Agro

Nieuwe subsidie Jonge Landbouwers nu open

12 nov. 2020

Wil je als jonge boer investeren in je onderneming? Dan kun je weer een beroep doen op de POP3-subsidie Jonge Landbouwers (JOLA). De regeling wordt opengesteld van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021.

Subsidie Jonge Landbouwers stimuleert investeringen

De subsidie Jonge Landbouwers valt onder het derde Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Het stimuleert investeringen in je bedrijf die gericht zijn op de verbetering van milieu, klimaatbestendigheid, dierenwelzijn, volks- en diergezondheid, landschap, ruimtelijke kwaliteit of biodiversiteit.

Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Je krijgt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de regeling, moet je voldoen aan de voorwaarden van jonge landbouwers:

 • Op het moment dat je de aanvraag indient ben je niet ouder dan 40 jaar.
 • Je hebt een erkende opleiding doorlopen of 3 jaar werkervaring.
 • Je hebt je voor het eerst als bedrijfshoofd gevestigd met een eigen bedrijf of in een samenwerkingsverband.
 • Als er naast jou één of meer niet-jonge landbouwer(s) als bedrijfshoofd in het bedrijf actief is/zijn, dan wordt de subsidie verlaagd. Daarin heb je twee opties:
  – Het subsidiebedrag wordt verminderd met 20% per niet-jonge landbouwer
  – % van het eigen vermogen van de jonge landbouwer(s)
 • Je krijgt subsidie voor maximaal 3 fysieke investeringen die zijn opgenomen in de lijst.
 • De aanvragen worden gerangschikt op basis van de (gemiddeld) behaalde score aan de hand van de investeringslijst.
 • Na het indienen van de aanvraag mogen investeringsverplichtingen worden aangegaan. Maar let op: dit is op eigen risico, omdat de subsidie nog niet is verleend.
 • Als je het verleden al eens gebruik hebt gemaakt van deze regeling, dan kom je niet meer in aanmerking.

Investeringen

De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidieregeling:

 • Zonnepanelen, windmolen of kleine windturbine (zonder vergunning)
 • Systemen voor precisielandbouw (bemesting, gewasbescherming) inclusief GPS/GIS- apparatuur
 • Mechanische mestscheidingsinstallaties
 • Machines voor niet-kerende grondbewerking en machines voor spitten, zaaien en poten/planten tegelijk
 • Voorzieningen voor weidegang
 • Koematras, waterbed
 • Varkensvriendelijke vloeren
 • Open watervoorzieningen voor pluimvee, inclusief aanleg waterleidingen
 • Temperatuurregulatie door warmtewisselaars, warmtepompen of aardwarmtesystemen
 • Padcooling in stallen
 • Waterbeheervoorzieningen ter voorkoming van erfafspoeling
 • Emissiearme vloeren voor melkvee- en vleeskalverhouderijen
 • Emissiearme stalsystemen voor de varkenshouderij
 • Biobed of biofilter
 • Luchtwassystemen in de veehouderij, fijnstofreducerende maatregelen
 • Geautomatiseerd systeem voor afvoer strooisel bij pluimvee
 • Omgekeerde osmose van spuiwater
 • Potafdekinstallatie boom-, vaste planten- of sierteelt
 • Elektrische voertuigen voor landbouwgerichte activiteiten
 • Automatisch ruwvoermengsysteem voor herkauwers
 • Technieken om bodemverdichting tegen te gaan
 • Systemen om productierisico’s te verkleinen
 • Duurzame opslag/bewaartechniek en koeling
 • Verwerking en opslag enkelvoudige grondstoffen 

Elke categorie levert een bepaald aantal punten op dat resulteert in de rangschikking op de lijst. Provincies kunnen besluiten om bepaalde categorieën wel of niet open te stellen. Dit betekent dat de lijst per provincie anders kan zijn. Ook de beschikbare budgetten verschillen per provincie.

Meer weten?

Ben je van plan om de subsidie Jonge Landbouwers aan te vragen en heb je daarover nog vragen? Neem contact op met je ondernemersadviseur.