Algemeen

Welke stimuleringsregelingen zijn er voor innovatie?

28 mrt. 2024

Innovatie is het sleutelwoord voor de toekomst. Stilstand betekent immers achteruitgang. Daarom stimuleert de overheid bedrijven die innoveren met allerlei stimulerings- en financieringsregelingen. Waarvoor komt jouw bedrijf in aanmerking? We zetten de verschillende regelingen voor je op een rijtje.

Wat houdt innovatie in?

Innovatie kun je omschrijven als alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing binnen een bedrijf. Als ondernemer ben je op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van je bedrijf te vergroten. Je denkt na over hoe je producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. Zo kun je succesvol zijn, doen klanten graag zaken met je én heeft de concurrent het nakijken.

  1. WBSO voor speur- en ontwikkelingswerk

De overheid heeft meerdere regelingen om innovatie te stimuleren. Eén van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Met de WBSO kun je de loonkosten voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) binnen je bedrijf verlagen, maar ook de overige S&O-kosten en -uitgaven. Ook als zelfstandig ondernemer kun je gebruikmaken van de WBSO. Je moet dan wel minimaal 500 uren per jaar besteden aan S&O.

Welke projecten komen in aanmerking?

Onder de WBSO vallen 2 soorten projecten, namelijk:

  • de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur
  • technisch-wetenschappelijk onderzoek

Als werkgever kun je een afdrachtvermindering van de loonbelasting krijgen voor werknemers die (gekwalificeerd) S&O-werk doen. Een ondernemer die S&O-werk verricht, kan de aftrek S&O toepassen.

Aftrek of afdrachtvermindering kan echter alleen als de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een S&O-verklaring heeft afgegeven. Als werkgever kun je maximaal 4 keer per jaar een digitale WBSO-aanvraag indienen. Ben je zelfstandig ondernemer? Dan geldt dit maximum niet.

Wat levert het op?

De S&O-afdrachtvermindering bedraagt in 2024 32% van de totaal gemaakte S&O-(loon)kosten en -uitgaven voor zover deze niet meer bedragen dan € 350.000, en 16% over het meerdere. Er geldt geen maximum voor de S&O-afdrachtvermindering. De S&O-aftrek voor de ondernemer bedraagt in 2024 € 15.551.

Is de verschuldigde loonheffing in een aangiftetijdvak niet voldoende om een evenredig deel van de S&O-afdrachtvermindering te kunnen verrekenen? Dan mag je een restant verrekenen met andere aangiftetijdvakken die vallen in het kalenderjaar waarvoor de S&O-verklaring geldt.

Extra budget voor startende ondernemingen

Ben je werkgever en word je als starter aangemerkt? Dan krijg je een S&O-afdrachtvermindering van 40% in plaats van 32% over de eerste € 350.000 van de totale S&O-(loon)kosten en uitgaven. Startende zelfstandigen krijgen een extra S&O-aftrek van € 7.781.

S&O-administratie

Je bent verplicht om een S&O-administratie bij te houden van de uitvoering van jouw projecten. Uit deze administratie moet blijken welke S&O-werkzaamheden je hebt verricht en hoeveel tijd je daaraan hebt besteed. De bewaartermijn van de administratie is 7 jaar.

Heb je bij de eerste WBSO-aanvraag voor 2024 gekozen voor ‘werkelijke kosten en uitgaven’ en niet voor een forfaitair bedrag? Dan moet je ook hiervoor een administratie bijhouden. Binnen 3 maanden na afloop van het kalenderjaar moet je het aantal gerealiseerde S&O-uren en de eventuele werkelijk gemaakte kosten en uitgaven per S&O-verklaring melden aan RVO.nl. Alle informatie over de WBSO vind je terug op de website www.rvo.nl.

  1. Innovatiebox in de vennootschapsbelasting

Heb je voor jouw eigen innovatie een S&O-verklaring ontvangen en onderneem je in de vennootschapsbelasting? Dan is de innovatiebox wellicht interessant voor jou. De winsten die je maakt met innovatieve activiteiten kun je onderbrengen in de innovatiebox. Je betaalt dan aanzienlijk minder belasting, want in plaats van het maximale belastingtarief van 25,8% geldt een effectief tarief van 9%.

De voorwaarden zijn streng en er geldt een boxdrempel. Je kunt elk jaar beslissen of je gebruik gaat maken van de innovatiebox.

Nexusbenadering

De Nexusbenadering betekent kort gezegd een beperking als je (een deel van) de S&O-activiteiten uitbesteedt aan een verbonden lichaam, oftewel een ander bedrijfsonderdeel. De voordelen die aan dit uitbestede deel zijn toe te rekenen, komen niet voor de innovatiebox in aanmerking.

Forfaitaire regeling

Kunt je de innovatiebox toepassen? Dan mag je ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Deze houdt in dat je 25% van jouw totale winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. De forfaitaire regeling kent een maximum van € 25.000. Je kunt maximaal 3 jaar gebruikmaken van deze forfaitaire regeling.

  1. Financieringsregelingen voor innovatie

De ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en processen is duur. Heb je een innovatief idee, maar beschikt jouw bedrijf niet over de benodigde financiële middelen? Dan biedt het Innovatiekrediet misschien uitkomst, waarmee veelbelovende innovatietrajecten worden gefinancierd. Het is een risicodragend krediet. Tot 2022 varieerde de rente van 7% tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel en het type ontwikkelingsproject.

Vanaf 2022 geldt een nieuwe rentestructuur voor terugbetaling van het Innovatiekrediet. Deze bestaat uit rente plus een vaste opslag over het vastgestelde krediet. Het rentepercentage voor 2023 is 3% samengestelde rente. Daarbij komt een eenmalige vaste opslag van 15% voor technische projecten en 25% voor klinische projecten. Over deze opslag betaal je géén rente. De aanpassing van de structuur is per 1 januari 2022 ingegaan voor nieuwe aanvragen.

Verhogingsaanvragen voor kredieten die voor 1 januari 2022 zijn toegekend, behouden de oorspronkelijke rentestructuur. Ook voor Innovatiekredieten die tot 31 december 2021 zijn toegekend, blijft de oude rentestructuur van kracht. De nieuwe rentestructuur is met name gunstig voor langlopende kredieten. Betaal je een krediet echter snel terug? Dan betaal je per saldo meer dan vóór 2022.

  1. Garantiestelling

Er zijn meer financiële regelingen vanuit de overheid. Om jouw toegang tot kredieten te vergemakkelijken, biedt de overheid diverse garantieregelingen.

Door de garantiestelling is een kredietverstrekker eerder bereid jou een lening te verstrekken. Beschik je als innovatieve ondernemer over een S&O-verklaring? Dan biedt de overheid binnen de regeling Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) een aanvullende garantieregeling. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de bank verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

De BMKB is verruimd tot en met 1 juli 2027. Bedrijven met een kredietbehoefte tot € 333.333 kunnen driekwart financieren met BMKB-krediet en dus niet op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Ook is de BMKB verruimd voor investeringen inzake verduurzaming, de BMKB-G (Groen). Deze verruiming is bedoeld voor mkb-ondernemingen met hooguit 250 personeelsleden. Met deze verruiming is de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75% van het kredietbedrag.

De regeling is toepasbaar op:

  • bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de Energielijst
  • overige middelen verbonden aan energie-investeringen (maximaal aandeel 50%)
  • de aanpassing of vervanging van bedrijfspanden naar tenminste Label C

Subsidieregelingen voor innovatie

Naast subsidies in de vorm van fiscaal voordeel of krediet zijn er ook subsidies in de vorm van een financiële bijdrage. Er zijn subsidies voor onderzoek en ontwikkeling, subsidies voor samenwerking en innovatie, subsidies die speciaal voor jouw branche gelden en provinciale subsidies voor innovatie.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden om te innoveren? Of wil je eens sparren over wat in jouw specifieke situatie de beste keuze kan zijn? Neem dan contact op met een mkb-adviseur van Countus. We helpen graag!