een waardevolle toevoeging voor zowel jou als werkgever als de werknemer.
Let op! Deze wijziging geldt ook als je als werkgever eigenrisicodrager bent voor de Ziektewet en je (ex-)werknemer. Je hebt immers dezelfde re-integratieverplichtingen als iedere andere werkgever.

Overgangsrecht

De re-integratievisie geldt voor stukken die na 1 juli 2023 zijn opgesteld. Bij samengesteld ziekteverzuim worden de ziekteperiodes bij elkaar opgeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan 4 weken opvolgen. Ligt hierdoor de eerste ziektedag voor 1 juli 2023? Dan geldt de maatregel alleen voor de stukken die na die datum zijn opgesteld.

Meer weten over de verplichtingen?

Heb je vragen over de nieuwe verplichtingen bij ziekteverzuim? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur, wij helpen je hiermee graag.