Algemeen

7 eindejaarstips voor de btw-aangifte

15 nov 2021

Het einde van 2021 is in zicht. Dat betekent ook dat de laatste btw-aangifte eraan komt. Welke zaken kun je als ondernemer nog controleren voordat je jouw laatste btw-aangifte indient? Wat zijn de aandachtspunten? Wij zetten 7 tips voor je op een rij.

1. Maak gebruik van de KOR

De kleine ondernemersregeling (KOR) is sinds 2020 een vrijstellingsregeling. Heb je een btw-belaste jaaromzet van minder dan €  20.000? Dan kun je hiervoor kiezen. De regeling is niet verplicht. Kies je voor de KOR? Dan hoef je geen btw in rekening te brengen en ben je automatisch ontheven van allerlei btw-verplichtingen. Wil je met ingang van 2022 gebruik maken van deze regeling? Meld je dan voor 1 december 2021 aan bij de belastingdienst.

Maak je gebruik van de KOR? Dan heb je geen recht meer op aftrek van de aan jou in rekening gebrachte btw. Ook rechtspersonen zoals bv’s, stichtingen en verenigingen kunnen de KOR toepassen. Een eenmaal gemaakte keuze voor de KOR geldt in principe voor 3 jaar. Heb je gekozen voor de KOR maar overschrijd je vervolgens in de loop van het jaar de omzetgrens van € 20.000? Dan word je vanaf dat moment weer btw-plichtig.

Heb jij als ondernemer te maken met afnemers of klanten die de btw niet kunnen terugvragen? Dan kan de KOR uitkomst bieden.

2. Personeelsuitgaven en relatiegeschenken/BUA

Uiterlijk eind januari moet je de laatste btw-aangifte van het jaar 2021 indienen. Vergeet dan niet te kijken of in verband met uitgaven voor personeel en relatiegeschenken ook btw is verschuldigd, denk aan personeelsuitjes en het kerstpakket.

Relatiegeschenken kunnen heel divers zijn. Misschien heb je een wijnpakket of ander geschenk aan een relatie gegeven, bijvoorbeeld bij een jubileum of opening. De btw op deze uitgaven is niet altijd aftrekbaar, ook niet als je prestaties verricht die belast zijn met btw.

Voor een aantal voorzieningen geldt een uitzondering of een speciale regeling. Dit geldt in elk geval voor verhuiskosten, de auto en de fiets van de zaak. De btw op personeelsuitgaven is niet aftrekbaar als deze per personeelslid in 2021 meer bedragen dan €  227 exclusief btw. Zijn de uitgaven per persoon lager dan dit bedrag? Dan is de btw wel aftrekbaar. Ga je beoordelen of er per persoon meer of minder dan € 227 is verstrekt? Houd dan ook rekening met de kantineverstrekkingen. Bereken dus per medewerker wat de uitgaven aan personeelsvoorzieningen in 2021 zijn geweest.

Ook de btw op relatiegeschenken is soms beperkt in aftrek te brengen. De btw is niet aftrekbaar:

  • als de ontvanger het betreffende geschenk zelf zou kopen en de btw niet of hoofdzakelijk niet in aftrek zou kunnen brengen.
  • als jij in dat jaar aan deze relatie meer dan €  227 (exclusief btw) aan relatiegeschenken hebt gegeven.

Is er in de loop van het jaar te veel of juist te weinig btw in aftrek gebracht? Dan moet je dit in de laatste btw-aangifte corrigeren.

3. Nieuwe regeling Afstandsverkopen/One-Stop-Shop (OSS)

Heb je een webshop of lever je goederen of digitale diensten aan particulieren die in de EU wonen? Dan moet je per 01-07-2021 bij het overschrijden van een totale EU-omzetdrempel van € 10.000 de btw voldoen in de lidstaten waar je klanten gevestigd zijn. Om te voorkomen dat je je in al die verschillende lidstaten moet registeren, kun je de buitenlandse btw-aangifte(n) via het zogenaamde One-Stop-Shop-systeem indienen.

Hiervoor moet je je registreren bij de Belastingdienst. Doe dat tijdig en voordat je de drempel van € 10.000 overschrijdt. Wil je vanaf 1 januari 2022 gebruik maken van het nieuwe OSS-aangiftesysteem? Dan adviseren we je om je al in december 2021 aan te melden bij de Belastingdienst.

4. Let op de btw-herziening van investeringsgoederen

Heb je in de afgelopen 10 jaar een onroerende zaak (bijvoorbeeld een bedrijfspand of werkruimte) gekocht en heb je de bij aanschaf in rekening gebrachte btw geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht? Let er dan op dat de afgetrokken btw in het jaar van ingebruikname en de 9 opvolgende jaren in bepaalde gevallen moet worden gecorrigeerd.

Dit is het geval als het gebruik van de onroerende zaak voor btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties anders is dan je dacht op het moment waarop je het gebouw in gebruik nam. Dit kan betekenen dat je mogelijk btw moet terugbetalen of dat je juist btw terugkrijgt van de Belastingdienst. Deze herzienings-btw geef je op in de laatste btw-aangifte van het jaar. 

Ook voor roerende zaken waarop wordt afgeschreven, geldt een herzieningstermijn. De termijn geldt voor het jaar van ingebruikname en de 4 jaren erna.

5. Privégebruik auto in de laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die ook privé gebruikt worden, moet je in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik meenemen. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op alle autokosten in aftrek kunt brengen. Althans, als je de auto gebruikt voor btw-belaste omzet.

Voor het btw-privégebruik kun je gebruik maken van een forfaitaire regeling. Ga daarbij uit van een btw-heffing van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm. Zijn na het jaar van aankoop meer dan 4 jaar verstreken? Dan bedraagt het forfait 1,5%. Voor een marge-auto die zakelijk is geëtiketteerd voor de btw geldt ook het verlaagde forfait.

Let op! Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je moet dan wel een (globale) kilometerregistratie bijhouden. Houd er rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

6. Vraag de btw op oninbare vorderingen terug

Als je afnemers niet betalen, kun je de al in rekening gebrachte en op aangifte voldane btw terugkrijgen. Het moet dan duidelijk zijn dat je afnemer niet zal betalen, zoals bij een faillissement. De btw-bedragen begrepen in een niet betaalde vordering kun je in elk geval 1 jaar na de opeisbaarheid terugvragen van de belastingdienst. Je doet dit in het aangiftetijdvak waarin het jaar na opeisbaarheid verstrijkt. Een later ingediend verzoek om teruggaaf biedt minder zekerheid op succes. Soms is ook al eerder duidelijk dat je niet meer op betaling hoeft te rekenen.

De btw op de vordering kun je in de reguliere aangifte terugvragen in het tijdvak waarin de vordering oninbaar is gebleken.

7. Stel negatieve jaarwinst marge vast

Pas je globalisering binnen de margeregeling toe en blijkt dat je op jaarbasis te veel btw hebt betaald of zelfs een negatieve jaarwinstmarge hebt? Dan kun je de te veel betaalde btw op verzoek (schriftelijk) terugkrijgen van de Belastingdienst. Het te veel betaalde bedrag stelt de Belastingdienst bij beschikking vast. Ook het bedrag van de negatieve jaarmarge wordt op schriftelijk verzoek bij beschikking vastgesteld. Je kunt de vastgestelde negatieve marge in de eerste tijdvakaangifte van het volgende jaar in aanmerking nemen.

Meer weten?

Meer weten over waar je rekening mee kunt houden voor de laatste btw-aangifte van dit jaar? Neem contact op met onze adviseurs. Ze helpen je graag.