Menu

4. Eindejaarstips voor de bv en de dga

Wat kun je fiscaal dit jaar nog doen of juist nalaten om minder belasting te betalen? Bekijk hiervoor onze eindejaartips 2018 voor de bv en de dga:

 

 1. Mogelijkheden voor opgebouwd pensioen in eigen beheer

Sinds 1 juli 2017 is de opbouw van pensioen in eigen beheer niet meer mogelijk. Als dga heb je nog tot en met 2019 de tijd om te kiezen wat je gaat doen met je reeds in eigen beheer opgebouwde pensioen.

Je hebt 3 mogelijkheden:

  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door afkoop met een korting en zonder revisierente
  • Fiscaal geruisloos afstempelen naar fiscale waarde, gevolgd door omzetting in een oudedagsverplichting
  • Het bevriezen van het bestaande pensioen in eigen beheer

Afkopen met korting kan nog tot en met 2019. De korting bedraagt 25% in 2018 en nog maar 19,5% in 2019. De korting wordt toegepast op de fiscale waarde per 31 december 2015 of op de fiscale waarde per afkoopdatum als die lager is dan de waarde eind 2015.

Koop je af in 2018? Dan ben je loonheffing verschuldigd over 75% van de fiscale balanswaarde per 31 december 2015. Het verschil tussen de fiscale waarde per afkoopdatum en per 31 december 2015 wordt voor 100% belast. Het jaar van afkoop is niet van invloed op de revisierente: bij afkoop in 2018 en 2019 ben je geen revisierente verschuldigd.

Ook omzetten in een oudedagsverplichting kan in 2018 en 2019. Zet je om in een oudedagsverplichting en wil je alsnog afkopen? Dan is dit in de jaren tot en met 2019 nog mogelijk met korting en zonder revisierente.

Tip:

Wat voor jou het meest voordelig is, is niet eenvoudig te bepalen. Ook is niet elke keuze altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat liquide middelen voor afrekening met de Belastingdienst ontbreken. Of omdat de instemming van een ex-partner nodig is. Overleg daarom met onze adviseurs over je mogelijkheden en de voor- en nadelen van de mogelijke keuzes in jouw persoonlijke situatie.

2. Speel in op de lagere tarieven vennootschapsbelasting

Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat de komende 3 jaren dalen. Het tarief voor de eerste € 200.000 winst bedraagt in 2018 20% en daalt in 2019 naar 19%. Het tarief daalt verder in 2020 en komt in 2021 uit op 15%. Het tarief voor het deel van de winst dat boven de € 200.000 uitstijgt, is in 2018 belast tegen 25%. Dit tarief blijft in 2019 gelijk, daalt in 2020 en daalt in 2021 verder naar 20,5%.

Tip:

Probeer de kosten van je onderneming – indien mogelijk – zo veel mogelijk in de tijd naar voren te halen. Of probeer inkomsten – indien mogelijk – zo veel mogelijk naar de toekomst door te schuiven. Denk aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven.

3. Dividend vóór 2020 uitkeren?

Het tarief van de aanmerkelijkbelangheffing (box 2) gaat in 2020 omhoog (van 25% naar 26,25%. Vanaf 2021 geldt een verdere verhoging naar 26,9%. Het kan daarom lonend zijn een eventuele dividenduitkering vóór 2020 te laten plaatsvinden, als je deze uitkering consumptief gebruikt of gebruikt voor het aflossen van een excessieve lening bij je bv.

Gebruik je het uitgekeerde dividend niet voor één van deze doelen? Dan behoort het bedrag tot je privévermogen en wordt het belast in box 3. Of dit aantrekkelijk is, hangt onder meer af van de vraag of je spaart of belegt in box 3, wat het behaalde rendement is, en hoeveel belasting je hierover betaalt. Dit is weer afhankelijk van de omvang van je vermogen in box 3. Met name als je weinig rendement verwacht omdat je met je vermogen weinig risico wilt nemen én als je over veel vermogen beschikt, is sparen of beleggen in de bv meestal voordeliger.

Tip:

Dividend uitkeren om louter belasting in box 2 te besparen, is vaak niet aan te raden. Dat wordt anders wanneer het rendement toeneemt of wanneer je over weinig vermogen in privé beschikt.

4. Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

Met betrekking tot de aanslag vennootschapsbelasting 2018 rekent de Belastingdienst vanaf 1 juli 2019 een rente van 8%! Voorkom deze hoge rente en controleer of je voorlopige aanslag juist is. Is deze te laag, vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan.

Tip:

Vraag ook een lagere voorlopige aanslag als de voorlopige aanslag te hoog is. In tegenstelling tot vroeger kun je niet meer ‘sparen’ bij de Belastingdienst. De Belastingdienst vergoedt namelijk over het algemeen geen rente meer over een te hoge aanslag.

5. Lager gebruikelijk loon voor innovatieve start-ups

Wordt je bv voor toepassing van de S&O-afdrachtvermindering in 2018 als starter aangemerkt? Dan mag je je gebruikelijk loon vaststellen op het wettelijk minimumloon. Je kunt deze start-upregeling maximaal 3 jaar toepassen.

 

6. Lager gebruikelijk loon voor andere dga’s

Ook als dga van een niet-innovatieve start-up kun je het gebruikelijk loon onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen)
  • € 45.000

Let op!

Om het loon lager dan € 45.000 vast te stellen, moet je aannemelijk maken dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 45.000. Lukt dat niet, dan bedraagt het gebruikelijk loon altijd minimaal € 45.000.

