Algemeen

Corona en de dga: wat zijn de gevolgen?

23 mrt 2020

Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor de dga.

Gevolgen voor de dga

De afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor de steunmaatregelen van het kabinet en de gevolgen voor ondernemers. Specifiek voor de dga is er alleen nog weinig vernomen. Omdat we veel vragen krijgen van klanten, lichten we in dit artikel 2 zaken toe waar je als dga rekening mee kunt houden.

Betalingsonmacht

Wanneer een bv verzoekt om uitstel van betaling voor de loon- en/of omzetbelasting, betekent dat dat er sprake is van betalingsonmacht. Tenzij de ontvanger al op de hoogte is van die betalingsonmacht (bijvoorbeeld door een eerder verzoek om uitstel van betaling) zou je ‘onverwijld’ een melding van betalingsonmacht moeten doen om te voorkomen dat je als bestuurder (dga) aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet betaalde loon- en/of omzetbelasting.

Wanneer de bv gedurende of na de coronacrisis gewoon weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft het niet doen van een melding van betalingsonmacht uiteraard geen consequenties voor jou als dga. Is de bv daartoe echter niet in staat, dan zou de invorderaar van de Belastingdienst jou als dga persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen.

Aansprakelijkstelling

De verwachting is dat, indien het ‘omvallen’ van de bv het directe gevolg is van de coronacrisis en/of de overheidsmaatregelen daarvoor (sluiting bedrijven), het niet zo’n vaart zal lopen met die aansprakelijkstelling.

Verkeerde je al in zwaar weer?

Het ligt natuurlijk anders als achteraf blijkt dat de bv ook zonder de coronacrisis al in zwaar weer verkeerde. Of erger nog: dit mede veroorzaakt is door het handelen van de dga (denk aan privé-opnames).

Ga bij een verzoek om uitstel van betaling dus na of de bv ook zonder de coronacrisis al betalingsproblemen heeft en/of de kans aanwezig is dat de bv helemaal niet aan zijn betalingsverplichting zal kunnen voldoen. Als daar aanwijzingen voor zijn, raden we aan om toch een melding van betalingsonmacht te doen.

Onverwijld melding doen

Bedenk daarbij ook dat een melding van betalingsonmacht ‘onverwijld’ gedaan moet worden zodra blijkt dat de bv niet aan zijn belastingverplichtingen kan voldoen. Dit is dus al ‘onverwijld’ na het indienen van de aangifte loon- of omzetbelasting.

Binnen 2 weken

Voor de aangiftebelastingen is bepaald dat de melding betalingsonmacht binnen 2 weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn afgedragen gedaan moet zijn. Je kunt hiermee dus niet wachten totdat de naheffingsaanslag is opgelegd. Die naheffingsaanslag kan immers wel enkele weken op zich laten wachten, en dan is er niet ‘onverwijld’ melding gedaan.

Ondanks dat er momenteel veel begrip en souplesse wordt betoond bij financiële moeilijkheden, is het ons advies om - waar nodig - toch onverwijld een melding te doen van betalingsonmacht.

Gebruikelijk loon dga

Wanneer de omzet van de onderneming ineens wegvalt, drukt ook het loon van de dga zwaar op de onderneming. De vraag is of dit loon lager vastgesteld mag worden of zelfs helemaal op nihil gesteld mag worden. Vaste jurisprudentie van de Hoge Raad geeft aan dat een incidenteel verliesjaar geen reden is om het gebruikelijk loon lager vast te stellen.

Dat lijkt dus geen ruimte te bieden om het loon van de dga lager vast te stellen. Bovendien zitten we nog helemaal aan het begin van de coronacrisis. De bedrijven zijn nog maar net gesloten, in beginsel voor 3 weken. De verwachting is uiteraard wel dat het nog wel eens veel langer zou kunnen duren.

Wat kun je doen?

Hoewel er concreet nog geen aanwijzingen voor zijn, is het goed denkbaar dat de Belastingdienst soepel om zal gaan met verzoeken om verlaging van het gebruikelijk loon. Omdat daar echter nog geen zekerheid over bestaat, kun je als dga in de tussentijd 2 dingen doen:

  • De dga kan, in afwachting van het beleid, wellicht het gebruikelijk loon voorlopig op het oude niveau handhaven, maar wel uitstel van betaling vragen voor de af te dragen loonheffing.
  • De dga kan, vooruitlopend op beleid, wellicht de uitbetaling van het loon voorlopig stopzetten (stoppen met verlonen dus ook) of het loon voorlopig verlagen. Het gebruikelijk loon wordt immers formeel pas aan het eind van het jaar definitief vastgesteld voor het hele jaar. Mocht achteraf (later dit jaar) blijken dat vermindering van het gebruikelijk loon toch op bezwaren stuit, dan kan dit weer worden hersteld. Dit alles moet wel via een besluit van de aandeelhoudersvergadering worden vastgelegd.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen voor jou als dga? Wij helpen je graag. Neem contact op met één van onze ondernemersadviseurs.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.