Agro

De omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering: Investeringsfonds vanaf 13 juli 2021 opengesteld

15 jul 2021

Denk je wel eens aan een omschakeling naar een stikstofarmere of duurzamere bedrijfsvoering? Waarschijnlijk loop je tegen de nodige financiële belemmeringen aan. Daarom werkt het ministerie van LNV aan het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Met het Omschakelprogramma wil het ministerie ondernemers ondersteunen bij het extensiveren of omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het programma bestaat uit 2 sporen:

 • Omschakelspoor
 • Overbruggingsspoor

Het omschakelspoor is voornamelijk gericht op het stimuleren van een andere inrichting van je bedrijfsvoering. Het overbruggingsspoor is erop gericht om de periode van de omschakeling te overbruggen. Voor het Omschakelprogramma is een totaalbedrag van € 175 miljoen beschikbaar. Dit bedrag bestaat uit 4 onderdelen.

Het omschakelspoor bestaat uit:  

 1. Een investeringsfonds bij het Nationaal Groenfonds (in totaal € 70 miljoen beschikbaar). Het kan zijn dat een financier de omschakeling van jouw onderneming naar een duurzamere bedrijfsvoering te risicovol vindt. LNV zorgt met het investeringsfonds voor aanvullende financiering, zodat omschakelen toch mogelijk is.
 2. Een subsidieregeling voor ondersteuning bij het maken van een bedrijfsplan voor omschakeling (€ 1,9 miljoen per jaar vanaf november 2021 t/m 2023). Een goed uitgewerkt bedrijfsplan is nodig voor de aanvraag van het investeringsfonds.
 3. Een subsidieregeling voor het opstarten van demonstratiebedrijven (€ 1,7 miljoen per jaar vanaf november 2021 t/m 2023). Heb je kennis en ervaring opgedaan met jouw duurzamere bedrijfsvoering en zie je het zitten om deze kennis en ervaringen te delen met collega-ondernemers? Voor deze kennisdeling kun je subsidie krijgen. Hiervoor moet je activiteiten organiseren.

Het overbruggingsspoor bestaat uit: 

 1. De ‘Werkkapitaalregeling’. Hierbij staat LNV borg voor de financiering van de overbrugging in de periode van lagere kasstroom tijdens de omschakelperiode (€ 1,4 miljoen bij de start in september 2021). 

Voor wie is het omschakelprogramma bedoeld? 

Het Omschakelprogramma richt zich op agrarische ondernemers of samenwerkingsverbanden van ondernemers die willen omschakelen naar een meer extensieve of meer circulaire bedrijfsvoering. Denk aan een systeemverandering richting kringlooplandbouw, biologische landbouw of natuurinclusieve landbouw. Het is van belang dat jouw bedrijf in de kern gezond is en dat het toekomstperspectief heeft.

Het investeringsfonds 

Het investeringsfonds is de kern van het Omschakelprogramma. Wil je omschakelen? Dan kan een achtergestelde leningen (risicodragend kapitaal) je helpen om de totale financiering rond te krijgen. Let wel op: de bank of een andere financier moet de omschakeling meefinancieren.

Het Nationaal Groenfonds start met een pilot van 9 miljoen euro. Het fonds wil namelijk ervaring opdoen met toetsingscriteria en het sturen op doelen. Er zijn 8 doelen waar de omschakeling een positief effect op kan hebben. De doelen zijn:   

 • Reductie stikstofemissie (vereist)
 • Reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen
 • Reductie broeikasgassenemissie
 • Emissiereductie nitraat
 • Vergroting van de biodiversiteit
 • Verbeteren van de bodemkwaliteit
 • Circulair veevoergebruik
 • Verbeteren van dierenwelzijn/diergezondheid

De omschakeling moet op ten minste vijf van deze doelen een positief effect hebben. Het onderdeel stikstofemissiereductie is verplicht. Op geen van deze doelen mag sprake zijn van achteruitgang. 

Wil je gebruikmaken van het investeringsfonds? Dan moet je jouw plannen beschrijven in een bedrijfsplan. Hierin licht je toe hoe je jouw bedrijf wil omschakelen en hoe de omschakeling bijdraagt aan de gewenste doelen. De pilot is op 13 juli opengesteld.

Meer weten?

Wil jij ook omschakelen met jouw bedrijf en wil je weten of het investeringsfonds voor jouw interessant kan zijn? Onze adviseurs helpen je graag bij het realiseren van jouw ambities. Neem contact met ons op.