Algemeen

Belastingplan 2024: de belangrijkste fiscale wijzigingen voor agro-ondernemers

07 nov. 2023

Inmiddels heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2024. Wel met een aantal forse wijzingen ten opzichte van de oorspronkelijke plannen van het demissionaire kabinet. Wat kun je als agrarisch ondernemer komend jaar op fiscaal gebied verwachten? In dit artikel zetten we de belangrijkste maatregelen voor de agro-ondernemer op een rijtje.

1. Tarieven box 1 inkomstenbelasting

De inkomstenbelasting heeft 2 belastingschijven- en tarieven in box 1. Valt jouw bedrijf onder de inkomstenbelasting? Dan betaal je in 2023 tot een belastbaar inkomen van € 73.031 het lage tarief van 36,93%. Over het meerdere betaal je 49,5% belasting.

In 2024 stijgt het tarief in de eerste schijf naar 36,97% (+ 0,04%). De schijfgrens stijgt naar € 75.518. Het tarief in de tweede schijf blijft hetzelfde.

2. Beperking afschrijving onroerend goed

Per 1 januari 2024 kunnen ondernemers in de inkomstenbelasting nog maar beperkt afschrijven op onroerend goed. Vanaf die datum kun je niet verder afschrijven dan tot de WOZ-waarde. In 2023 geldt nog 50% van de WOZ-waarde als ondergrens. Is er momenteel meer afgeschreven dan 100% van de WOZ-waarde? Dan wordt dit bevroren en is het niet mogelijk om verder af te schrijven.

Heb je in de periode 2021 tot en met 2023 geïnvesteerd in onroerend goed voor eigen gebruik? En is hier ook al op afgeschreven? Dan geldt mogelijk overgangsrecht. Verder zijn gebouwen waarop de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) van toepassing is (zoals een duurzame stal of groen labelkas), uitgezonderd van deze maatregel.

3. Willekeurige afschrijving 2023

Heb je in 2023 geïnvesteerd in bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen? Dan kun je hierop in 2023 mogelijk 50% willekeurig afschrijven. Door versneld af te schrijven verlaag je je fiscale winst. Zo betaal je direct minder belasting.

De keerzijde is dat je in latere jaren minder kunt afschrijven. Over die jaren betaal je dus mogelijk meer belasting. Toch kan willekeurig afschrijven een aantrekkelijk tariefs- en liquiditeitsvoordeel opleveren.

De regeling kent de nodige voorwaarden en uitzonderingen en geldt alleen voor investeringen in 2023. Overleg met je Countus-adviseur of het zinvol is om voor 2024 geplande investeringen te vervroegen naar 2023.

4. Versobering EIA/ISDE

Voor energiezuinige investeringen geldt onder voorwaarden een extra investeringsaftrek. In 2023 gaat het om een aftrek van 45,5% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel.

In 2024 wordt de aftrek verlaagd naar 40%. Heb je plannen om te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen? Overweeg dan om nog in 2023 de investeringsverplichting aan te gaan om van de hogere aftrek te profiteren. Denk daarbij aan het op tijd melden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie voor duurzame energie blijft de komende jaren beschikbaar via de regelingen SDE++ en ISDE. Investeringen in zonnepanelen komen vanaf 2024 niet meer in aanmerking voor ISDE. De subsidie voor kleinere erfwindmolens blijft in 2024 wel bestaan.

5. Verlaging mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een extra aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting. De aftrek bedraagt in 2023 14% van de ondernemingswinst. Per 1 januari 2024 gaat dit percentage omlaag naar 13.31%. Ondernemers gaan daardoor belasting betalen over een groter deel van de winst.

6. Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting die minimaal 1.225 uren op jaarbasis hebben gewerkt als ondernemer. De eerder ingezette stapsgewijze verlaging van de aftrek zet door. In 2023 bedraagt de aftrek € 5.030, vanaf 2024 wordt deze verlaagd tot € 3.750. Voor starters geldt een verhoging van deze aftrek. Voor ondernemers die AOW-gerechtigd zijn, geldt een verlaging van deze aftrek.

7. Box 2 opgesplitst in 2 schijven

Heb je meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrechten in een vennootschap (bijvoorbeeld een bv)? Dan ben je aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die je uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2.

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in 2 schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 aan inkomen en 33% over het meerdere. Voor 2023 geldt nog 1 tarief van 26,9%. Fiscale partners profiteren 2 keer van de lage schijf. Dit betekent dat een dividenduitkering tot maximaal € 134.000 belast wordt tegen het lage tarief van 24,5%.

Overleg met je Countus-adviseur of het uitkeren van dividend dit jaar voordelig is, of dat het beter is om te wachten tot 2024.

8. Verlaging percentages werkkostenregeling (WKR)

Via de werkkostenregeling (WKR) kun je zelf bepalen wat je als werkgever onbelast aan jouw werknemers vergoedt, geeft of beschikbaar stelt. De vrije ruimte in de WKR is in 2023 eenmalig verruimd naar 3% tot een loonsom van € 400.000. Deze verruiming vervalt in 2024. De vrije ruimte bedraagt dan 1,92% voor een loonsom tot € 400.000 en 1,18% voor het meerdere.

Beoordeel daarom of in 2023 nog vrije ruimte beschikbaar is. En zo ja, of vergoedingen en verstrekkingen naar voren gehaald kunnen worden.

9. Wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) heeft als doel bedrijfsopvolgingen zonder fiscale belemmeringen te laten verlopen. Daarvoor kent de successiewet een ruime vrijstelling voor schenking of vererving van ondernemingsvermogen. De BOR is daarmee van groot belang voor de continuïteit van agrarische bedrijven.

Het bestaansrecht van de BOR in zijn huidige vorm staat de laatste jaren steeds vaker ter discussie. Het demissionaire kabinet kondigt dan ook een aantal wijzigingen aan gespreid over de jaren 2024-2026.

Per 1 januari 2024 wordt aan derden verhuurd vastgoed niet langer als ondernemingsvermogen voor de BOR gekwalificeerd. Er zijn wel bepaalde uitzonderingen.

Voor de jaren 2025 en 2026 zijn verdere wijzigingen aangekondigd. Vanaf 2025 wordt de BOR enerzijds verruimd en anderzijds versoberd. Tot € 1,5 miljoen ondernemingsvermogen wordt de vrijstelling opgetrokken tot 100%. Dat is nu ongeveer € 1,2 miljoen. Voor het meerdere zal 75% worden vrijgesteld (nu 83%).

Verder wordt de definitie van ondernemingsvermogen, waarop de BOR van toepassing is, verder aangescherpt. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om oneigenlijk gebruik van de vrijstelling in te dammen. Denk hierbij onder andere aan een minimumleeftijd voor de begiftigde van 21 jaar.

Meer weten?

Het Belastingplan 2024 moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Wil je meer weten over het Belastingplan 2024 of wat de wijzigingen betekenen voor jouw bedrijf? Vraag dan je Countus-adviseur. We helpen je graag.