Algemeen

Eindejaarstips voor de bv en de dga

08 dec. 2020

Wat kun je fiscaal dit jaar nog doen of juist nalaten om minder belasting te betalen? Bekijk onze eindejaartips 2020 voor de bv en de dga.

1. Beoordeel de hoogte van de winst

De tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan de komende 2 jaar verder dalen. Dat betekent het volgende:

Jaar

Tarief eerste schijf

Lengte eerste schijf

Tarief tweede schijf

2020

16,5%

€ 200.000

25%

2021

15%

€ 245.000

25%

2022

15%

€ 395.000

25%

 Aan het eind van het jaar krijg je meer duidelijkheid over je winstpositie. Beoordeel daarom nu of de winst van je bv(’s) (of de fiscale eenheid Vpb waarin deze gevoegd is/zijn) in lijn ligt met de verwachtingen. Overschrijd je net de belastingschijf in de vennootschapsbelasting van € 200.000? Let er dan op dat hierboven de belasting 25% bedraagt in plaats van 16,5%. Het kan dan dus aantrekkelijk zijn om de winst te verlagen door bijvoorbeeld een geplande investering naar voren te halen of door een herinvesteringsreserve te vormen.

Houd hierbij wel rekening met de invloed die dit heeft op de hoogte van de totale kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Of wellicht zijn er mogelijkheden voor het vormen van voorzieningen.

Tip
Wijkt de winst af? Vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je dat je belastingrente moet betalen, die vanwege de coronacrisis verlaagd is naar 4%, terwijl je bij een teruggave voorkomt dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

2. Houd je fiscale eenheid voor de Vpb tegen het licht

Zijn je bv’s op dit moment in een fiscale eenheid gevoegd voor de vennootschapsbelasting? Houd deze dan eens tegen het licht. De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Gezien het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter.

Het tariefverschil bedraagt vanaf 2021 immers 10%-punt (15% respectievelijk 25%) en heeft vanaf 2021 betrekking op de eerste € 245.000 winst en vanaf 2022 zelfs op de eerste € 395.000 winst. Na verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv voor zich het tariefsopstapje benutten.

Ook als er plannen zijn om een deelneming te verkopen in 2021 is ontvoeging van de deelneming uit de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting per 1 januari 2021 de moeite waard. Dit voorkomt een extra fiscaal boekjaar in 2021.

Let op
Let op dat de verbreking van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als verbreking per 2021 gewenst is, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2021 zijn ontvangen door de Belastingdienst.

Weeg alle voor- en nadelen van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting goed af voor je besluit tot verbreking over te gaan. Wees ook alert op mogelijke onbedoelde gevolgen. Zo moet je wellicht belasting betalen over vermogensverschuivingen tussen de bv’s in de afgelopen 6 jaar. 

3. Dividend vóór 2021 uitkeren?

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2021 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of voor het aflossen van een ‘excessieve lening’ bij je bv.

Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor een van deze doelen? Dan behoort het tot je privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag hoeveel jij (en je partner) al sparen en beleggen in box 3, wat het behaalde rendement is en hoeveel belasting je hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van het vermogen in box 3. Met name als je weinig rendement verwacht omdat je met je vermogen weinig risico wil nemen én als je over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

Let op
De vrijstelling in box 3 gaat per 2021 omhoog naar € 50.000 per persoon. Echter stijgt het tarief wel van 30% naar 31%.

Tip
Je kunt vermogensrendementsheffing voorkomen door het uitgekeerde bedrag aan dividend weer als agio terug te storten in je bv (in box 2).

Tip
Dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders als het rendement toeneemt of als je over weinig vermogen in privé beschikt.

Áls je besluit om dividend uit te keren, is het belangrijk goed na te denken over de timing in verband met de peildatum in box 3 en het benutten van heffingskortingen bij jezelf of je partner. Laat je adviseur doorrekenen wat in jouw situatie het voordeligst is.

4. Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot je aanslag vennootschapsbelasting 2020 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2021 een rente van 4%! Voorkom belastingrente over 2020 en controleer of je voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan als de liquiditeitspositie dat toelaat.

Let op
De belastingrente was tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01% vanwege de coronacrisis.

Overigens is vanaf 2020 in de wet opgenomen dat er geen belastingrente in rekening wordt gebracht als de aangifte vennootschapsbelasting wordt ingediend voor de 1e dag van de 6e maand na het tijdvak waarover de belasting wordt geheven (doorgaans 1 juni) en de belastingaanslag wordt vastgesteld overeenkomstig de ingediende aangifte.

Tip
Wijkt de winst af? Vraag dan op tijd een nieuwe voorlopige aanslag Vpb aan. Hiermee voorkom je de belastingrente van 4%. Bij een teruggave voorkom je dat dit bedrag renteloos uitstaat bij de Belastingdienst.

5. Speel in op stijging tarief innovatiebox

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen onder voorwaarden een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die is behaald met immateriële activa die voortvloeien uit innovatieve activiteiten (innovatiebox). De winst die hiermee wordt behaald, is belast tegen 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%.

Let op
In verband hiermee is het van belang de winst in de innovatiebox vanaf 2021 zo laag mogelijk te houden. Dit kun je doen door opbrengsten zo veel mogelijk vóór 2021 te realiseren en kosten zo veel mogelijk na 2020 op te voeren.

6. Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups

Wordt je bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2020 als starter aangemerkt? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je mag deze start-upregeling maximaal 3 jaar toepassen. 

7. Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s

Ook dga’s die niet als dga van een innovatieve start-up worden aangemerkt, kunnen het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 46.000 per jaar. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)
  • € 46.000

Let op
Als je je loon lager dan € 46.000 wil vaststellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 46.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 46.000.

8. Lager gebruikelijk loon dga vanwege coronacrisis

Ben je dga van een bv waarvoor door de coronacrisis grote gevolgen zijn ontstaan voor de omzet? Dan mag je je gebruikelijk loon lager vaststellen. Dit kan zonder vooroverleg met de inspecteur.

Je moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De rekening-courantschuld of het dividend mag niet toenemen als gevolg van het lagere gebruikelijk loon
  • Als je als dga in werkelijkheid een hoger loon hebt gehad dan wat volgt uit onderstaande berekening, dan geldt het hogere loon
  • Als je omzet in 2019 of 2020 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, pas je onderstaande berekening toe zonder die beïnvloeding

Hoe stel je het lagere gebruikelijk loon dan vast? Hanteer hiervoor deze berekening:

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C

A: Het gebruikelijk loon over 2019

B: De omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2020

C: De omzet (exclusief btw) over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Je mag ook aannemelijk maken dat het gebruikelijk loon lager moet zijn dan het loon volgens deze berekening. Bij twijfel of in bijzondere situaties kun je altijd contact opnemen met je adviseur of belastingkantoor.

Let op
Al genoten loon kan niet met terugwerkende kracht worden verminderd. Heb je de afgelopen maanden dus het reguliere loon gekregen, dan kun je dit niet terugdraaien.

9. Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak

Kostenvergoedingen kun je, mits deze individualiseerbaar zijn, in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon. Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22% kun je het gebruikelijk loon dus met € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen.

Het voordeel? Door de vermindering van het gebruikelijk loon (dat in 2020 minstens € 46.000 dient te bedragen) betaal je als dga minder belasting in box 1.

10. Voorkom verliesverdamping

Beoordeel of de ondernemingsverliezen uit het verleden nog op tijd kunnen worden verrekend. Je kunt namelijk in de vennootschapsbelastingverliezen alleen verrekenen met de belastbare winsten uit het voorafgaande jaar (carry-back) of met de winsten uit de komende zes jaar (carry-forward).

