Agro, Akkerbouw

Dit zijn de nieuwe pachtnormen per 1 juli 2021

Aagje Tymersma, Andreas van der Vis
09 jun 2021

De pachtnormen van 2021 zijn bekend. Opvallend is dat de pachtnormen in de veehouderijgebieden vrijwel gelijk zijn gebleven of zijn gedaald. In de akkerbouwgebieden zijn ze juist overwegend gestegen. Dit zijn de veranderingen.

Bepaling pachtprijs

Wageningen Economic Research (WER) berekent elk jaar de pachtnormen aan de hand van de gemiddelde prijzen over een periode van de afgelopen 5 jaar. Dit is de referentieperiode. De hoogte van de pachtprijs hangt af van wat je met de grond kunt verdienen: de grondbeloning. Bij goede opbrengsten stijgt de maximale pachtprijs, bij slechte opbrengsten daalt deze. De pachtnormen van 2021 zijn berekend op basis van de grondbeloning in de jaren 2015-2019.

In de berekeningssystematiek is rekening gehouden met de belangen van de pachter en verpachter. In de methodiek zijn de bedrijfsreserveringen van de pachter en het vereiste directe rendement van de verpachter verwerkt. De indeling in regionale pachtgebieden is gemaakt om rekening te kunnen houden met regionale verschillen in het opbrengend vermogen van de grond. Op basis van deze uitgangspunten wordt voor nieuwe en bestaande overeenkomsten per pachtprijsgebied een maximale pachtprijs vastgesteld.

Verklaring stijging en daling

In 8 van de 14 pachtprijsgebieden is de pachtnorm ten opzichte van 2020 gedaald. Dit zijn met name de melkveehouderijgebieden. In 6 andere gebieden, waar met name akkerbouw aanwezig is, zijn de pachtnormen juist gestegen. De oorzaak van de stijging of daling zit in de referentieperiode om de gemiddelde grondbeloning te bepalen.

Het jaar 2014 (wat meegenomen is in de pachtnormbepaling van het jaar 2020) was voor de akkerbouw bijvoorbeeld een jaar met een matig gemiddeld inkomen. In de pachtnormbepaling voor 2021 is de referentieperiode 1 jaar opgeschoven. Het jaar 2019 is met name voor de akkerbouw een goed jaar geweest met een hoger gemiddeld inkomen, wat de stijging in de pachtnormen dan ook veroorzaakt.

Bij de melkveehouderij was dit juist andersom. In 2019 was de grondbeloning lager dan 2014. Uiteraard zijn de uitkomsten per regio verschillend, wat je ook terugziet in de grootte van de daling of stijging.

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De berekende hoogst toelaatbare pachtprijzen in 2021 voor agrarische bedrijfsgebouwen en de pachtprijs voor bestaande overeenkomsten zijn 2,44% hoger dan in 2020.

De maximale pachtverhoging voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten van vóór 1 september 2007 is 0%. De hoogst toelaatbare pachtprijs voor agrarische woningen met pachtovereenkomsten op of na 1 september 2007 stijgt juist met 1,3%.

Aanpassen pachtprijs

De pachtprijzen voor bestaande contracten (van voor 1 september 2007) worden verhoogd of verlaagd met een zogenaamd veranderingspercentage. Voor contracten die zijn ingegaan na 1 september 2007 is alleen de nieuwe regionorm van belang.

De aangepaste pachtprijs mag worden doorgevoerd in het pachtjaar, volgend op het jaar van publicatie van de nieuwe normen. In dit geval is dat 31 mei 2021.

Is de ingangsdatum van je pachtcontract 1 november? Dan wordt de nieuwe pachtprijs actueel per 1 november 2021. Gaat je pachtcontract echter in op 1 mei? Dan wordt de nieuwe pachtprijs (pas) actueel per 1 mei 2022.

Vrijstelling

De wijziging qua pachtprijs geldt niet voor de geliberaliseerde pacht voor los land van 6 jaar of korter. Ook geldt dit niet voor de andere pachtvormen die vrijgesteld zijn van de wettelijke pachtprijsbescherming.

De wijziging van de pachtprijs werkt automatisch (van rechtswege) door in de pachtovereenkomst. De verpachter mag geheel of gedeeltelijk van een verhoging van de pachtprijs afzien. Hij moet dit dan wel schriftelijk meedelen aan de pachter.

Is dit niet schriftelijk meegedeeld? En is er geen wijziging doorgevoerd van de pachtprijs? Dan kun je de pachtprijs herberekenen. In sommige gevallen kan dit resulteren in een lagere pachtprijs en/of een terug te vorderen bedrag van de verpachter.  

Meer weten?

Heb je een vraag over de nieuwe pachtprijzen? Of wil je advies over jouw pachtsituatie? Neem dan contact op met Aagje Tymersma of Andreas van der Vis.

Meer informatie? Neem contact op met Aagje Tymersma
Meer informatie? Neem contact op met Andreas van der Vis
Neem contact op met Aagje Tymersma