Agro

De Milieulijst (MIA/Vamil) per 2023

19 jan 2023

Ben je van plan om in je bedrijf te investeren in 2023? In de Milieulijst staan de investeringen die voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) in aanmerking komen. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.

Groter budget voor de MIA

Een investering of bedrijfsmiddel komt met de MIA in aanmerking voor 27%, 36% of 45% investeringsaftrek. Die percentages zijn ongewijzigd. Wat wel is gewijzigd, is het totale budget. In 2023 bedraagt dat € 192 miljoen. Dit correspondeert met de gestegen investeringskosten en biedt verruimingen voor specifieke bedrijfsmiddelen.

Net als anders kun je 75% van milieu-investeringen willekeurig afschrijven met de Vamil. Het budget blijft ongewijzigd, met een bedrag van € 25 miljoen.

Liever investeren in duurzame energie of energiebesparing? Bekijk dan het artikel over de Energie-investeringsaftrek (EIA).

Nieuwe mogelijkheden

Op de Milieulijst zijn de volgende nieuwe bedrijfsmiddelen opgenomen vanaf 2023:

• Productieapparatuur voor strokenteelt.
• Plasma-installatie voor behandelen van dierlijke mest.
• Dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractor.
• Waterstof aangedreven mobiel werktuig.
• Elektrisch aangedreven werktuigendrager.
• Apparatuur voor procesgeïntegreerde emissiereductie (aanpassen bestaande situatie).

Vervallen bedrijfsmiddelen

Aan de andere kant zijn er ook een aantal subsidiabele investeringen komen te vervallen vanaf 2023. Voor de agrarische sector gaat het dan met name om de verwarmingsketel met geïntegreerde low-NOx-brander, zowel die van ≤ 20 mg NOx/Nm3 als die van ≤ 30 mg NOx/Nm3.

Wijzigingen Milieulijst

Naast bovenstaande toegevoegde en vervallen bedrijfsmiddelen blijven de subsidiabele investeringen gelijk aan andere jaren. Let wel op dat de uitgangspunten per investering gewijzigd kunnen zijn.

Met ingang van 2023 is de Maatlat Schoon Erf (MSE) komen te vervallen. Hiervoor komen ‘voorzieningen ter voorkoming van verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij’ in de plaats. Denk hierbij aan perssappen, overkapping voer- of vaste mestopslag en veegmachine.

Duurzame stallen (MDV)

Wil je investeringen doen in duurzame stallen? De eisen hiervoor zijn aangepast. Houd rekening met het volgende:

• Investeringen in melkveestallen komen alleen in aanmerking als je kunt aantonen dat je grondgebonden bent.
• Investeringen in varkens- en pluimveestallen komen alleen in aanmerking als het aantal dieren niet toeneemt. Ook komen varkens- en pluimveestallen op een nieuwe locatie niet in aanmerking, tenzij het om een verplaatsing van een bestaand bedrijf gaat.
• Je moet een omgevingsvergunning en een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming hebben. Dat geldt voor alle stallen.
• Investeringen in megastallen komen niet in aanmerking.
• Het MIA-aftrekpercentage voor melkvee-, varkens-, vleeskalver- en pluimveestallen is verhoogd van 27% in 2022 naar 36% in 2023.
• Voor melkveestallen met weidegang geldt een aftrekpercentage van 45%.
• De maximale subsidiabele investeringsbedragen per dierplaats zijn verhoogd.

MIA of Vamil aanvragen?

Wil je in 2023 gebruikmaken van de MIA of Vamil? Dan moet de opdrachtverstrekking plaatsvinden in 2023. Een aanvraag dien je in binnen 3 maanden na de opdracht.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van MIA en/of Vamil voor jouw bedrijf? Subvention (onderdeel van de Countus Groep) heeft een aantal interessante mogelijkheden van de Milieulijst voor de agrarische sector op een rij gezet. Neem voor meer informatie contact op met je adviseur. Voor het aanvragen van MIA en/of Vamil kun je ook vrijblijvend contact opnemen met de agrarisch subsidieadviseurs van Subvention.