Agro

Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) per sector onder de loep

12 jul. 2023

Het kabinet heeft 24,3 miljard euro beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze gebiedsgerichte aanpak brengt opgaven op het gebied van water, natuur, stikstof en klimaat samen. Provincies, ondernemers, grondeigenaren, terreinbeheerders en anderen bekijken per gebied wat nodig is voor een gezonde natuur, schoon water en schone lucht. Tijdens een interne informatiebijeenkomst hebben we deze opgaven per sector onder de loep genomen. In dit artikel nemen we je hierin mee.

Projecten in de provincies

Bedrijfsspecialist Jaap Gielen trapte de interne scholingsavond af. Jaap is veel betrokken bij externe projecten, zoals Robuuste Landbouwsystemen Drenthe, het Markemodel en Veenweide Friesland. Deze projecten zijn ontstaan uit de opgaven die bij de provincies liggen. Voor Nederland liggen er opgaven voor ammoniak, broeikasgassen (CH4 en N2O), bodemdaling, grondwaterkwaliteit, oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwantiteit, bodemkwaliteit en kwaliteit landnatuur.

Als we inzoomen op de provincies, blijken deze opgaven echter verschillend en groot. Daarnaast spelen ook dierwelzijn en energie een grote rol. Hoe kun je hier als ondernemer op de korte termijn op inspelen? We nemen je mee in de analyse per sector.

Intensieve veehouderij

De intensieve sectoren (varkens, pluimvee, geiten en kalveren) kunnen weinig tot geen directe invloed uitoefenen op de opgaven voor waterkwaliteit en natuur, stelt Branchespecialist Rick ter Haar. Des te meer hebben deze sectoren invloed op de uitstoot van CO2. Op de korte termijn kan de intensieve sector voor veel impact zorgen in de diergroepen pluimvee en varken. De kip is het meest efficiënt in het omzetten van plantaardig eiwit naar dierlijk eiwit. Het varken is bij uitstek een kringloop- en recycledier. Hierdoor hebben deze 2 diergroepen de mogelijkheid om hoogwaardig eiwit voor onze eigen consumptie voort te brengen zónder een hoge CO2-footprint. Dit betekent een lage milieudruk.

Hou je als ondernemer in de intensieve veehouderij de komende jaren vooral bezig met de vraag: ‘Hoe zorg ik voor een stal die past bij mijn dieren?’ in plaats van: ‘Hoe zorg ik dat mijn dier in de stal past?’ Zo krijg je het aspect dierwelzijn op een zo juist mogelijke manier ingepast in je bedrijfsvoering.

Akkerbouw

In waterkwaliteit- en management, bodemkwaliteit, biodiversiteit en CO2-vastlegging liggen de grootste opgaven voor de akkerbouw. De focus ligt nu met name op voedselproductie, maar er is al een verschuiving waarneembaar. Branchespecialist Ruthger Steenbeek ziet dat eiwitproductie en biobased (bouw)materialen in opmars zijn. Het levert alleen nog niet genoeg op. Vastleggen van CO2 door middel van certificaten kan hierin een kans bieden. Op de korte termijn kan het aanpassen van je bouwplan al veel opleveren.

Kijk ook goed naar je machinepark. De opmars van elektrische machines levert een positieve bijdrage aan emissiereductie. Daarnaast hebben een extensiever bouwplan en minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen ook hun uitwerking op het machinepark en daarmee op je emissies.

Melkvee

Met heel praktische maatregelen kun je als melkveehouder al een begin maken om emissies terug te brengen. Met meer klaver in het grasland kun je besparen op kunstmest, noemt Branchespecialist Rick Hoksbergen als voorbeeld. En wat dacht je van meer gras in het rantsoen? Dit verhoogt de voederwaarde waardoor je bespaart op krachtvoer, en zeker op eiwit. Het eiwitniveau in het rantsoen kun je bovendien verlagen naar 155 gram ruw eiwit. Koe en Eiwit is een project dat hierom draait en Countus is daarbij ook betrokken. Dit zijn enkele voorbeelden waarmee je je ammoniak- en methaanemissies kunt verlagen. Én het draagt bij aan je bedrijfsrendement.

Energie

Energie biedt nogal wat kansen voor de landbouw. Wel is er in de veehouderij meer winst te behalen dan in de akkerbouw. Met windmolens en zonnepanelen kun je een goede afweging maken voor het moment van stroomafname in de veehouderij. Branchespecialist Harry Roetert brengt dit regelmatig in beeld. In de akkerbouw is het minder aantrekkelijk door de voornaamste stroomafname in de herfst en de winter.

Countus en andere partijen

Een visie op de gebiedsopgaven vormen we niet alleen vanuit onze eigen expertise. Countus werkt samen met andere partijen en belangenbehartigers om de impact van het NPLG in beeld te brengen.

Zo hebben we bijvoorbeeld overleg met de POV (Producentenorganisatie Varkenshouderij) over de impact van de landelijke beëindigingsregelingen (LBV) op de varkenshouderij. De samenwerkingen zorgen ervoor dat we vragen en onduidelijkheden zo snel mogelijk beantwoord en helder krijgen. Zo kunnen we je goed adviseren over alle ontwikkelingen in de sporen van innovatie, omschakeling, verplaatsing en beëindiging.

Meer weten?

Mede door deze interne scholingsavond is jouw adviseur in staat om met je in gesprek te gaan over de opgaves uit het NPLG. Vraag hem of haar dan ook gerust naar de mogelijkheden.