Algemeen

In 2020 meer subsidie beschikbaar voor hernieuwbare energie

Erwin de Rijke
04 mei 2020

Vanaf april 2020 tot en met 31 augustus 2020 heeft het rijk € 20 miljoen aan subsidie beschikbaar gesteld voor projecten die hernieuwbare energie opwekken. Deze subsidie is geënt op de uitgangspunten zoals deze gelden voor de bekende subsidieregeling SDE en SDE+. Vanaf het najaar van 2020 gaan de grondslagen betreft deze subsidieregeling veranderen. Behalve het doel om meer duurzame energie op te wekken wordt de regeling verbreed en zal er ook getoetst worden aan de hand van CO2 reductie. Met de subsidiemodule Hernieuwbare Energie moeten de energiedoelstellingen voor 2030 via innovatieve projecten effectiever en voor minder geld worden gerealiseerd.

Hernieuwbare energie, wat is het en wat komt in aanmerking tot de nieuwe regeling?

Hernieuwbare energie is energie die wordt geproduceerd met installaties die uitsluitend gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Er zijn verschillende hernieuwbare energiebronnen voor subsidie in aanmerking komen. Dat zijn: windenergie, zonne-energie, aerothermische energie (lucht), geothermische energie (bodem), hydrothermische energie (oppervlaktewater) en energie uit de oceanen, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en biogas.

Verbreding SDE+

In het voorjaar van 2020 was de laatste openstellingsronde van de SDE+ in zijn huidige vorm. Vanaf het najaar wordt de SDE+ verbreed onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++). De regeling SDE++ gaat de uitrol van duurzame energie en CO₂-reducerende technieken stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit gebeurt door middel van een exploitatiesubsidie.

Op 17 februari 2020 verscheen de Kamerbrief over de voortgang van de Stimuleringsregeling Duurzame energietransitie (SDE++). De regeling is open van 29 september tot en met 22 oktober 2020. Er is € 5 miljard beschikbaar.

Bestaande en nieuwe elementen

De SDE+ heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een robuuste en effectieve regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren. De SDE++ houdt vast aan een aantal elementen van de SDE+, zoals het subsidiëren van de onrendabele top, een gefaseerde openstelling en concurrentie tussen de verschillende technieken.

Een belangrijk nieuw uitgangspunt in de SDE++ is de rangschikking op basis van de verwachte subsidie per vermeden ton CO₂-emissies. De vormgeving van de categorieën van de SDE++ in 2020 is in belangrijke mate gebaseerd op het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL heeft, net als in het verleden voor de SDE+, een marktconsultatie gehouden.

Categorieën SDE++

Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). CCS is de afvang en opslag van CO₂ en kent verschillende mogelijke toepassingen in de industrie. Je kunt CO₂ op verschillende locaties afvangen, comprimeren, transporteren en daarna onder de grond opslaan. Er wordt voorzien in opslag in lege gasvelden onder de zeebodem.

In 2020 gaat de SDE++ open voor verschillende categorieën van CCS. Een andere verbredingsoptie is de elektrische boiler en warmtepomp. Elektrische boilers gebruiken elektriciteit om warmte te produceren en kun je inzetten als alternatief voor ketels of warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK) die warmte produceren door verbranding van aardgas, olie of restgassen.

Andere nieuwe SDE++-categorieën zijn:

 • Aquathermie: oppervlaktewater en afvalwater
 • Warmtebenutting uit champost
 • Daglichtkas
 • Geothermie voor toepassing in gebouwde omgeving
 • Industriële restwarmte
 • Waterstofproductie via elektrolyse

SDE++ in 2021

De verbreding van de SDE+ naar de SDE++ is een stapsgewijs proces. In 2020 is een flink aantal aanvullende categorieën in de SDE++ opgenomen. Tegelijkertijd geldt dat de verbreding van de SDE+ daarmee niet is afgerond. Er zijn naar verwachting namelijk ook andere technologieën die door de SDE+ ondersteund kunnen worden.

Het PBL is gevraagd om onderstaande technieken door te rekenen:

 • Biobased-productie (etheen uit ethanol of bionafta)
 • CO₂-afvang en levering aan de glastuinbouw
 • Elektrificatie op offshore-productieplatformen
 • Geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor vervoer (bio-LNG, gehydrogeneerde pyrolyse-olie (HPO) en bio-ethanol uit land- en bosbouwafval)
 • Recyling van kunststoffen (PET-productie via depolymerisatie en EPS-recycling)

En nu?

Minister Wiebes streeft ernaar om in het voorjaar van 2020 het wijzigingsbesluit SDE te publiceren. De publicatie van alle onderliggende regelgeving voor de openstelling van de SDE++ wordt uiterlijk in dit voorjaar verwacht. Voor het besluit en de regelingen is ook de goedkeuring van de Europese Commissie omtrent staatssteun nodig.

Meer weten?

Weten of jij gebruik kunt maken van de subsidie Hernieuwbare Energie of wil je meer weten over de regelingen SDE+ of SDE++? Neem contact op met Erwin de Rijke.

 

Meer informatie? Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Erwin de Rijke
Duurzaamheid en nieuwe energie, Fiscaal-juridisch, Recreatie & Horeca