7. Verminder gebruikelijk loon met kostenvergoedingen en auto van de zaak

Kostenvergoedingen kun je in mindering brengen op het gebruikelijk loon. Het maakt niet uit of de kostenvergoedingen belast of onbelast zijn. Denk bijvoorbeeld aan een onbelaste vergoeding voor maaltijden of reiskosten. Ook de bijtelling vanwege privégebruik van de auto van de zaak telt mee voor het gebruikelijk loon.

Bij een auto van bijvoorbeeld € 60.000 en een bijtelling van 22% kun je het gebruikelijk loon dus met € 60.000 x 22% = € 13.200 lager vaststellen.

Door de vermindering van het gebruikelijk loon (dat in 2018 minstens € 45.000 dient te bedragen) betaal je als dga minder belasting in box 1.

 

8. Beperking verliesverrekening voor bv en dga

Verliesverrekening door bv’s vindt plaats in de vennootschapsbelasting. Door de verliesverrekening kunnen positieve en negatieve resultaten veelal tegen elkaar worden weggestreept. Niet onbeperkt, want verliezen kunnen achterwaarts slechts 1 jaar worden verrekend. Voorwaarts kan dit 9 jaar, maar vanaf volgend jaar nog maar 6 jaar.

Als je minstens 5% van de aandelen in een bv bezit, heb je in fiscale zin een aanmerkelijk belang. Een verlies uit aanmerkelijk belang kan ontstaan door bijvoorbeeld rente die je betaalt op een lening die is gebruikt voor de aanschaf van aandelen. Ook is het mogelijk dat je verlies lijdt bij de verkoop van aandelen in een onderneming waarin je een aanmerkelijk belang hebt. Dit verlies kun je 1 jaar achterwaarts en 9 jaar voorwaarts verrekenen. Dit kan in beginsel alleen met positieve inkomsten in box 2. Ook deze termijn van 9 jaar wordt vanaf volgend jaar teruggebracht naar 6 jaar.

Let op!

Voor beide vormen van verliesverrekening geldt het overgangsrecht. Dit betekent dat de nieuwe, kortere termijn van voorwaartse verliesverrekening niet geldt voor verliezen die tot 2019 zijn geleden. Deze verliezen houden gewoon hun bestaande verrekentermijn van 9 jaar en verdampen dus uiterlijk pas na 2027.

Verder geldt dat de hoofdregel dat oudere verliezen vóór nieuwere verliezen worden verrekend, niet geldt als dit in de nieuwe situatie ongunstig uitpakt voor de belastingplichtige. Op deze manier worden de bestaande regels zo veel mogelijk gerespecteerd.

9. Beperking lenen bij eigen bv

Het excessief lenen bij de eigen bv voor dga’s wordt met ingang van 2022 aan banden gelegd. Het kabinet heeft aangekondigd dat in het voorjaar van 2019 een wetsvoorstel wordt ingediend waarin een en ander wordt geregeld. Het voorstel behelst leningen bij de eigen bv te belasten tegen het tarief in box 2. Dit zou dan alleen gelden voor zover het totaal van alle leningen meer dan
€ 500.000 bedraagt, uitgezonderd leningen voor de eigen woning.

Tip:

je kunt belastingheffing voorkomen door dividend uit te keren in die gevallen waarin je meer dan € 500.000 bij je bv hebt geleend. Doet je dit vóór 2020, dan betaal je nog 25% belasting over dit dividend. In 2020 wordt dit tarief verhoogd naar 26,25% en in 2021 naar 26,9%. Bij het in 2019 aflossen van een lening van bijvoorbeeld € 1 miljoen, scheelt dit € 12.500 respectievelijk € 19.000 aan belasting in box 2.

10. Beperking afschrijving gebouwen

De afschrijving op gebouwen in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt per 2019 beperkt tot 100% van de WOZ-waarde in plaats van 50% van de WOZ-waarde. Er komt wel een overgangsmaatregel voor recent aangeschafte gebouwen.

Volgens deze overgangsmaatregel mag je 3 jaar volgens het oude regime afschrijven als een gebouw vóór 1 januari 2019 door de belastingplichtige in gebruik is genomen en er op dat gebouw nog geen 3 jaar is afgeschreven. Het maakt in deze gevallen niet uit of de boekwaarde daardoor onder 100% van de WOZ-waarde komt. De boekwaarde mag echter niet onder de 50% van de boekwaarde komen.

Voor panden die ter beschikking worden gesteld aan derden geldt deze overgangsmaatregel niet. De grens is en blijft daarvoor 100% van de WOZ-waarde.

Tip:

Houd rekening met de beperking als je hierdoor vanaf 2019 in de vennootschapsbelasting niet meer op je gebouw kunt afschrijven of als je van plan bent een gebouw voor eigen gebruik aan te schaffen. De beperking betekent dat een gebouw in eigen gebruik in relatie tot een huurpand duurder wordt. Het is wellicht lucratief een pand te verkopen en terug te huren of te leasen waarop door de maatregel niet meer kan worden afgeschreven.

Om de nadelige gevolgen van de afschrijvingsbeperking tegen te gaan, kun je denken aan de volgende zaken:

  • Vorm van een onderhoudsvoorziening
  • Wees kritisch op de nieuwste WOZ-beschikking. Kijk bijvoorbeeld of de werktuigenvrijstelling kan worden toegepast en/of de waardering op de juiste wijze heeft plaatsgevonden
  • Indien het pand duurzaam een lagere nutsopbrengst voor de onderneming heeft, is afwaardering naar een lagere bedrijfswaarde wellicht mogelijk

Meer weten?

Wil je meer weten over deze eindejaarstips voor de bv en dga? Vul het contactformulier in of neem contact op met Kees van Laarhoven.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Door: Kees van Laarhoven

Datum: 19-12-2018

Plaats een reactie

Reageren? Deel hier je mening. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.