Algemeen

Corona en de dga: wat zijn de gevolgen?

23 mrt. 2020

Het beleid rondom het coronavirus heeft impact voor iedereen. Wat betekent het voor jou als ondernemer en voor bepaalde sectoren? In dit artikel gaan we in op de gevolgen voor de dga.

Gevolgen voor de dga

De afgelopen maanden is er veel aandacht geweest voor de steunmaatregelen van het kabinet en de gevolgen voor ondernemers. Specifiek voor de dga willen we 2 zaken toelichten waar je als dga rekening mee kunt houden.

Betalingsonmacht

Wanneer een bv verzoekt om uitstel van betaling voor de loon- en/of omzetbelasting, betekent dat dat er sprake is van betalingsonmacht. Tenzij de ontvanger al op de hoogte is van die betalingsonmacht (bijvoorbeeld door een eerder verzoek om uitstel van betaling) zou je ‘onverwijld’ een melding van betalingsonmacht moeten doen om te voorkomen dat je als bestuurder (dga) aansprakelijk kan worden gesteld voor de niet betaalde loon- en/of omzetbelasting.
Wanneer de bv gedurende of na de coronacrisis gewoon weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft het niet doen van een melding van betalingsonmacht uiteraard geen consequenties voor jou als dga. Is de bv daartoe echter niet in staat, dan zou de invorderaar van de Belastingdienst jou als dga persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen.

Aansprakelijkstelling

De verwachting is dat, indien het ‘omvallen’ van de bv het directe gevolg is van de coronacrisis en/of de overheidsmaatregelen daarvoor (sluiting bedrijven), het niet zo’n vaart zal lopen met die aansprakelijkstelling.

Verkeerde je al in zwaar weer?

Het ligt natuurlijk anders als achteraf blijkt dat de bv ook zonder de coronacrisis al in zwaar weer verkeerde. Of erger nog: dit mede veroorzaakt is door het handelen van de dga (denk aan privé-opnames).

Onverwijld melding doen

Normaal gesproken moet een melding van betalingsonmacht ‘onverwijld’ gedaan moet worden zodra blijkt dat de bv niet aan zijn belastingverplichtingen kan voldoen. Dit is dus al ‘onverwijld’ na het indienen van de aangifte loon- of omzetbelasting. Voor deze aangiftebelastingen is bepaald dat de melding betalingsonmacht binnen 2 weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn afgedragen gedaan moet zijn.
In verband met de coronacrisis is nu echter besloten dat het verzoek om uitstel van betaling al als een melding van betalingsonmacht zal worden aangemerkt. Bovendien zal die melding geacht worden ‘onverwijld’ te hebben plaats gevonden.
Ondanks het feit dat het verzoek om uitstel van betaling automatisch als melding van betalingsonmacht zal worden aangemerkt, is het ons advies om in het verzoek om uitstel van betaling toch te verzoeken deze ook aan te merken als een melding van betalingsonmacht.

Gebruikelijk loon dga

Wanneer de omzet van de onderneming ineens wegvalt, drukt ook het loon van de dga zwaar op de onderneming. De vraag is of dit loon lager vastgesteld mag worden of zelfs helemaal op nihil gesteld mag worden.
In verband met de coronacrisis is inmiddels bekend gemaakt dat ondernemers met een aanmerkelijk belang (dga’s) tijdelijk van een lager gebruikelijk loon mogen uitgaan dan € 46.000 (2020). Het voordeel hiervan is dat je minder loonbelasting hoeft te betalen.

Naar rato van de omzetdaling

Wat betekent dat precies? Je mag als dga het gebruikelijk loon verlagen naar rato van de omzetdaling in de eerste vier maanden van dit jaar. Hieronder vind je een rekenvoorbeeld:
• Gebruikelijk loon 2020: € 60.000
• Omzet eerste vier maanden 2019: € 40.000
• Omzet eerste vier maanden 2020: € 28.000
Gebruikelijk loon 2020: € 60.000 x € 28.000/€ 40.000 = € 42.000

Voorwaarden verlaging gebruikelijk loon

Het loon dat je al hebt uitbetaald kun je niet terugdraaien. Je kunt dus alleen het dga-loon voor de toekomstige maanden verlagen. Er gelden wel voorwaarden voor het verlagen van het gebruikelijk loon.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen voor jou als dga? Wij helpen je graag. Neem contact op met één van onze ondernemersadviseurs.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws.