Agro

Is het investeringsfonds iets voor jou?

11 aug 2021

Op 13 juli is de pilot van het investeringsfonds gestart. Deze financiering is onderdeel van het Omschakelprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Is dit fonds iets voor jou? Wij helpen je op weg.

Voor wie is het Omschakelprogramma?

Met het Omschakelprogramma wil het ministerie van LNV agrarisch ondernemers ondersteunen bij het extensiveren of het omschakelen naar een duurzamere bedrijfsvoering. Het investeringsfonds is bedoeld voor alle primaire bedrijven in de land- en tuinbouw. Om aanspraak te kunnen maken op de regeling is het op zijn minst van belang dat je bedrijfsvoering bijdraagt aan het verminderen van de stikstofuitstoot. 

Daarnaast moet je een bijdrage leveren aan minimaal 4 van deze doelen:

  • Reductie gebruik gewasbeschermingsmiddelen
  • Emissiereductie broeikasgassen
  • Vermindering nitraatuitspoeling
  • Vergroting biodiversiteit
  • Versterken duurzaam bodembeheer
  • Vergroting circulair veevoergebruik
  • Verbetering dierenwelzijn en diergezondheid

Je hoeft dus niet op alle doelen te scoren, maar op de punten waar je geen vooruitgang boekt, mag geen sprake zijn van een achteruitgang. Het is niet voor niets dat je niet op alle doelen hoeft te scoren. Als akkerbouwer heb je immers een lastige opgave met de verbetering van dierenwelzijn en diergezondheid. Om het investeringsfonds voor iedere land- en tuinbouwer toegankelijk te maken, kies je daarom de doelen die bij jou passen en bepaal je ook zelf welke maatregelen je neemt om deze doelen te behalen.

Het verminderen van stikstofemissie is echter wel een vereist doel. Voor veebedrijven zijn veel mogelijkheden om de emissie te reduceren. Vooral door het verminderen van de ammoniakemissie. Voor akkerbouwbedrijven zijn de mogelijkheden beperkter en zijn er ook minder grote stappen te zetten. Je moet het dan vooral zoeken in het verminderen van de emissie van stikstofoxiden. Denk hierbij aan het elektrificeren van processen. Maar meer emissiearm aanwenden van meststoffen is ook mogelijk.

Aan welke maatregelen kun je denken?

Welke maatregelen kun je nemen om je doelen te behalen? Kan een grote investering bijvoorbeeld bijdragen aan verschillende doelen? Het kan zelfs voorkomen dat een maatregel een verbetering teweegbrengt op het ene doel, terwijl het een achteruitgang veroorzaakt op een ander doel.

Denk aan een pluimveebedrijf dat omschakelt naar een traaggroeiend ras. Je beoogt dan verbetering op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid, maar doordat er per jaar minder leegstand is, kan de ammoniakemissie per dierplaats toenemen. Met bijvoorbeeld een meer emissiearm stalsysteem kun je de toename van de ammoniakemissie compenseren.

Verder zijn dit nog een paar voorbeelden:

  • Door te kiezen voor gewassen van robuuste rassen, het inzetten van precisielandbouw en het inzetten op beter bodembeheer (bijv. niet-kerende grondbewerking), kun je een verbetering realiseren op de reductie stikstofuitstoot, vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, vermindering van nitraatuitspoeling, vergroting van de biodiversiteit en het versterken van duurzaam bodembeheer.
  • Door om te schakelen naar varkens met meer ruimte per dier, wil je dierenwelzijn en diergezondheid verbeteren. De stal wordt verduurzaamd door een voorziening voor het gescheiden opvangen van mest en urine en de varkens worden gevoerd uit reststromen. Daarnaast pas je roulatie van gewassen toe op je percelen. Zo zet je in op de doelen stikstofemissiereductie, emissiereductie broeikasgassen, vergroting circulair veevoergebruik, verbetering dierenwelzijn en diergezondheid en reductie van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Volledig omschakelen naar biologisch of natuurinclusief.

Subsidie voor hulp bij het opstellen van je bedrijfsplan

Nabij einde van dit jaar kun je gebruikmaken van de zogeheten Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE). Hiermee kun je hulp inschakelen bij het opstellen van je bedrijfsplan. Countus heeft hiervoor erkende SABE-adviseurs in huis die je hierbij kunnen adviseren.

Meer weten?

Wil je meer weten over het investeringsfonds? Of wil je advies van onze erkende SABE-adviseurs over jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag.