Algemeen

Belastingplan 2019: gevolgen voor mkb-ondernemers

19 sep 2019

Op Prinsjesdag zijn de eerste grote uitwerkingen van de afspraken uit het coalitieakkoord gepresenteerd. De meeste voorgestelde maatregelen waren dan ook al bekend. Toch had het kabinet nog een verrassing in petto voor de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s). Hoe pakken de maatregelen en het belastingplan 2019 uit voor ondernemers in het mkb? Dit zijn de belangrijkste veranderingen.

1) Maatregelen voor ondernemers voor de inkomstenbelasting (ib-ondernemers)

Ondernemers die een eenmanszaak hebben of vennoot zijn in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap zijn jaarlijks inkomstenbelasting verschuldigd over hun winst.

Het kabinet wil toewerken naar een tweetarievenstelsel in de inkomstenbelasting. Vanaf 2021 geldt dan een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor winsten boven de € 68.507. Maar dat is nog niet alles. Zo mag de mkb-winstvrijstelling van 14% straks alleen nog te gelde worden gemaakt tegen het basistarief van 37,05%. De effectieve tarieven worden dan:

  • Basistarief: 31,86%
  • Toptarief: 44,31%

Daarmee wordt het basistarief voor inkomens tot € 68.507 effectief ruim 3 procent lager.

Ben je een ib-ondernemer met winsten ruim boven de € 68.507? Dan blijft het effectieve tarief voor jou nagenoeg gelijk (44,31% om 44,67%). Dit effectieve toptarief is meestal ook het tarief waartegen stakingswinsten en andere eenmalige hoge baten worden belast.

Ook de ondernemersaftrek komt niet meer in aftrek aan de top, maar wordt nog slechts verrekend tegen het basistarief van 37,05%. Ook dat is een nadeel voor inkomens (winsten) boven de € 68.507. Bij € 7.280 zelfstandigenaftrek en de maximale FOR-dotatie van € 8.775 bedraagt dit nadeel een kleine € 2.000.

BV interessant?

Dit alles maakt het voor inkomens (ruim) boven de € 68.507 relatief eerder interessant om je winst in zijn geheel of gedeeltelijk te laten neerdalen in een bv. Niet alleen wordt dan over de eerste € 200.000 winst voorlopig slechts 16% vennootschapsbelasting verschuldigd, ook gecombineerd met de aanmerkelijkbelangheffing bedraagt het tarief dan 38,59%. En dat is toch 5,72 procentpunten minder dan wat je als ib-ondernemer verschuldigd zou zijn.

Hierbij moet wel worden aangetekend dat de afweging voor een ib-onderneming of bv van meerdere factoren afhankelijk is. Zowel fiscale factoren (het gebruikelijk loon en de ondernemersaftrek) als de niet-fiscale factoren (risico en aansprakelijkheid).

Het toptarief geldt ook voor stakingswinsten en eventuele andere eenmalige hoge winstbaten. Bij heel hoge stakingswinsten kan het effectieve tariefverschil van 5,72% voldoende zijn om tijdig voor de bv-vorm te kiezen, nog los van de mogelijkheid om daarmee de aanmerkelijkbelangheffing uit te stellen.

2) Maatregelen voor bv’s en dga’s

Ondernemers die hun onderneming drijven in de vorm van een bv, hebben te maken met drie heffingen:

Inkomstenbelasting/loonbelasting over het loon dat zij van de bv genieten
Vennootschapsbelasting over de (resterende) winst van de bv
Aanmerkelijk belangheffing (inkomstenbelasting) over uitkeringen van de nettowinst van de bv aan de aandeelhouders of over de winst bij verkoop van de aandelen
De heffing van de inkomstenbelasting over het ‘gebruikelijk loon’ gaat iets zakken: van 40,85% naar 37,05% voor zover het loon niet hoger is dan € 68.507.

De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden verlaagd. De eerste schijf (tot € 200.000 winst) daalt van 20% in enkele stappen naar 16% in 2021. De tweede schijf (winsten boven € 200.000) daalt van 25% naar 22,25% in 2021. Daar staat dan weer tegenover dat het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing bij de aandeelhouder in enkele stappen stijgt van 25% naar 26,9% in 2021.

De gecombineerde vennootschapsbelasting en aanmerkelijkbelangheffing daalt daardoor voor de eerste € 200.000 winst van 40% naar 38,59% en voor de winst boven € 200.000 van 43,75% naar 43,16%.

Wel wordt het ‘uitsteleffect’ van de aanmerkelijkbelangheffing groter: voorlopig wordt alleen 16% vennootschapsbelasting geheven over de eerste € 200.000 winst, terwijl de (verhoogde) aanmerkelijkbelangheffing kan worden uitgesteld door de winst voorlopig niet uit te keren.

En dat brengt ons meteen bij de grote verrassing uit de Miljoenennota

Veel dga’s stellen de aanmerkelijkbelangheffing inderdaad uit door de winst van de bv voorlopig niet aan henzelf als aandeelhouder uit te keren. Maar vaak willen ze de winst van de bv wel in privé aanwenden. Daarom zijn bij veel dga’s hoge rekening-courantschulden ontstaan aan hun bv.Ze keren de winst van de bv niet uit in de vorm van hoger loon of dividend (want: dan moet er belasting worden betaald), maar lenen dat geld van hun bv.

Voor de Belastingdienst zijn deze oplopende rekening-courantschulden van veel dga’s bij hun bv een doorn in het oog. In de Miljoenennota is daarvoor een maatregel aangekondigd. Vanaf 2020 is voor rekening-courantschulden aan de eigen bv van boven de € 500.000 over het meerdere aanmerkelijkbelangheffing verschuldigd (straks: 26,9%). Feitelijk wordt een rekening-courantschuld boven de € 500.000 als ‘fictief dividend’ aangemerkt.
Het in de Miljoenennota genoemde ingangsjaar is inmiddels verschoven naar 2022.

Het is nog maar de vraag of op 31 december 2019 bestaande rekening-courantschulden boven de € 500.000 worden ontzien. Maar de begrote opbrengst van deze maatregel – 1,8 miljard – doet vermoeden van niet.

Dga’s met een rekening-courantschuld bij hun bv van boven de € 500.000 dienen zich derhalve voor te bereiden op wat komen gaat in 2022. Dat kan door de schuld aan de bv -als dat mogelijk is- weer af te lossen of door zelf alsnog maar over te gaan tot uitkering van dividend. En andere dga’s zijn ook gewaarschuwd: laat de rekening-courantschuld niet te ver oplopen.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat deze belastingplannen betekenen voor jouw specifieke situatie? Countus adviseert je graag over de gevolgen. Vul het contactformulier in of neem contact op met André Verduijn.

[email protected]

✆ 06 460 42 291

Neem vrijblijvend contact op met onze specialisten voor passend advies / offerte