Tip
Dreigt een verlies uit het verleden verloren te gaan vanwege het verlopen van de termijn? Bekijk dan of je de winst dit jaar kunt verhogen. De bv kan bijvoorbeeld bepaalde uitgaven uitstellen of omzetten eerder realiseren. Een in januari geplande verkoop van een bedrijfsmiddel wordt dan wellicht in december extra aantrekkelijk. Of werk met een sale-and-lease-backconstructie om stille reserves in bedrijfsmiddelen te benutten. Overleg met je adviseur over de mogelijkheden.

De voorwaartse verliesverrekening voor de vennootschapsbelasting is per 2019 teruggebracht naar 6 jaar. Op deze vorm van verliesverrekening is overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de nieuwe, kortere termijn van voorwaartse verliesverrekening niet geldt voor verliezen die tot 2019 zijn geleden. Deze verliezen houden gewoon hun bestaande verrekentermijn van 9 jaar en verdampen dus uiterlijk pas na 2027.

Verder geldt dat de hoofdregel dat oudere verliezen vóór nieuwere verliezen verrekend worden, niet geldt als dit in de nieuwe situatie ongunstig uitpakt voor de belastingplichtige. Zo worden de bestaande regels zo veel mogelijk gerespecteerd.

Let op
Het kabinet wil de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 verder beperken tot 50% van de belastbare winst. Dit geldt voor de voorwaartse en de achterwaartse verliesverrekening. Verliezen worden wel onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. 

Verliezen tot een bedrag van € 1 miljoen zijn wel volledig verrekenbaar. Is de winst hoger? Dan worden de verliezen – voor zover ze meer bedragen dan € 1 miljoen – slechts tot 50% van de winst verrekend. 

11. Voorkom dat heffingskortingen verloren gaan

Enkele heffingskortingen zijn nog maar beperkt overdraagbaar aan je partner. Dit zijn de algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting. De afbouw van deze kortingen vindt al jaren plaats. Dit jaar kun je nog maar 20% van de kortingen uitbetaald krijgen op voorwaarde dat je fiscale partner wel voldoende belasting betaalt. Vanaf 2023 is dit helemaal niets meer.

Wie voor 1 januari 1963 geboren is, heeft geen last van de beperkte overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, maar wel van de beperkingen inzake de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Op een aantal manieren kun je aan de beperking van de overdraagbaarheid van de kortingen ontkomen. Heeft je partner geen of onvoldoende eigen inkomsten? Maar heb je wel inkomsten uit aanmerkelijk belang? Dan kun je hiermee het verlies aan heffingskorting oplossen. Door bijvoorbeeld voor 31 december 2020 dividend uit te keren vanuit de bv’s en dit inkomen in de aangifte aan je partner toe te delen, kunnen de heffingskortingen toch worden benut.

12. Beperking lenen bij eigen bv

Het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt per 2023 aan banden gelegd. Het wetsvoorstel behelst leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan € 500.000 bedraagt, waarbij leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd.

Tip
Je kunt belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin je meer dan € 500.000 bij je bv hebt geleend. Doe je dit vóór 2021? Dan betaal je nog 26,25% belasting over dit dividend. In 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 26,9%.

13. Verminder uw vermogen in box 3

Heb je veel vermogen in privé? Dan betaal je hierover in box 3 belasting. Deze belasting loopt op naarmate je over meer vermogen beschikt. In 2021 betaal je over een belastbaar vermogen van meer dan € 1.000.000 zelfs 1,76% belasting over de waarde van het vermogen per 1 januari 2021, ongeacht het behaalde rendement.

Tip
Het kan bij een hoog privévermogen lonen om een deel hiervan over te brengen naar de bv, vooral als dit vermogen relatief laag rendeert. Dit kan via een kapitaalstorting of door het verstrekken van een lening aan je bv. Op deze manier betaal je minder belasting in box 3.

Meer weten?

Wil je meer weten over de eindejaarstips voor de bv en de dga? Neem dan contact op met je Countus-adviseur.